Guds nåde

Hvad er Guds nåde? Lad os først se, hvad ordet betyder.

Nåde betyder

Det græske ord er 5485 – χάρις – charis, det over­sættes til grace, kind­ness. – Grace har flere betyd­ninger bl.a.: En dispo­sition til at være gav­mild eller hjælp­som; vel­vilje. Barm­hjer­tighed; mild­hed. En mid­ler­tidig immu­nitet eller fri­tagelse; benåd­ning. Gud­dom­melig gunst, der gives frit til men­nesker, som f.eks. ved at give frelse fra synd. Til­standen af at have mod­taget en sådan gunst. En for­træf­fe­lighed eller magt, der er tildelt af Gud. – Kind­ness: venlig, ven­lighed.

Nåde: mild, over­bærende eller til­giv­ende ind­stilling eller handle­måde; efter­giv­else af en straf; vel­vilje fra en højt­stående person eller auto­ritet. Guds barm­hjer­tige og til­giv­ende kær­lighed.

Formaning

2. Kor. 6.1-2: 1. Som med­arbejdere for­maner vi jer også til, at det ikke må være for­gæves, I har mod­taget Guds nåde. 2. (Han siger jo: »I en nådig stund bøn­hørte jeg dig, og på en frelsens dag hjalp jeg dig«. Se, nu er det en nåderig stund, se, nu er det frelsens dag!) – Vi kan altså mod­tage Guds nåde for­gæves. Så følger en op­for­dring til at have vidt åbne hjerter. Og derefter:

Modsætninger

2. Kor. 6.14-15: 14. Træk ikke i ulige åg med de vantro, thi hvad har ret­fær­dighed og lov­løshed med hinanden at skaffe? eller hvad fæl­les­skab er der mellem lys og mørke? 15. hvordan kan Kristus stemme overens med Beliar? eller hvordan kan den troende have lod og del med den vantro? 16. hvordan kan Guds tempel og af­guder have med hi­nanden at gøre? Vi er jo den lev­ende Guds tempel, thi Gud har sagt: »Jeg vil bo og vandre iblandt dem og være deres Gud, og de skal være mit folk.« 

Et åg forbinder to dyr, så de kan trække mere. Bliv ikke bundet sammen med et åg med ikke troende; for hvad fæl­les­skab har ret­fær­dighed og lov­løshed? Kan ret­fær­dighed have fæl­les­skab med lov­løshed? Nej. Eller hvad fæl­les­skab har lys med mørke? Ingen. Og hvilken enighed har Kristus med Beliar? Ingen, tvært­imod. Beliar er en for­drej­else af det hebraiske Belial, der egentlig betyder vær­di­løshed, slethed. I NT bruges det som beteg­nelse for Djæ­velen eller måske for Anti­krist. Der er absolut ingen enighed mellem Kristus og Djæ­velen/­Anti­krist.

Eller hvilken andel kan en troende have med en en ikke troende? – Kan en troende have åndeligt fæl­les­skab med en ikke troende? Nej, det kan ikke lade sig gøre. Kan Guds tempel have med af­guder at gøre? Nej, og vi er Guds tempel. Gud vil bo og være i os. Men han vil ikke være der, hvis hans mod­­standere også skal være der. Så vi må vælge, det er enten eller ikke både og.

Ikke Gud & Dyret

Vi kan ikke under­­ordne os både under Gud og under Dyret. Vi må vælge, hvem vi vil ad­lyde og tjene. – Ingen kan tjene to herrer – Det er enten Gud – ELLER – Dyret.

Dyret er her!

Derfor

2. Kor. 6.16 – 7.1: 17. Derfor: »Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ej noget urent, så vil jeg tage imod jer 18. og være jer en Fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren, den Al­mæg­tige.« 7.1. Da vi nu har disse for­jæt­telser, mine elskede! så lad os rense os fra alt, som be­smitter legeme og ånd, og gen­nem­føre hel­lighed i guds­frygt. – Derfor siger Gud, at vi skal drage væk fra hans mod­sæt­ninger. Vi skal skille os fra disse ting. Vi må ikke røre noget urent. De ting, som ikke er rene i hans øjne og altså så ifølge hans ord. 

For så vil han tage imod os og være os en Far, og vi skal så være hans sønner og døtre. Men hvad sker der så, om vi ikke skiller os fra disse ting? Han sagde jo, at det skulle vi, for så ville han være vores Far. Altså vil han ikke være vores Far, om vi ikke gør det. Det må da være klart nok. Vi må adlyde for at få. Altså må vi gøre noget for at opnå hans vel­sig­nelser, hans frelsende nåde.

