Guds ord er skrevet

af jøder til jøder


Jesus er jøde

Det er en ting, vi ikke må glemme. Jesus var og er jøde. Bibelens bøger er skrevet af jøder. Jeg har ikke tjekket om alle var jøder. Men det er jøderne, der har fået Guds ord be­troet. Jesus er det sande vintræ (Johs. 15.1-8) Vi er ind­podet i det også. Men det er det samme træ. Og det er i første om­gang skrevet til jøder. Altså er der mange ting, der er under­for­stået og ting jøder bare ved, fordi de er jøder, som vi andre hed­ninger ikke er op­draget til at forstå.

Derfor

Fordi Guds ord hoved­sag­eligt er skrevet af jøder til jøder (der er und­tag­elser, så vidt jeg har for­stået), så ved jøderne selv­føl­gelig, hvad for­skel­lige udtryk og tale­måder betyder og hen­viser til. Det kan være ud­tryk, som vi som hed­ninger ikke kender eller forstår betyd­ningen af, før vi får det fortalt.

Det gælder f.eks. for udtrykkene: “I et nu i et øjeblik“, som henviser til dag­skiftet; jødernes dag skifter ved sol­ned­gang. “Den sidste basun“, som er det samme som “den sidste trompet“, og det er den sidste shofar som blæses på trom­pet­ernes fest. “Ingen kender dagen eller timen“, som er ud­trykket for Rosh Ha­Shanah, trom­pe­ternes fest, fordi ingen kender den nøj­agtige dag, før to vidner har be­kræftet, at de fysisk med egne øjne har set den første flig af ny­månen på him­melen.

Et eksempel

Citat fra siden “De vise skal forstå” fra artiklen “Den sidste trompet“: Op­klaring af Olie­bjerg­talen: Sam­men­lig­ning af Matt­hæus 24 og Lukas 21: En sam­men­ligning side om side af Matt­hæus kapitel 24 og Lukas kapitel 21 er et inte­res­sant bibel­studie. I sin artikel “Resol­ving the Olivet Dis­course” giver Chuck Missler en ind­sigts­fuld ana­lyse.

Uddrag af artiklen: Matt­hæus’ beret­ning [Matt­hæus kapitel 24], der er skrevet til jøderne, synes bestemt til at blive en over­lev­elses­håndbog for dem, der ud­holder den kom­mende tid uden for­til­fælde. – Lukas’ [Lukas kapitel 21], der derimod er skrevet til ikke-jøderne, synes at igno­rere den store trængsel fuld­stændig. Faktisk ser det ud til, at hans læsere ikke bør være bekym­rede: “Og når disse ting begynder at ske, så se op og løft jeres hoveder, for jeres for­løs­ning nærmer sig.” – Luk. 21.28. – Citatslut – herfra.

Stykkevis

Og husk stykkevis er­kender vi (1. Kor. 13.9). Som brikker i et pus­lespil, skal Guds ord stykkes sammen. Lidt herfra og lidt derfra. ALT skal passe i har­moni med hi­nanden, ellers har vi ikke forstået det rigtigt og bør ændre vores op­fat­telse og mening.

Du kan se mere på siden:

Lidt her og lidt der