Hvis 2023-24 er 5971 efter skabelsen

Nu har jeg ændret noget på denne side i for­hold til min side “Hvis 2021-22 er 5971 efter ska­belsen“.

Datoerne kan være 2 dage senere

Først må jeg hellere lige indskyde, at jeg nu har set 2-3 vidner fortælle, at når de ser i stellarium, som er computerprogram med stjernerne på himmelen, så kan de se, at de sætter det jødiske nytår 2 dage for tidligt i forhold til, hvad Gud sagde til jøderne. Der skal ifølge Guds tilsagn være 2 vidner, der fysisk kan se en lille flig af nymånen på himmelen, så er det den 1. dag i den måned.

Derfor kan de da­toer, som de an­giver i de jø­diske ka­len­dere, altså være 2 dage for tidlig. Hvilket f.eks. be­tyder at trom­pet­festen i 2024 kan være fra d. 4/5. oktober i stedet. Og for­son­ings­dagen i 2031 vil dermed først være d. 28. sep­­tember 2031. Jeg har bare valgt at skrive de datoer, de bruger officielt. Så må vi selv huske, at det højst sand­synlig først vil være 2 dage senere. Jeg kan ikke finde ud af at se i stel­la­rium.

Hvis 5971 er vores årstal nu

Så må jeg lige skrive først, hvornår “nu” er. Det er her fra trom­pet­fes­ten i 2023 til trom­pet­fes­ten i 2024. – Hvis år 5971 efter ska­­belsen er fra trom­­pet­­festen (som også er jø­dernes nyt­år), d. 15/16. sep­tember 2023 indtil trom­pet­festen d. 2/3. oktober 2024, så er der noget, jeg kan se. Det be­tyder så også, at det vil være sab­bat­år mellem disse to sidst­nævnte datoer.

Jesus kom ikke i 2022

Hvorfor jeg ikke blev så overrasket over det, selvom jeg havde håbet på det, kan du se på min side “Bruden er her endnu“. Hvis jeg nu trækker de 2 år fra, som Mark Biltz lagde til sin bereg­ning, så vil det først være i 2024, at vi vil af­slutte år 5971 efter ska­belsen. Og jeg tror, at Jesus vil komme til trom­pet­festen i 2024, for der passer det også med 2550 dage fra trom­pet­festen i 2024 til for­son­ings­dagen i 2031. Se over­sigten her: “Efter­års­fes­terne“.

Hvorfor lægge 2 år til?

Mark Biltz lagde 2 år til sin bereg­ning. Jeg har ikke tjekket den fuld­stændig, men jeg forstår ikke, hvorfor der skulle lægges to år til. Jeg ville nærmere trække mindst 1 år fra; når jeg lægger tal sammen på hver side af f.Kr. og e.Kr. (fordi år 0 ikke findes). Men det passer heller ikke til det, jeg så kan se. Derfor skriver jeg også “Gud ved, hvilket år vi har“, fordi han ved det. For mig at se er det at lægge 2 år til nær­mest for at få den 2. be­reg­ning til at passe med Guds 7-års-cy­­klusser i for­­hold til de 7-års cy­klusser, de har nu (den 1. be­reg­ning).

År 5971 efter ska­belsen

Året 5971 efter ska­belsen er des­uden sab­bat­år. 5971 : 7 = 853. Hvis det er det år, vi har be­gyndt på til trom­pet­festen ca. d. 15. sep­tember 2023, så be­gynder der en ny 7-års cyklus, når det ender til trom­pet­festen ca. d. 2. ok­tober 2024. Det be­tyder, at den store trængsel kan begynde til den tid; da Daniels 70 år-uger følger Guds 7-års cy­klusser. Og det be­tyder jo så også, at det sidste år i Daniels 70. år-uge (år 5978) vil være et sab­bat­år. Det spe­cielle ved år 5978 er, at det kan divi­deres med 49.

5978 : 49 = 122. Det be­tyder, at det føl­gende år vil været et jubel­år.

Det jeg kan se

Hvis det er år 5971 efter ska­belsen, som slutter til trom­pet­festen (ca.) d. 2. ok­tober 2024, så vil det næste jubel-år komme året efter de næste 7 år, altså i 5979 som vil være det 122. jubel-år. Og det vil så være det sidste inden, der tages hul på det 7. årtu­sinde.

