Guds fastsatte tidspunkter – M.B.

I udsendelsen her fortæller Mark Biltz kort om Guds fast­satte tids­punkter: High­light: “Are you ready to see the Lord?” – Højde­punkt: “Er du klar til at se Herren?” – 4:03 – fra d. 22. sep­tember 2022.

Det hebraiske ord moed (udtales moade) over­sætter de til engelsk til års­tider og fest, de er begge for­kerte. Det er det, der også kaldes “moedim“. Det betyder til fast­satte tids­punkter. Og Gud satte solen og månen og stjer­nerne for at for­tælle, hvornår hans fast­satte tids­punkter er. Gud har indsat sine fest­tider. Og de kaldes også for “mikras“, hvilket betyder gene­ral­prøver.

Gud indsatte sine festtider

Det var Gud, der bestemte og ind­satte hans fest­tider. Jesus op­fyldte for­års­festerne på dagen ved hans første komme. Og Gud for­andrer sig ikke. Så Jesus vil også op­fylde efter­års­festerne ved hans andet komme. Festerne blev op­fyldt i den ræk­ke­følge som Gud har an­givet.

Moedim

Hvad er moedim? De 7 fastlagte tider. Se siden her: What Are the Moedim? The 7 Appointed Times. Du kan også læse om det i dette engelske hæfte: “A simple guide through the Bib­lical Holi­days” – FIRM skriver:

Forårets moedim (påske, usyrede brød, før­ste­grøde og pinse). Disse hel­lig­dage er blevet opfyldt i Yeshua (Jesus) liv. Da Yeshua døde på korset, op­fyldte han de to første høj­tider. Påsken handler om for­løs­ning gennem et lams død. Usyret brød handler om at slippe af med surdej (synd). Guds lams død (påsken) be­talte prisen for vores gæld og gav os frihed fra synd (usyret brød).

Yeshua’s op­stand­else fra graven op­fyldte hel­lig­dagen for før­ste­grøden. Denne højtid handler om at til­byde Gud den første af­grøde. 1. Korin­ther­brev 15.20 siger det per­fekt: “Men Kristus er vir­kelig blevet op­rejst fra de døde, første­grøden af dem, der er sovet ind.”

Endelig blev pinsen (eller shavuot) op­fyldt i Apost­lenes Ger­ninger 2 ved mod­tag­elsen af Hel­lig­ånden. Pinsen handler om be­seg­lingen af pagts­for­holdet til Gud, da folket modtog loven på Sinai. Yeshua gav os løftet om Hel­lig­ånden. Vi modtog ham lige efter, at Yeshua var steget op til himlen.

Citatslut.

Forårsfesterne

Jesus døde på “passover” – påske. Han blev be­gravet på “usyret brød”. Han opstod på “første frugter”. Hel­lig­åndens komme skete på “pinse-dag”, fordi det var pinse­dag. Det blev ikke til pinse­dag, fordi Hel­lig­ånden kom. Jøderne havde fejret pinse i 1500 år, da Hel­lig­ånden kom.

Efterårsfesterne

Den næste fest, der skal op­fyldes, er trom­pet­festen, og den vil ske på Rosh Ha­Shanah. Så kommer for­son­ings­dagen på Yom Kippur og løv­hyt­te­festen til taber­nakel.

Denne Rosh Ha­Shanah er så speciel, fordi den af­slutter en 7-års cyklus. Det er sab­batår i år og shemitah-år. Derfor er det også haquel, hvor kongerne i Israel samlede alle, for at de kunne få læst op af loven, toraen.