Hvad er sandheden?

Alle ved forhåb­entlig, hvad sandhed er! Men Pilatus spurgte Jesus: »Hvad er sand­hed?« Johs. 18.38. Des­værre gik Pilatus, inden han fik et svar. Men Jesus havde lige sagt, at han er en konge, at det er han født til, og at han skal vidne om sand­heden. Jesus vidnede om sand­heden, fordi han er sand­heden. Jesus er vejen, sand­heden og livet. Johs. 14.6. Og ingen kommer til Faderen uden gennem Jesus.

Sandhed er det modsatte af løgn

Sandhed taler jeg i Kristus, jeg lyver ikke min sam­vit­tighed vidner med mig i Hel­lig­ånden, . . . Rom 9.1. Sandhed og løgn er mod­sæt­ninger. Og Gud har givet os en sam­vit­tighed, så vi ved, når vi taler sandt, eller vi lyver. Derfor får men­nesker jo dårlig sam­vit­tighed, når de gør noget for­kert. Nogle men­nesker har bare trådt deres sam­vit­tighed ned og gør, som det passer dem. Men de men­nesker ad­lyder ikke Gud.

Ingen løgn er af sandheden. 1. Johs. 2.21. Ingen løgne er sande. –

Gud – Jesus – Helligånden er sandheden

Selvfølgelig er Gud sand. Gud kan ikke lyve – Tit. 1.2. Gud er sandhed – Rom.3.4. Guds ord er sandhed – Johs. 17.17. Jesus er Guds ord, han er Ordet – Johs. 1.14: Og Ordet [Jesus] blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans [Jesu] her­lighed, en her­lighed, som den en­bårne Søn [Jesus] har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. – Jesus er Ordet. Vi har set Jesu her­lighed, som han har fra sin Far, og den her­lighed er fuld af nåde og sandhed. Så Gud Faders og Jesu her­lighed er fuld af nåde og fuld af sandhed. 

Nåden og sand­heden er kommet ved Jesus Kristus – Johs. 1.17. Jesus er i sandhed verdens frelser – Johs. 4.42. I Kol. 1.5 bliver sand­heden sat sammen med evan­ge­liets ord. Evan­geliet er sand­heden i ord. Og evan­geliet er i sandhed Guds nåde – Kol. 1.6.

Ånden er sand­heden – 1. Joh. 5.6. Tals­manden – Hel­lig­ånden – er sand­hedens Ånd – Johs. 14.17 + Johs. 15.26. Han skal vejlede os til hele sand­heden – Johs. 16.13.

Tro på sandheden

Helligånden kaldes sand­hedens Ånd. Vi må vælge hvem eller hvad, vi vil tro på. Vi kan enten tro på sand­hedens Ånd eller på vild­far­elsens ånd. Vi bør kende sand­hedens Ånd, så vi ikke tror på vild­far­elsens ånd. 1. Johs. 4.6.

Forstå sandheden

Johs. 8.31-32: Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I san­delig mine dis­ciple, og I skal forstå sand­heden, og sand­heden skal fri­gøre jer. Hvis vi bliver i mit ord, er I san­delige mine dis­ciple, og I skal forstå sand­heden og sand­heden skal fri­gøre jer.« At blive i Guds ord er ikke “bare” at læse Guds ord. Det handler om at gøre Guds ord, altså at leve efter det. Det ind­be­fatter at om­vende sig fra ALT, som Guds ord kalder synd. Det er vi ganske simpelt nødt til at forstå.

Erkend sandheden

Vi må erkende sand­heden. 1. Tim. 2.4. – Vi må nå til erken­delse af sand­heden. Nogle når det ikke. 2. Tim. 3.7. – Vi må tro på sand­heden. 2. Tim. 2.25. Vi er nødt til at forstå sand­heden. – Nogle vil ikke tro på sand­heden. 2. Tess. 2.12. Men vil hellere gøre uret­fær­dighed. Så at gøre sand­heden og gøre uret­fær­dighed er også mod­sæt­ninger.

