Hold jer væk fra lejrene!

Lynne Johnson fik disse ord d. 26. juni 2021 – Heed My Words of War­ning – De blev lagt ud på 444 Prophecy News d. 25. sep­tember 2021 – Her har jeg oversat ordene med deepl.


Lyt til mine advarselsord!

26. juni 2021
Lynne Johnson

JEG ER ønsker, at mine børn skal vide, at tiden er ved at løbe ud. – Vær klar, mine børn, til den store for­an­dring, der vil finde sted, når den første begiv­enhed finder sted. Bliv i mit ord, vær klar dagligt, bed til mig dagligt. Kom til mig for at tale med mig, del med mig. JEG ER for jer, husk dette børn, ikke imod jer.

Bed for de dømte

Vær i bøn for dem, der vil blive berørt af denne dom. For mange vil blive det. Bed om troende til at komme ved siden af disse men­nesker, de fortabte får, for at vække dem og hjælpe dem i deres nødens stund. På den måde spreder de evan­geliet. Tving ikke nogen til det, og hvis de ikke er inter­esserede i at høre evangeliet, så lad det ligge. For mange har allerede valgt deres vej, og den vil ikke ændre sig. Forstå dette faktum, at mange allerede har besluttet i deres hjerte, at de ikke tror på mig og derfor vil de ikke vælge mig. Beslut­ningen er blevet endeligt truffet og er nu uigen­kaldelig.

Del evangeliet

Nogle vil høre evangeliet, men vil måske ikke accep­tere frelsen nu. De vil måske accep­tere den senere eller under den store høst af sjæle. Din opgave er at dele de gode ny­heder om frelse, det er ikke sikkert, at du vil høste som du sår. Gør evan­geliet enkelt, gør det ikke svært eller for­vir­rende, for evangeliet er enkelt. Husk også, at disse men­nesker lige har været igennem et traume; de har mistet deres kære, deres hjem, deres job, deres venner og naboer.

Ødelæggelse

Ødelæggelsen vil være stor, og alene dette vil være svært for alle at hånd­tere. Bed for de troende, der kommer ved siden af, at de er i stand til at tilbyde husly, mad, tøj og trøst. Det er det første, de gode ny­heder vil komme på det rigtige tidspunkt. Bed om de rigtige ord på det rigtige tidspunkt, så Hellig­ånden kan gøre sit arbejde.

Søg ikke hjælp hos staten

Husk også, at ingen, der er berørt af denne dom i form af tab af hjem og lignende, skal gå på nogen stats­lige krise­centre eller lejre. De er kun op­rettet for at tælle an­tallet af for­drevne men­nesker, så de kan fjernes senere. Hvis du bare kommer i nær­heden af disse faci­liteter, har de tekno­logisk avan­ceret ansigts­gen­ken­delse, langt mere avan­ceret end du er klar over, som vil blive brugt til at spore dig senere.

Dødslejre

Desuden er den mad, der gives i disse faciliteter, blevet infi­ceret med giftige stoffer for at gøre dig lang­somt syg, og jo mere du spiser, jo mere syg vil du blive. De ønsker at elimi­nere så mange mennesker som muligt. Kom ikke i nær­heden af dem, for snart vil de kun lade dig komme ind, men ikke ud, for det er døds­lejre. Lyt til mine ord, børn, for dette vil ske i alle områder, hvor der har været en kata­strofe. Alle er designet til at være døds­lejre og de vil sige, at der er en epi­demi af en eller anden art, og at det er derfor, at ingen kan komme ud, og at folk dør.

Tro ikke løgnene!

Husk, at Nephilim kon­trol­lerer disse ting og ønsker kun jeres død. De ønsker kun at domi­nere, kon­trol­lere, få dig til at tage vac­cinen, mærket for at øde­lægge din sjæl og derefter i sidste ende at øde­lægge alle væsener på jorden. De er nådes­løse og vil ikke ændre deres frem­gangs­måde. De har fået besked om deres endeligt og har intet mere at tabe. Du kan ikke appel­lere til dem, de vil dog med glæde lyve for dig så meget som muligt. Så gå ikke hen og besøg disse lejre, tro ikke på de løgne, som de vil sprede for at lokke folk til at gå ind. – Hør mine ad­varsler, mine børn!

Jeres kong Yeshua, jeres Forløser, Messias og frem­tidige Brudgom

Hør mine advarselsordHold jer væk fra lejrene