Hvis . . . så . . .

Wau, siger jeg bare. Hvis Jesus kommer igen til trom­pet­festen (ca.) d. 2. oktober 2024. Så op­fylder han dermed den næste fest­dag, som er den 5. fest­dag, der skal op­fyldes, som jo er Rosh Ha­Shanah = trom­pet­festen. Så vil den store trængsel kunne begynde, som er “Daniels 70. år-uge“, og ende til trom­pet­festen ca. d. 17. sep­tember 2031.

Efter­fulgt af Jesu gen­komst til Olie­bjerget 9 dage senere til for­son­ings­dagen (ca.) d. 26. sep­tember 2031. Dermed vil Jesus opfylde den næste kom­mende fest­dag, som er den 6. festdag, som er Yom Kippur = for­son­ings­dagen. Og der vil så være nøj­agtig de 2550 dage mellem op­fyld­elsen af trom­pet­festen og for­son­ings­dagen. I hen­hold til det Daniel fik at vide. Se: “2550 dage fra trom­pet­festen til for­son­ings­dagen“.

Det er da vir­kelig op­fyld­else af Guds ord. Dermed vil det dette år 5979, det år, som lige er begyndt, når Jesus lige kan være kommet til­bage til Olie­bjerget, være et jubel-år. Da dette år 5979 vil være det 122. jubel-år. Og det vil så være det sidste jubel-år inden, der tages hul på det 7. årtu­sinde.

Vi kommer med Jesus til forsoningsdagen

Læs Zak. 14.4-5, hvor der står i vers 4: På hin dag står hans fødder på Oliebjerget østen for Jerusalem, og Oliebjerget skal revne midt over fra øst til vest og danne en vældig dal, idet . . . og slut­ningen af vers 5: Og HERREN [YHWH] min Gud kommer og alle de hellig med ham. Her står altså klart og tydeligt, at når Jesus kommer og sætter sine fødderOlie­bjerget, som jo altså er over­bevist om vil være til for­son­ings­dagen, så vil alle de hellige være med ham. Altså må vi, når vi regnes værdige til at komme med i bortrykkelsen (Værdig til at flygte væk), nød­ven­digvis være kommet til ham før det. 

Og jeg tror altså ikke, at bort­ryk­kelsen vil ske på andre tids­punkter end til trom­pet­festen; se: “Bort­ryk­kelsen – Paulus“. Og jeg tror, at “Bort­ryk­kelsen kommer før den store trængsel“.

Så mangles der kun løvhyttefesten

Ja, og derefter vil der kun mangles løv­hytte­festen, som skal op­fyldes. Løv­hytte­festen er fra d. 15. dage i den 7. måned (3. Mos. 23.34) og 7 dage frem. Den 8. dag af­sluttes festen så. Det er fra den 15. tishri. Og det betyder, at det er, når det er fuld­måne i den 7. måned, at det er løv­hytte­fest. I jubel­året samles ALLE ved templet til løv­­hyt­te­­festen. Det kan være d. 7. og sidste festdag, der så kan op­fyldes om godt 7 år, når det er jubelår.

Desuden er der nogen, der mener, at Jesus faktisk blev født den første dag i løv­hyt­te­festen. Så er ringen sluttet, sat sammen.

De 6000 år

Hvis det er i starten af året 5979, at Jesu gen­komst på Olie­bjerget vil ske, så er der mere, som kan passe med Guds ord. Mark Biltz for­tæller jo også, at for Gud er 1000 år som en dag. Når jeg regner ud fra det, så er 10 min. faktisk som 7 år her på jorden. Hvis den halve time ca., som der vil være stilhed i him­melen, efter at det 7. segl er åbnet i Åb. 8.1, så er “tid” som “1 dag som 1000 år” for Gud. Så vil det være 3 gange 10 min. altså 3 gange 7 år = 21 år. Hvis du lægger 21 år til 5778 så får du 5999. Hvis dette er sandt, så tror jeg, at der bliver en 21 årig pause fra Jesu gen­komst på Olie­bjerget indtil 1000-års riget be­gynder.

For Gud har altså helt styr på det. Og Gud er ordenens Gud. – Se min fort­sæt­telse “Gud ved, hvilket år vi har“.