Hvad er Babylon i Bibelen?

Ja, det ville jeg faktisk også gerne vide. Jeg har efter­hånden hørt og læst flere bud på, hvad det er. – Nogle siger at Babylon er USA. – Andre siger, nej, det er det ikke, det er skøge­kirken – pave­kirken – Verti­kanet. Nogle går et skridt videre og siger, at det er hele den kirke, som ikke er Guds sande kirke. Nogle har sagt det er EU. – Er der flere gode bud?


Bible Hub

Citat fra “Den bibelske portal*“: Babylon – Defi­nition: “Babylon, en stor by, der ligger på tværs af Eufrat­floden. Anven­delse: (a) Babylon, den gamle by ved Eufrat, hvortil Jeru­salems befolkning osv. blev trans­por­teret, (b) derfor alle­gorisk* for Rom, set fra det kristne folks syns­punkt.

Babylon, tidligere en meget berømt og stor by, residens for de baby­loniske konger, belig­gende på begge bredder af Eufrat. Cyrus havde tidligere ind­taget den, men Darius Hystaspis kastede dens porte og mure ned, og Xerxes ødelagde (?) Belus’ tempel. Til sidst blev byen næsten reduceret til en ensomhed, idet befolk­ningen var blevet trukket væk fra nabo­byen Seleucia, der blev bygget ved Tigris af Seleucus Nicanor. Navnet er brugt i N. T.

Thayer’s Greek Lexicon: Alle­gorisk, om Rom som afguds­dyr­kelsens mest kor­rupte sæde og kristen­dommens fjende: Åben­baringen 14:8 (her Rec.elz Βαβουλων); (efter nogle men­neskers mening også 1. Peter 5:13).

Strong’s Exhaustive Concordance: Af hebraisk oprin­delse (Babel); Babylon, hoved­staden i Kaldæa (bog­stav­eligt eller figu­rativt (som en type af tyranni)) – Babylon.

Citatslut.


Hvad kan passe, og hvad kan ikke passe? 

Der står om Babylons i Åb. 18. 2: Den er blevet bolig for dæ­moner og et til­holds­sted* (bil­led­ligt talt, stedet, til­standen) af alle urene ånder . . . 3: Alle folke­slag har drukket af hendes utugts harmes vin. Jordens køb­mænd er gennem hendes ufor­skammede luksus* blevet rige. 4: Kom ud fra hende mit folk, for at I ikke skal have fæl­les­skab med*, være med­skyl­dige i og være en del af hendes synder, og for at I ikke skal få hendes plager. Der står meget mere i de føl­gende vers.

Dæmoner bor vel normalt i men­nesker. Ja, de kan også bo i døde ting, men de kan ikke gøre ret meget gennem døde ting.

Kan det være USA eller EU?

Hvis vi forestiller os at Babylon er USA? Nej, det synes jeg ikke, vi kan. Hvordan skal alle Jesus troende kunne forlade USA? Hvor skal de tage hen? Desuden står der jo, at det er bil­led­lig­ talt om Rom. – Kan det så være EU? Nej, det tror jeg ikke. For hvordan skal alle Jesus troende men­nesker kunne forlade EU? Men det, Babylon gør og står for, foregår også i EU, som det gør i mange andre lande i verden.

Kan det være skøge­kirken – pave­kirken – Vati­kanet?

Ja, det kan det jo faktisk godt, da Babylon kan være brugt bil­ledligt om Rom. Og Vati­kanet ligger i Rom. Og Rom er en by.

Kan det være alle “kristne”, som ikke er Guds sande kirke?

Ja, det kan det vel også godt være. Der stod jo under for­klaringer om Babylon, at det er afguds­­dyr­k­elsens mest kor­­rupte sæde og kristen­­dommens fjende, så det må jo være nogen, som for­følger de sande troende. Og det er der altså så­kaldte troende men­nesker, der gør. Men­nesker kan jo ikke være en af­guds­dyrker uden at dyrke en gud. Men altså en en gud, som ikke er den sande Gud, og dermed er en fjende af den eneste sande Gud.

Hvad kan det ellers være?

Ja, der stod under for­klar­ingerne af Babylon, at det kan bruges bog­­stav­­eligt eller figu­­rativt også om en type af tyranni. Aha! – Hvem vil gerne tyran­nisere men­nesker nu? Det vil alle de men­nesker, der prøver på at lokke, mani­pulere, presse, true og tvinge andre men­nesker direkte eller indirekte til at tage en såkaldt COVID-19 vaccine, som ikke beskytter mod noget som helst, men er livs­farlige på alle måder.

