Hvorfor ønsker NWO programmerbar valuta?


Vigtigt:

Nationalbankernes apokalypse er planlagt

Hvad ligger der egentlig bag COVID og krigen i Ukraine – og hvordan er det designet til at give natio­nal­ban­kerne en hidtil uset og tid­ligere ufat­telig magt over den en­keltes for­brug? For­bered dig på en apo­ka­lypse, vores mu­lighed for at ændre kurs er kort. [Apo­ka­lypse kan be­tyde: En stor kata­strofe, der resul­terer i ud­bredt øde­læg­gelse eller civili­sa­tionens sam­men­brud. ]


Analyse af dr. Joseph Mercola
fra han hjemmeside d. 13. april 2022.

Dr. Joseph Mercolas PDF-fil


Hvorfor NWO har planer om en programmerbar valuta. – Analyse af dr. Joseph Mercola. Jeg kan ikke linke til siden, da Mercola sletter dem igen efter 48 timer. – Jeg har herunder oversat artiklen med deepl. – Tallene i parentes an­giver kilden, som kan ses under kilder og refe­rencer på sidste side. – Jeg har ikke haft tid til at få indsat under­over­skrif­ter for over­skue­lig­hedens skyld endnu. Dette symbol: [] er link til min ord­for­klaring.


Indholdsfortegnelse

Med link til de enkelte afsnit i artiklen

Side   1 – Historien i et overblik – er under ind­holds­for­teg­nelsen
Side   2 – Indledning
Side   3 – Definition af NWO
Side   4 – Faderen til NWO
Side   5 – Trosbekendelse
Side   6 – NWO spiller et langt spil
Side   7 – Krig fører til samling af magten
Side   8 – Ressourcekrige
Side   9 – Den “grønne” fantasi
Side 10 – Den såkaldte Chatham House-regel
Side 11 – Vores finansielle fremtid er truet
Side 12 – Ukraine-konflikten kan tjene NWO på mere end én måde
Side 13 – Kilder og referencer
Side 14 – Ordforklaring = []

– Video –

som dr. Joseph Mercola havde lagt ud på sin side med artiklen.


Historien i et overblik

Den Nye Verdens­orden (NWO) har til hensigt at indføre en pro­gram­merbar valuta, der vil give national­bankerne en hidtil uset og hidtil ufat­telig magt over den en­keltes for­brug.

COVID-pan­de­mien er blevet brugt til at ret­­fær­­dig­­gøre gen­­nem­­før­­elsen af en global bio­logisk sik­ker­heds­stra­tegi med øget sporing og over­vågning, og krigen vil sætte det sidste søm i kisten for den globale øko­nomi og for­sy­nings­kæderne. Med alt dette under­vejs er vores mu­lighed for at ændre kurs kort.

NWO er et defi­neret glo­ba­listisk projekt, der har til formål at eta­blere en cen­tra­liseret global styring af en angel­saksisk* [En ameri­kaner, især en ind­bygger i USA, hvis sprog og af­stam­ning er engelsk. ] elite.

Krig er en fore­trukken NWO-strategi. Det er et middel til at nå et mål, da krig giver øko­nomisk sti­mulans og sociale for­an­dringer, som derefter kan bruges til at styrke og cen­tra­li­sere magten

Den “grønnemiljø­be­vægelse er dømt til at mis­lykkes, da der sim­pelthen ikke er mine­ralske res­sourcer nok. For at nå målet om at gøre alle køre­tøjer i Stor­bri­tannien alene elektriske inden 2050 vil det kræve dobbelt så meget som den samlede årlige kobolt­pro­duktion på ver­dens­plan, næsten al den neodym­produktion på ver­dens­plan og tre fjerde­dele af verdens li­tium.

Fortsætter næste side med

Indledning