Har du 144.000 gener?

Ja, det ved du selv­føl­gelig ikke, da du jo ikke kan tælle dem. Men prøv engang at høre og se, hvad Jerry Toney fortæller i denne video – Back to Adam – 144.000Tilbage til Adam – 144.000 – fra d. 3. august 2022. – Har du behov for danske under­tekster, kan du se hvordan, du kan få det her. Se mere her – Tre strenge i men­nes­kers DNA 


Tilbage til Adam – 144.000

På sin face­book­side skriver Jerry Toney d. 5. august 2022 (på engelsk): Det er ikke muligt for en mikro­chip at være dyrets mærke. En mikro­chip kan fjernes og for­trydes. COVID-19 vac­cinen er per­ma­nent og æn­drer men­neskets DNA fra 144.000 gener til 216.000 gener. Beregn Udyrets tal 666. – 600 gange 60 gange 6 = 216.000. – Det første segl i Åben­baringen 6 er Dyret med en bue. På græsk betyder bue Toxon; dette be­viser, at ikke alene er Jesu Kristi vrede her, men også Dyrets mærke. (Citatslut.) Jerry skrev V i stedet for COVID-19 vac­cinen, da det ikke kan blive lig­gende, om han skrev COVID-19 vac­cinen, som han hen­viser til.


144.000 gener

Jerry fortæller i videoen, at vi men­nesker har 144.000 gener. Er det til­fældigt? Selv­føl­gelig ikke, det er jo Gud, der har skabt os, og intet er til­fæl­digt, af det han gør. Vil du have ændret dine gener, som er dit “blue­print”? De for­tæller ALT om dig. Hvis du har valgt at tage en COVID-19 vac­ci­nation, så kan du faktisk være ved at få ændret dine gener. – Hurtig om­skabelse af men­nesker – Det er så for­fær­deligt, for så er du ikke læn­gere skabt i Guds billede og har så nok ikke længere Guds navn i dit DNA, som bevis på at du tilhører ham.

Ændres til 216.000 gener

144.000 gener ændres til 216.000 gener, efter hvad Jerry for­tæller i videoen. Og jeg ved, at Jerry er meget om­hyggelig med at under­søge tingene, før han giver noget videre. Hvis det ikke bliver at om­­skabe men­­nesker til Dyrets billede, så ved jeg ikke, hvad det er. Ingen har da lov at ændre på Guds skaber­værk. Hvem tror de egentlig at de er? De leger gud. Og det til­lader Gud ikke. De vil blive gen­stand for Gud vrede.

Jerry fortæller (9:40) at vores op­rin­delig genom består af en dob­belt­streng med 144.000 gener.  Det betyder, at der er to strenge med hver 72.000 gener. Hvis du til­føjer en streng mere med 72.000 gener til de eksi­ste­rende to strenge med 144.000 gener, så får du 3 gange 72.000 = 216.000 gener.

Er det Dyrets billede?

Og Jerry for­talte tid­ligere at 600 gange 60 gange 6 også er 216.000. Hvordan kan det være andet end Dyrets bil­lede i men­nes­kers DNA? At men­nesker bliver om­skabt til Dyrets bil­lede?

Ariyana Love for­tæller også, at de til­føjer en ekstra streng til men­neskers DNA. Læs det selv her – Nyt nerve­system + hjerne + . . .