Hvem kommer det fra? Det kommer fra de rigeste i verden. De men­nesker der prøver på at over­tage magten i verden nu og vil ind­føre den nye ver­dens­orden. De vil også indføre en ny verdens-religion. Det vil komme, lige meget hvor meget vi står det imod, fordi det står i Guds ord, at det kommer. Betyder det så, at vi bare skal lade det komme? Nej, det tror jeg absolut ikke.

Stå Djævelen imod

Vi har fået at vide i Guds ord, at vi skal stå Djæ­velen imod, og så skal han fly fra os. Så nej, vi skal ikke bare lade det komme. Vi skal stå det imod, så længe vi er på denne jord. Når vi ikke længere er her, så vil mørket få fuld­stændig over­hånd for en tid, indtil Gud siger STOP. Men jeg tror på, at vi bør stå mørket og mørkets ger­ninger imod, så længe vi er på denne jord. Vi skal ikke bøje os for det eller adlyde nogen, der under­ordner sig Guds fjender. – Aldrig nogen sinde NEJ – NEJ til al tvang!

Vælg side i tide!

Hvorfor skal vi gøre det, når det kommer alligevel? Hvis vi ikke er imod, er vi så auto­matisk for? Jesus siger i Matt. 12:30 og Luk. 11:23, at den, som ikke er med ham, er imod ham. Men han siger også i Mark. 9:40 at den som ikke er imod ham og disci­plene er for dem. Vi må vælge, om vi er for eller imod. Og vi må vælge, hvem vi er for, og hvem vi er imod. Vi lever i “Adskillelsens tid“.

Vi må vælge, om vi er for eller imod den nye verdens­­orden, som er i færd med at bliver indført. Vi kan ikke sige, at vi er for og med Jesus, og så under­ordne os hans fjender. Ingen kan tjene to herrer. Matt. 6:24 og Luk. 16.13. Det er sagt om Gud og mammon. Men det gælder så sandelig også om Gud og Guds fjender, Djævelen m.fl.

Jesus siger også i Åb. 3:1516 “Gid du var kold eller varm. Derfor, fordi du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig ud af min mund.” – Ordet 3195 méllō oversat “vil jeg” betyder egentlig: lige ved at handle; klar, “er ved at ske”. Det bruges “generelt om det, der er sikkert vil ske”. – Ordet 1692 eméō oversat “udspy” betyder egentlig, brække sig (MM); (billedligt talt) frastødt, viser fuld­stændig af­visning (ønsker total adskil­lelse); “at afvise med ekstrem afsky”.

Ikke både . . . og . . . 

Så vi må så sandelig vælge side i tide, så Jesus ikke brækker os ud af hans mund, p.g.a. lunkenhed. Jeg er godt klar over, at mange siger, de har valgt Jesus og sam­tidig under­ordner de sig den nye verdens orden, som er i færd med at blive indført. Vi skal leve ja. Og der kan være ting, vi er nødt til at gøre. Men vi skal aldrig give den og de onde lov til at komme ind i vore liv. Hvis men­nesker til­lader, at de onde sprøjter deres gift (COVID-19 “vacciner”) ind i sig, så har de invi­teret dem ind i sig. For disse ind­sprøjt­ninger ændrer men­neskers gener. Se.: “Transgene hydra og parasitter“.

Desværre kan de onde også få deres gift ind i men­nesker ved deres så­kaldte test, som stoppes ind i men­neskers hoved. Vi ved ikke, hvad der er på disse så­kaldte “pode­pinde”, de kan indføre deres “vaccine” på den måde også. Vi kan ikke stole på dem. COVID-19 testen er farlig.

Babylon dømmes

Der står i Åb. 18.4 at vi, som er Guds folk, skal komme væk fra Babylon, fordi vi må ikke skal have fæl­­les­­skab med, være med­­skyl­dige i og være en del af Baby­lons synder. Hvorfor må vi ikke det? For at I ikke skal få hendes plager. Gud vil altså dømme Babylon. Læs selv i Åb. 18 og Esajas 13 hvordan. Men der står, at Gud vil op­brænde Babylon med ild. Der står Babylon også omtalt som en by. Og at køb­mæn­dene græder over tabet af Babylon. Så om Babylon også er Rom bog­stavelig talt, det vil vise sig for dem, der endnu er på jorden til den tid.

