Hvor mange mennesker dræber vaccinerne?

Ja, det er et stort spørgsmål, som ingen men­nesker kan svare på. Det er kun Gud der ved, hvor mange men­neske­liv disse så­kaldte vac­ciner kommer til at koste. De men­nesker, der har plan­lagt at redu­cere verdens be­folk­ning, vil gerne have aflivet 80-95 % af verdens befolkning (∗). Der står ingen steder i Guds ord, at så mange mennesker vil komme til at dø. Altså må det blive stoppet. – Der er trods alt grænser for, hvad Gud tillader.


Artikel af Vernon Coleman

Nedenstående artikel er alt sammen fra dr. Vernon Cole­mans hjemme­side: vernon­cole­man.org – fra ar­tiklen her: Hvor mange men­nesker dræber vacci­nerne?

Vernon skriver til sidst: “Del denne artikel med alle, du kender“.

Siden er på engelsk, og jeg fik den google oversat via Google Crome. – Jeg har delt siden lidt ander­ledes op end Vernon Cole­man gjorde, men ind­holdet er det samme. – Da jeg kopi­erede siden, var den sidst op­dateret d. 17. april 2021, står der på siden; men deres side er op­dateret siden. – Over­skrift­erne har jeg sat ind for over­skue­lig­hedens skyld. – Jab må betyde vaccine. – Alle de brune ord med sorte streger under er link. – Og de er selv­følgelig på engelsk.


Ingen ved . . . 

Ingen ved, hvor mange men­nesker vacci­nerne dræber – eller hvor mange de vil dræbe. Men selvom jeg ikke har set de almin­delige medier nævne de fleste af disse døds­fald, er folk allerede døde eller blevet såret efter at have fået vac­cinen:

Chok

Se de seneste dødsfald og skader fra covid vaccine fra VAERS

openvaers.com – COVID data – (det anslås, at kun 1 % af vaccine bi­virk­ninger er rap­por­teret).

Dødsfald og skader i Storbritannien

Pfizer-vaccine i Stor­bri­tannien. Dødsfald og skader in­klu­derer: slag­til­fælde, hjerte­anfald, aborter, Bells parese, lidelser i nerve­systemet, lidelser i immun­systemet, psykia­triske lidelser og blind­hed.

AstraZeneca dødsfald og skader

Mange mennesker er nu blinde efter COVID-vaccine – Seneste Astra­Zeneca døds­fald og skader. Ud over blind­hed inkluderer nogle af de mange skader: slag­til­fælde, hjerte­an­fald, aborter, sepsis, lammelse, Bells parese, døv­hed og COVID-19.

Europæisk database

Se siden, hvor jeg har lagt den – Euro­pæisk data­base med for­modede bi­virk­nings­rap­porter.

Europæisk database


Tilfældigheder eller hvad?

Jeg er ikke i tvivl om, at myn­dig­he­derne vil hævde, at disse døds­fald var til­fæl­dige.

Og lad os huske, hvis en patient dør inden for 28 dage efter at være testet positivt for corona-virus (og testen betyder ikke, at patienten selv har syg­dommen, da de fleste tests er falske posi­tive), vil døden blive op­ført som en COVID-19 død og patienten siges at være død ‘med’ COVID-19. På samme måde er det helt rimeligt at sige, at hvis en patient dør eller bliver syg inden for 28 dage efter vac­cination, så var død eller syg­dom rela­teret til COVID-19 vac­cinen.

Vil de almindelige medier nogen­sinde begynde at op­tage disse døds­fald eller syg­domme? Eller vil jour­nalister fort­sætte med at fremme den offi­cielle reger­ings­linje – og benægte, for­dreje eller under­trykke sand­heden? – Hvor mange men­nesker skal dø, før medi­erne vågner op?

Endnu en side med “Tilfældige dødsfald kort efter COVID-vaccine”.

Tilfældige dødsfald

Endnu en side med “Andre vigtige op­lysninger om COVID-vac­ci­nerne”.

Vigtige oplysninger


COVID-19 vaccinemulige vaccine bivirkninger

De pro-vax­xere kan lide at for­tælle dig, at vac­ciner er helt sikre og per­fekt ef­fek­tive. Selv når de ikke ville blive be­tragtet som sikre nok til at bruge som ovn­renser, begej­strer fana­tikere dem. Unge men­nesker og de, der ikke ved lidt om medicin eller viden­skab, taler om vacciner med ær­bø­dighed, fordi de er blevet in­dok­trineret til at tro på pro-vaccine-løgnene. – Og pro-vaxxerne lyver selvfølgelig.

