Guds ord er skrevet

af jøder til jøder


Jesus er jøde

Det er en ting, vi ikke må glemme. Jesus var og er jøde. Bibelens bøger er skrevet af jøder. Jeg har ikke tjekket om alle var jøder. Men det er jøderne, der har fået Guds ord be­troet. Jesus er det sande vintræ (Johs. 15.1-8) Vi er ind­podet i det også. Men det er det samme træ. Og det er i første om­gang skrevet til jøder. Altså er der mange ting, der er under­for­stået og ting jøder bare ved, fordi de er jøder, som vi andre hed­ninger ikke er op­draget til at forstå.

Derfor

Fordi Guds ord er skrevet af jøder til jøder, så ved de selv­føl­gelig, hvad for­skel­lige udtryk og tale­måder betyder og hen­viser til. Det kan være ud­tryk, som vi som hed­ninger ikke kender eller forstår betyd­ningen af, før vi får det fortalt.

Det gælder f.eks. for udtrykkene: “I et nu i et øjeblik“, som henviser til dag­skiftet; jødernes dag skifter ved sol­ned­gang. “Den sidste basun“, som er det samme som “den sidste trompet“, og det er den sidste trompet på trom­pet­ernes fest. “Ingen kender dagen eller timen“, som er ud­trykket for Rosh Ha­Shanah, trom­pe­ternes fest, fordi ingen kender den nøj­agtige dag, før to vidner har be­kræftet at de fysiks med egne øjne har set den første flig af ny­månen på him­melen.

Et eksempel

Citat fra siden “De vise skal forstå” fra artiklen “Den sidste trompet“: Op­klaring af Olie­bjerg­talen: Sam­men­lig­ning af Matt­hæus 24 og Lukas 21: En sam­men­ligning side om side af Matt­hæus kapitel 24 og Lukas kapitel 21 er et inte­res­sant bibel­studie. I sin artikel “Resol­ving the Olivet Dis­course” giver Chuck Missler en ind­sigts­fuld ana­lyse.

Uddrag af artiklen: Matt­hæus’ beret­ning [Matt­hæus kapitel 24], der er skrevet til jøderne, synes bestemt til at blive en over­lev­elses­håndbog for dem, der ud­holder den kom­mende tid uden for­til­fælde. – Lukas’ [Lukas kapitel 21], der derimod er skrevet til ikke-jøderne, synes at igno­rere den store trængsel fuld­stændig. Faktisk ser det ud til, at hans læsere ikke bør være bekym­rede: “Og når disse ting begynder at ske, så se op og løft jeres hoveder, for jeres for­løs­ning nærmer sig.” – Luk. 21.28. – Citatslut – herfra.

Stykkevis

Og husk stykkevis er­kender vi (1. Kor. 13.9). Som brikker i et pus­lespil, skal Guds ord stykkes sammen. Lidt herfra og lidt derfra. ALT skal passe i har­moni med hi­nanden, ellers har vi ikke forstået det rigtigt og bør ændre vores op­fat­telse og mening.

Es. 28.9-10: Hvem skal han lære kund­skab, hvem skal han lære at forstå lærdom, dem, der er fra­vænnet mælken og trukket fra brys­­terne? For for­­skrift skal være efter for­­skrift, for­­skrift for for­­skrift; linje efter linje, linje for linje; lidt her og lidt der. [Et forskrift er en regel eller et princip.]

Harmoni IKKE modsætning

Guds ord er ALTID i over­ens­stem­melse med sig selv, hvis der er uover­ens­stem­melser, så er det enten, fordi noget er oversat forkert, de bruger en grund­tekst, som ikke er den origi­nale, eller men­nesker sim­pelthen ikke har forstået det rigtigt. Det der med at finde et skrift­sted, der passer til din me­ning, og så bruge det til at bevise, at din mening er den rigtige. Det er ikke rigtigt. Det er dumt.

Hvis der er noget i Guds ord, der siger viser noget andet, end det vi påstår, så gør vi klogt i at ændre vores me­ning og op­fattelse, for Guds ord ændrer sig ikke. Og det Gud har sagt ER sandt. Vi er bare nødt til at forstå det rigtig.

Ændring forbudt

At bytte nogle ord ud i Guds ord med nogle andre af en helt anden betydning og så bruge skriftstedet til at “bevise”, at det, de siger eller skriver, er rigtigt, det er endnu mere dumt. Jeg forstår ikke at men­nesker tør.

At påstå at noget ikke er sandt, fordi de kan finde ét skriftsted i Guds ord, der beviser det, de mener. Når der sam­tidig er en eller flere andre skrif­tsteder, der viser, at deres på­stand ikke er rigtig. Det er ganske enkelt ikke klogt af dem; for Guds ord ændrer sig altså ikke efter vores mening. Og hvis de tager fejl, fordi der er andet i Guds ord, der viser det, så er det dem og even­tuelle andre, der kommer til at få pro­blemer ud af det. For Gud ændrer ikke sit ord.

Gud kan ændre mening

Gud kan godt ændre mening. Men han ændrer ikke sit skrevne ord. Når nogen går i forbøn for andre, så kan han forbarme sig og ændre mening.