Men vi skal fjerne os fra de synder, som Babylon gør. Så jeg tror, at det er vigtigt, at vi ikke bøjer os for al den indi­rekte tvang, som magt-tagerne gerne vil presse men­nesker til. Og langt mindre selv presse andre til at under­ordne sig. Vi skal ALDRIG nogen sinde under­ordne os Guds fjenders tyranni.

Ikke andre guder end YHWH

Der står i det 1. bud, at vi ikke må have andre guder end den eneste sande Gud; og i det 2. bud og  3. bud, at vi ikke må tilbede noget gude­billede. 2. Mos. 20:5 – Du skal ikke bøje dig for dem heller ikke tjene dem, for jeg YHWH den øverste Gud (Elohim flertalsform) er en nidkær Gud . . .

Det hebraiske ord shachah, der er brugt for “bøje dig” eller “tilbede” betyder: bøje sig ned, bøje sig, falde fladt ned, ydmygt bønfalde, vise ærbø­dighed, tilbede. – En pri­mitiv rod; at sænke sig ned, dvs. at kaste sig ned (især refleksivt, i hyldest til konge­huset eller Gud) — bøje sig ned, krumme sig, falde ned (fladt), ydmygt bøn­falde, gøre (gøre) lydighed, gøre ærbø­dighed, få til at bukke sig ned, tilbede. – Citatslut. – Det betyder altså også at bøje sig ned og at bøje sig for noget.

Det hebraiske ord abad, der er brugt for “tjene dem” betyder: holde i trældom, være slaver, være trælle, tvangs­ar­bejde, tvinge, gøre, bære, klæde sig, øre. – En primitiv rod; at arbejde (i enhver betyd­ning); under­forstået, at tjene, bear­bejde, (kausalt) slave­binde osv. — X være, holde i trældom, være trælle, træl­tjeneste, tvinge, gøre, klæde, øre, udføre, + mand, holde, arbejde(-ing mand, bringe til at ske, (få til, få til at) tjene(-ing, sig selv), (være, blive) tjener(-s), gøre (bruge) tjeneste, dyrke(-er), over­skride (fra margin), (sætte et) arbejde, blive bear­bejdet, blive bear­bejdet, tilbeder.

Vi må altså ikke bøje os for fremmede guder eller gude­billeder. Vi må ikke tjene dem, være deres trælle, lade os tvinge af dem. Det gælder altså også mht. Babylon. Vi skal og må ikke bøje os for den ånd, den gud, der står bag Babylon. Vi skal og må ikke lade os tvinge af dem og blive deres trælle. Se også hvad at “tilbede” vil sige.

Vi må ikke være slave for Babylon

Du må ikke adlyde dem. Men­nesker, der bliver i Babylon og ikke tager afstand fra de syndige ting, der er nævnt i disse vers og selv­føl­gelig alle andre steder i Bibelen også, risi­kerer at blive ramt af de plager som Gud vil ramme Ba­bylon med. Så vælg side i tide! for:

Ingen kan tjene to herrer


Film om Babylon

Jeg fandt faktisk en film om Babylon. Og jeg ledte over­hovedet ikke efter det. Filmen er lagt ud d. 16. januar 2022 på Vision Video. Den varer 1 time og 20 min. Der kan sættes danske under­tekster på den talte tekst. Se om nød­vendigt hvordan her.

Se Babylon:
Fortid, nutid og fremtid fuld film på Vision Video

Bibelens historie og profe­tierne beskriver Babylon som en social, øko­nomisk og religiøs magt. Bibelen skildrer Babylon som en kvinde, der rider på et syv­hovedet dyr med ti horn, der beskrives som “Mysteriet, Babylon den store, moderen til de prosti­tuerede og til jordens veder­styg­gelig­heder”. (Åben­baringen 17:5). Babylon har fasci­neret utallige men­nesker gennem århun­dreder. Men dens historie er vigtig for kristne, der lever i dag. Opdag den røde tråd, der væver Babylon fortid og fremtid sammen med Babylon nutid. Udforsk Babylon – et af de mest spæn­dende mysterier i Bibelen.

Instruktør: Plain Truth Ministries