Ikke længere et menneske

På kanalen – Back to your first love – Tilbage til din første kær­lighed – ligger videoen – Profetisk drøm – Ikke længere et men­neske – ikke mulig at til­bage­købe – fra d. 10. juli 2020 – 9 min. – YouTube

Da jeg synes bud­skabet er så vigtigt, har jeg skrevet bud­skabet af og for­tæller her­under, hvad kvinden sagde på videoen.


Ikke længere et menneske

Profetisk drøm fra d. 10. juli 2020

Jeans – genes

Hun vil dele en profetisk drøm, som Herren gav hen­de d. 10. juli 2020. Hun søgte Herren for at forstå. Det er en slags leg med ord, som han bruger i denne drøm. Ordene der ”leges” med er på engelsk ”jeans” og ”genes” – altså bukser og gener på dansk. Men det er meget kraft­fuldt.

Det er for, at vi skal vågne op, og det gælder om at forstå, ikke at lade os narre af de tekno­logier, som kommer frem. Det er bare drømmen i sig selv. Det er ikke hendes mening. Det er ikke noget, nogen har fortalt hende. Det er, hvad Herren af­slørede for hen­de.

Drømmen

Drømmen begynder med, at hun er i et hus. Og i det hus har hun hvide jeans på. Det er meget vigtigt. Hun ser TV sammen med to andre per­­soner, som sidder ved siden af hende. En til højre og en til venstre. Hun ved ikke, hvem de er.

Og hun vidste, at der var en mand på det sted, der repræ­sen­terede fjenden, Djæ­velen. Og hun vidste, at hans for­ældre var kinesere.

Fjenden

Det var som om, de prøvede at over­bevise hende om, hvor stor fjenden var, og prø­vede at over­bevise hende og prøvede at lokke hende og be­­drage hende. Hun ville ikke have noget af det. Hun var faktisk ved at for­tælle dem, for at afsløre for dem, hvor ond denne person var.

Præpareres

I den næste scene ser hun det, obser­verer det. Hun ser kvinder på det sted, hun ved ikke, om der også er mænd; men hun husker, at hun ser kvinder. Og de bliver alle præ­pareret (behandlet med noget) af Djæve­len. De bliver alle præ­pareret af denne mand som repræ­senterer Djæ­velen og den sata­niske dags­orden (agenda).

Hun kunne se dem, at de var under Djæ­velens kontrol. De blev kon­trolleret: hvad de gjorde, hvad de sagde, hvad de tænkte, hvordan de troede, hvad de op­fattede, alt. – De havde drukket af ”den gode medicin” (kool-aid), fordi de mod­tog alle de ting, som de for­søgte at for­tælle hende og over­bevise hende om. Men hun sagde nej og krigs­førte.

Bedraget!

Disse mennesker blev så bedraget. Og hun kan se, at de får noget at vide. Det er som om, de bringer disse jeans/­genes (bukser/­gener) med sig, som de har påført dem. De er alle ligesom blan­dede farver, der var blan­dede gener. – Så når du tænker på ordet jeans/­genes (bukser/­gener), så tænk på ordet gener (hun staver ordet) ikke ordet jeans (bukser), gener som genomet som vores DNA.

Så var deres gener alle blandede, og det var det, der blev bragt til dem, at de skulle bære. De klagede over, hvor ubehagelige de var. De var meget utilpas i disse jeans/­genes (bukser/­gener). Og de klagede over, at denne mand havde gjort dem til noget, som ikke eksi­sterede. Denne mand havde ændret dem gennem disse gener.

Så deres gener og deres DNA var blevet ændret. Og de var ikke længere et men­neske.

Ikke menneske

Så vi er nødt til at være op­mærk­somme på Herren, som ad­varer os om, at de ikke længere var et men­neske. De blev lavet til noget, som gen­nem blanding af generne blev til noget, der ikke længere var et men­ne­ske. Ligesom vi ved, at de vac­ciner, der kommer, vil på­virke vores DNA. Disse men­nesker var frem­stillet ligesom små­kager. De blev til no­get, der ikke længere var et men­neske. Og det er en stor advarsel til os.

De kan ikke længere for­løses af den levende Gud!

Narret

Og denne mand, der gjorde dette mod dem, grinede. Grinede så meget, så hun mener, at han morede sig over det, han gjorde mod disse men­nesker, ligesom Djævelen gør.

Hun observerer bare alt dette, og hun tænker: ”Åh, du godeste, han narrede dem, han narrede dem, og de faldt for det, og nu er de ikke længere et men­neske.” Hun sagde, de blev hans. De blev Djæ­velens. De blev Satans. De blev så hjerne­vaskede, at de blev hans. De var ikke længere et men­neske.

Søg Herren!

Hun beder dig om at bringe dette til Herren og lytter. Undersøg alle disse nano-tek­no­logier grundigt. Hun beder til, at du virkelig bringer det til Herren og tager dig i agt og passer på.

Djævelen kommer ikke til dig og for­tæller dig, at hvis du tager dette, vil du komme i Helvede. Nej, det kommer han ikke til at gøre. Han vil gøre det meget vild­ledende, som vi ser det i disse dage.

Generne ændres

Og så igen det var en slags eksperi­ment, der blev ud­ført, og hun vidste, at der var en masse genetisk ændring af DNA, der fandt sted, som gjorde, at disse men­nesker blev om­dannet (kon­ver­teret) til noget, der ikke længere var et men­neske. Og de kunne ikke længere for­løses af den levende Gud. Deres gener (staver) g-e-n-e-r blev blandet og ænd­ret.

Lad dig ikke bedrage

Igen beder hun dig om at bringe det til Herren være op­mærksom, lad dig ikke be­drage. Djævelen angriber os på alle mulige måder og nive­­auer. Gør jeres efter­forsk­ning, folkens. Gør jeres efter­forsk­ning. Find ud af, hvad der fore­går. Find ud af, hvad de gør. Find ud af, hvad der bliver lagt ud derude, som kommer til os meget snart.

Lad jer ikke narre i Jesu navn. Hun beder til, at hun bringer disse ting til os, fordi Herren åben­barer dem for os, så vi kan være tro­faste og lade de andre vide det, så de ikke bliver narret.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

I Jesu mægtige navn elsker hun os. Hun velsigner os. Herren elsker os. Der er et mægtigt formål i hver enkelt af vores liv. Vi har alle et for­mål og en bestem­melse. Lad ikke Djævelen stjæle det fra os.

Så i Jesu navn beder hun. Hun elsker os. Til snart igen, hvis Her­ren vil. Hold hende i bøn, da disse bud­skaber er meget svære for hende at bringe. Men hun er nødt til at være trofast. Velsign Herren Jesu Kri­sti navn. Lovpris dig, Herre.