Vacciner forårsager meget sygdom og ganske få dødsfald, og de gør ikke altid, hvad de skal gøre. Rege­ringer over hele verden har ud­betalt mange mil­liarder dollars til pati­enter, der er blevet syge af vacciner – eller til på­rør­ende til pati­enter, der blev dræbt af en vaccine.

Hvad gør COVID-19 vaccinerne?

Der er for eksempel alvorlig tvivl om, hvad COVID-19 vac­cinen faktisk gør. Da vac­cinen er en ny type vaccine og gives inden de sæd­vanlige tests og ob­ser­va­tioner er af­sluttet, ved ingen, hvad der vil ske med de men­nesker, der får tingene inji­ceret i en arm. – Hvilke bivirkninger vil der være? Hvor mange vil dø? – Nå, jeg ved det ikke og heller ingen andre ved det.

Hvad hvis en kvinde er gravid, når hun har taget vaccinen eller bliver gravid efter at have fået vac­cinen? Vaccinen skal ikke gives til gravide kvinder, men ikke alle gra­vi­di­teter er plan­lagt.

Vil vaccinen for­styrre vig­tige liv­red­dende stoffer? Mange ældre pati­enter tager alle­rede et antal ordi­nerede læge­midler. Vil vaccinen forstyrre dem? Ingen ved det. COVID-19 vac­cinen er det største eks­pe­ri­ment i histo­rien. Og i mod­sætning til et ordent­ligt klinisk forsøg er det stort set uregu­leret. Som med alle vacciner vil de fleste af de pro­blemer, der ud­vikler sig, aldrig blive rap­porteret eller aner­kendt.

Vaccine bivirkninger

Det anslås, at der kun rap­por­teres kun 1 ud af 100 vac­cine­bi­virk­ninger i USA.

Det bedste, vi har, er en arbejds­liste over mulige bi­virk­nings­resul­tater, som FDA har offent­lig­gjort i USA. (Her er linket til udkastet til arbejdsliste.)

Da jeg mener, at alle har ret til at vide, hvilke bi­virk­ninger der kan være ved en stærkt pro­mo­veret vaccine, vil jeg læse dig den offi­cielle liste over mulige bi­virk­ninger. Dette er, husk, ikke min liste, men et udkast til liste udarbejdet af FDA – Food and Drug Ad­mini­stra­tion i USA. – Se listen her.

Mulige bivirkninger


Vaccine-kritikforbudt?

Du vil ikke nødvendigvis få alle disse eller nogen af dem, hvis du får vaccinen. Men det er de mulige bivirkninger, som FDA har anført. De er alle ubehagelige, de fleste af dem er meget alvorlige, og man kan ikke blive mere alvorlig end døden. – Og hvis du er sindsyg nok til at få vaccinen, bør du og din læge holde øje med symptomerne på alle de sygdomme, der står på FDA’s liste. – Din regering vil ikke fortælle dig om disse farer – de tror ikke på fuldt informeret samtykke, hvad angår vacciner.

Faktisk gør de fleste regeringer nu alt, hvad de kan for at sikre, at al kritik af vac­ciner er for­budt. Af­hæn­gigt af hvor du bor, er det, eller vil det snart være ulov­ligt, selv for at nævne, at vac­ciner måske ikke altid fun­gerer eller måske gør dig syg. Endelig, hvis din regering virkelig var inter­esseret i dig, ville de gen­nem­føre en meget enkel, billig prøve.

De kunne notere alle de sund­heds­mæs­sige pro­blemer, der påvirker 20.000 pa­tienter, der havde vac­cinen, og sam­men­ligne listen med en liste over alle de sund­heds­mæssige pro­blemer, der på­virker 20.000 patienter, der ikke havde vac­cinen i samme pe­riode. De kunne fore­tage sam­men­lig­ning­erne hver 3., 6. og 12. måned. Selv­følgelig skulle de finde nogle ærlige læger til at føre tilsyn med rets­sagen, fordi det ville være meget let at rode. Men det ville give nogle meget inter­es­sante resul­tater, så jeg tvivler på, at de gør det.

Del denne artikel med alle, du kender.