Gør sandheden

Johs. 3.21: Men den, som gør sand­heden kommer til lyset, for at det må blive åben­bart, at hans ger­ninger er gjort i Gud. – Sand­heden er ikke bare noget, vi vælger at tro på, vi må handle i over­ens­stem­melse med den. Vi må gøre sand­heden. På engelsk står det oversat til prak­ti­serer sand­heden. Derved kommer vi til lyset. Og Gud er lys. Vi må gøre og prak­tisere sand­heden og derved komme til lyset, komme til Gud. Vi må leve i lyset, adlyde Gud, som er lyset, for at gøre sandheden.

Sandheden skal være i os, og vi skal vandre i sand­heden. 3. Johs. 3. – Johannes for­tæller, at han har ikke nogen større glæde end at høre, at hans børn vandrer i sand­heden. 3. Johs. 4. – Vi skal arbejde for sand­heden. 3. Johs. 8. – Vi skal elske i ger­ning og sand­hed. 1. Johs. 3.18. – Det er det, der viser, om vi er af sand­heden 1. Johs. 3.19,  om vi gør Guds ord.

Så gør sandheden sit værk i os

Når vi modtager Guds ord som Guds ord og ikke som ord fra mennesker, så vil Guds ord også gøre sin ger­ning i os og for­vandle os. Guds ord er sand­hed. 1. Tess. 2.13. Men det er jo nu ved at gøre Guds ord, at vi viser, at vi har taget imod det, som Guds ord. Vi må vise vores tro i hand­linger. Adlyde Guds ord. Så vil sand­hedens ord også gøre sit værk i os, og virke sin for­vandling i os. – Sådan at selv sand­heden vil give os et godt vid­nes­byrd. 3. Johs. 12.

Falskhed

Hvis vi siger, at vi har fæl­les­skab med Gud, men alligevel vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke sand­heden. 1. Johs. 1.6. Altså, hvis vi ad­lyder mør­kets ger­ninger, men siger, at vi lever med Gud og til­hører ham, så lyver vi. Vi er nødt til at om­vende os fra AL synd, ellers adlyder vi ikke Guds ord. Og det er falskhed at bekende sig som troende, men ikke adlyde Gud og Guds ord, som vi be­kender, at vi tror på.

Tilbed i ånd og sandhed

Johs. 4.23: Men den tid kommer, ja, er allerede inde, da de sande til­bedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed; thi det er så­danne til­bedere, Faderen søger. – Vi bør tilbede Gud i ånd og sandhed. Johs. 4.24: Gud er Ånd, og de, som til­beder ham, bør tilbede i ånd og sandhed. – Så er spørgs­målet, hvordan man tilbeder i ånd og sandhed. Hvordan tilbeder man? Hvad vil det sige at tilbede? Se – Tilbede

At tilbede i sandhed er jo så faktisk at under­ordne sig sand­heden og ad­lyde sand­heden. Fra dybet af vores hjerte, hvor vores ånd er, det inderste af os, den del af os, som kan komme i kontakt med det ånde­lige, det skjulte hjertets men­neske. Derfra skal vi under­ordne os og adlyde sand­heden, Gud, Guds ord, Jesus, Den Hellige Ånd. Når vi adlyder Guds ord med det hele af os, så til­beder vi i ånd og sandhed. For der må være enighed i os også. Vores sjæl, vores for­stand, viljen og følel­serne må adlyde Guds ord også. Og vi må selv­føl­gelig vise det i hand­ling. Vi må gøre sand­heden.

Lev i sandheden

Vi må med andre ord leve i sand­heden, gøre sand­heden, vandre i sand­heden. Vi må være ægte. Vi skal ikke lade som om. Vi kan bedrage andre men­nesker, men vi kan aldrig skjule noget for Gud. Han kender vores inderste mo­tiver, for det vi gør. Og det er vores hjertes mo­tiver, det handler om. Hvad hjælper det, om jeg gør en god ger­ning, hvis jeg gør det ud af ego­isme? For selv at få noget ud af det.

Vi må lære sand­heden at kende. 2. Johs. 1. Forstå den. – Sådan at vi kan vandre sand­heden 2. Johs. 4 og i lydighed mod sand­­heden. 1. Pet. 1.22. – Så vi ikke farer vild fra sand­heden. Jak. 5.19. – Og vender os bort fra sand­heden. Tit. 1.14. – Nogle vil ikke høre sand­heden. 2. Tim. 4.14. – Nogle kommer bort fra sand­heden. 2. Tim. 2.18. – Nogle går direkte imod sand­heden. 2. Tim. 3.8.