2. Kor. 7.1Derfor [fordi] vi har disse løfter, elskede, så skulle vi rense os selv fra all til­smuds­ning af kød og ånd, fuld­føre hel­lighed i guds­frygt. – Disse 3 ord: til­smuds­ning, kød og ånd, står alle i genitiv. Så det kan være svært at oversætte. Da man ud fra sammen­hængen må vur­dere deres funk­tion i sæt­ningen, hvilken slags genitiv det er. Vi kan blive til­smudset af kødets ger­ninger og af for­føriske ånder.

Hellighed

Gud vil være vores Far, men vi må altså skille os af med alt det, der er hans mod­sæt­ninger. Vi må rense os fra alt det, som gør os urene. Hvad gør os urene? Det gør synd? Jamen, den har Jesus da renset os for. Ja, det har han, om vi holder op med at leve i den. Vi kan da ikke bare blive ved med at synde og for­vente at hans blod uop­hør­ligt og auto­matisk renser os fra synd, hver gang vi gør den samme synd igen. Vi må da bede om tilgivelse og holde op med at gøre de for­kerte ting.

Vi skal fuld­føre hel­lighed i guds­frygt. Hvad skal det betyde? Det kan da ikke betyde, at jeg skal gøre noget? Alt er da af nåde. Jeg kan ikke gøre noget for at for­tjene mig til frelsen? – Jo, det betyder, at der rent faktisk er noget, vi skal gøre. Vi får alt af nåde. Vi kan ikke for­tjene os til frelsen, men for at få del i frelsen så må vi lade Gud ar­bejde i os og med os. Vi skal ad­lyde ham. Vi skal rense os selv fra all køds til­smuds­ning. Vi skal afstå fra kødets ger­ninger. Det må vi holde op med. Og vi skal også rense os fra al ånd, der ikke er Guds Ånd. Den proces kaldes hel­lig­gør­else.

Helliggørelse

Så vil vi have andel i Guds frel­sende nåde, så må vi lades os hel­lig­gøre. Vi er nødt til at om­vende os fra al synd. Der er altså forskel på lov­ger­ninger, at for­søge at frelse sig selv via gode ger­ninger, og hel­lig­gørelse. Hvis vi vil ret­fær­dig­gøres ved at holde loven, så falder vi ud af nåden (Efes. 5.4.) Vi skal adlyde sand­heden. Guds ord er sandhed. Hvis vi vandrer i hel­lig­gørelse, så lever vi i nåden og lader os for­vandle til hans lighed.

Vi skal vandre i ånden, vores gen­fødte ånd skal være på tronen i vore liv. Vores sjæl og legeme skal under­ordne sig vores gen­fødte ånd. Det er altså ikke Gud, der styrer os. Vi har fået vores frie vilje, for at vi fri­villigt skal vælge at leve med ham og ad­lyde ham. Hvis vi får af­livet vores kød, så kan vi leve ud fra vores ånd, og så vil vi ikke gøre kødets ger­ninger. Hvad er kødet? – Vi er kaldede til at leve i frihed fra kødet. – Se mere om Kødet.

Jeg ophæver ikke Guds nåde; thi var der ret­fær­dighed ved loven, så var jo Kristus død til ingen nytte. (Gal. 2.21) Men vi må mod­tage Guds nåde og leve i den.

Ligne Gud

Vi skal faktisk ligne Gud. I Efes. 5.1-2 står der: 1. I skal derfor ligne Gud, som hans elskede børn, 2. og vandre i kær­lighed, ligesom også Kristus elskede jer og gav sig selv hen for os som en gave og et offer, »en liflig duft« for Gud. – Og så fort­sætter det med flere eksempler på ting, vi ikke skal gøre. Læs endelig siden –

Vær Guds efterlignere

Jeg klippede det ud herfra og lavede det til en side. Men det er meget vigtigt for for­stå­elsen. Der er også en klar besked, da disse vers klart for­tæller os, at vi skal adlyde Gud for at få del i hans arv til os, Guds rige. Det er vigtigt, hvis du vil til Him­melen. Og ikke ønsker at blive gen­stand for Guds vrede. For Gud vil altså straffe de ulydige børn. Så vær lydig mod Gud! 

Hovmodig eller ydmyg

»Gud står de hov­modige imod, men de ydmyge giver han nåde.« Jak.4.6. At være hov­modig er at være stolt. Så det er meget vigtigt, at vi ikke er stolte og hov­modige, for så står Gud os imod. Så vær ikke for stolt til at er­kende din synd, om du bliver op­mærk­som på noget. Og omvend dig, så du kan få del i Guds konge­rige. Det er de yd­myge, han giver nåde. Så lad os være ydmyge og lade os op­drage, så vi kan få del i –

Guds frelsende nåde