Guds frelsende nåde


Alle har jo syndet og mangler her­lig­heden fra Gud og bliver ret­fær­dig­gjorte ufor­skyldt af hans nåde ved for­løs­ningen i Kristus Jesus, 

Rom. 3.23-24


Alle er syndere

Alle mennesker bliver født som syndere. Vi har mistet Guds her­lighed og Guds ret­fær­dighed i synde­faldet. Jesus døde i vores sted. Derved kan vi men­nesker blive ret­fær­dige igen. Ude­­luk­kende på grund af Guds nåde. Fort­sæt­telsen i Rom. 3.25-26:

25. hvem Gud ved hans blod frem­stillede som sone­middel, ved tro; det gjorde Gud for at vise sin ret­fær­dighed, da han i sin lang­mo­dighed havde båret over med de synder, som forhen var begået – 26. for i den tid, som nu er, at vise sin ret­fær­dighed, nemlig at han er ret­færdig, når han ret­fær­diggør den, som har tro på Jesus. – Vi gøres ret­fær­dige, når vi tror på Jesus.

Retfærdiggøres ved tro

Vi gøres ret­færdige ved at tro på Jesus og Guds ord og tage imod det i tro. Vi bør bede Gud om til­giv­else for AL synd og om­vende os fra AL synd. Efes. 2.4-5+8-10:

4. Men Gud, som er rig på barm­hjer­tighed, har på grund af den store kær­lighed, hvormed han elskede os, 5. gjort os le­vende med Kristus, os, som var døde på grund af vore over­træd­elser – af nåde er I frelst! 8. Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven; 9. det skyldes ikke ger­ninger, så nogen kan rose sig. 10. Thi hans værk er vi, skabte i Kristus Jesus til gode ger­ninger, som Gud forud lagde til rette, for at vi skulle vandre i dem.

Levende i Kristus

Så er vi gjort levende i Kristus. Når vi er frelst af nåde, så er vi gjort levende igen. For­bin­delsen til Gud er blevet gen­op­rettet. Kristus betyder den salvede. Hvem er han salvet med? Den Hellige Ånd. Altså skal vi nu leve i den sal­velse, vi har fået. Hel­lig­ånden bor nu i os. Han vil vej­lede os til hele sand­heden (Johs. 16.13). Sand­heden er Guds ord. Jesus er Guds ord. Vi skal se det, forstå det, så vi kan leve efter det.

Frelst af nåde

Ja, vi er frelst af nåde. INGEN kan fortjene sig til at blive frelst, heller ikke med gode ger­ninger. Vi var åndeligt døde og ad­skilt fra Gud på grund af vore over­træd­elser. Det græske ord for over­træd­elser er her 3900 – παράπ­τωμα – parap­tōma – det be­tyder: et forkert skridt, en over­trædelse. Det bruges om: et frafald, en fejl­tagelse, en fejl, et for­kert skridt, en for­se­else, en synd.

Så synden skiller os fra Gud. Når vi så er­kender, at vi er en synder, og vi vil gå for­tabt, om vi ikke om­vender os i tide; og vi derfor beder Gud om til­giv­else for al synd, så bliver vi født på ny og kan igen få fæl­les­skab med Gud. Det er Guds gave til os af nåde. Vi kan IKKE for­tjene os til den. Det tror vi på og handler efter. Derfor er vi på grund af Guds nåde frelst af tro.

Retfærdige

Så bliver vi ret­færdige i Guds øjne. Idet han fjerner vores uret­fær­dighed og giver os den ret­fær­dighed, som Jesus døde for, at vi kan få. Gal. 2.16: men da vi ved, at ingen bliver ret­fær­dig­gjort af lov­gerninger, men kun ved tro på Kristus Jesus, så har også vi sat vor tro til Kristus Jesus, for at vi måtte blive ret­fær­dig­gjorte af tro på Kristus og ikke af lov­ger­ninger, thi af lov­ger­ninger vil intet men­neske blive ret­fær­dig­gjort. – Vi kan ikke blive frelst af gode ger­ninger.

Men Gud har skabt os til gode ger­ninger. Så selv­føl­gelig skal vi gøre gode ger­ninger. Det er bare ikke dem, der frelser os. Vi skal da ligne Gud, efter­ligne Gud, følge hans eksempel, som hans elskede børn (Efes. 5.1).

Derefter livet i nåden

Derefter må vi selvfølgelig blive i og leve i den nåde, som Gud har givet os. Guds nåde er ny hver morgen (Klage­sangene 3.23). Af hans nåde så kan vi nu leve i troen på ham. Men der er des­værre en side af denne Guds nåde, som der vist ikke for­kyndes så meget om.

Guds opdragende nåde