Stå på sandheden

Vi må stå på og bygge vort liv på sand­heden. 1. Tim.3.15. Ja, vi er endda, som den levende Guds kirke og Kristi legeme, kaldet til at være sand­hedens søjle og grund­vold.

Falsk sandhed

Desværre laver mange nok deres egen for­ståelse af, hvad sandhed er. Mange siger, at en hvid løgn kan være i orden at bruge. Men der findes ingen hvide løgne. Alle løgne er løgn. Og vi ved, hvem løgnens fader er – Djævelen (Johs. 8.44). Nu lever vi i en tid, hvor sand­heden gøres til løgn, og løgnen gøres til sandhed. Der byttes sim­pelthen om på, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Hvem kan dog finde på det? Gæt én gang? Hvem er løgnens far? Selv­følgelig er det ond­skaben, som ikke vil respek­tere Gud og Guds love, som står bag. Sandhed og løgn er modsætninger. 1. Tim. 2.7. –

Vi er udvalgt af Gud fra starten til frelse ind i Åndens hel­lig­gørelse og ved tro på sand­heden. 2. Tess. 2.13. – Hos Gud er der ikke persons­an­se­else. Har Gud så udvalgt nogle og andre ikke? Det tror jeg ikke, for så viste han persons­an­seelse. Nej, jeg tror at Gud har udvalgt alle, men alle vil ikke tage imod frelsen. Vi må hel­lig­gøres, gøres hellige, af Hel­lig­ånden og ved at tro på og handle i over­ens­stem­melse med sand­heden. Deri­gennem bliver vi frelst.

Erstatter sandhed med løgn

Nogle mennesker gør mørke til lys og lys til sandhed. De gør mør­kets ger­ninger. De om­byttede Guds sandhed med løgnen. Det er farligt at nægte at tro på sand­heden, og i stedet tro på løgnen. Derved gør de sandhed til løgn og løgn til sandhed. Rom.1.25. Og her tilbeder de endda skab­ningen, men­nesker eller hvad? i stedet for at tilbede Gud. Det er afguds­dyr­kelse. Og de vil komme til at op­leve Guds vrede.

De vil opleve Guds vrede

For Guds vrede fra Him­melen åben­bares over al ugude­lighed og men­neskers uret­fær­dighed som til­bage­holder sand­heden med uret­fær­dighed. Rom.1.18. De men­nesker som til­bage­holder sand­heden med uret­fær­dighed vil komme til at opleve Guds vrede. Så hold ikke sand­heden tilbage! – De men­nesker, der er ulydige mod sand­heden, og ad­lyder uret­fær­dig­heden vil komme til at opleve Guds vrede og harme. Rom.2.8. Så det er meget vigtigt, at ikke adlyde uret­fær­dig­heden, men at adlyde sand­heden. Adlyd Gud og Guds ord eller bliv genstand for Guds vrede!

Sandhedens Ånd

Hvis vi vandrer i mørket, og vi gør mørkets ger­­ninger, og vi ad­­lyder mørkets rige, og vi så siger, at vi ikke har synd, så be­­drager vi os selv og sand­­heden er ikke i os. 1. Johs. 1.8. – Hvis vi siger, at vi kender Gud, og vi ikke ad­­lyder hans ord, som er hans bud, så er vi en løgner og sand­­heden er ikke i os. 1. Johs. 2.4.

Elsker du sandheden?

Lever du i sand­heden? Det er meget vigtig, fordi hvis vi ikke elsker sand­heden så kan vi risi­kere at blive be­draget. Så Gud bare giver os hen til at tro på løgnen.

God bekendelse

Et råd: Hvis du ønsker at tro på sand­heden og kun sand­heden, så kan du jo sige (og gen­tage mange gange om dagen): “Jeg fra­siger mig al løgn og bedrag i Jesu Kristi navn“. Gud ved jo, hvad der er løgn, og hvad, der er sandt. Så det vil fak­tisk være en god ting at gøre. “Jeg vil tro på sand­heden og kun på sand­heden” og “Hjælp mig til at se og forstå, hvad der er sandhed“.