Indsat af Gud?

Er alle øvrigheder her på jorden gennem alle tider indsat af Gud?

Hvis . . . så er . . .

Hvis alle øvrig­heder i hele verden gennem alle tider har været indsat af Gud, og vi skal under­ordne os dem. Så betyder det også, at alle dik­ta­torer har været og er indsat af Gud, og de skal ad­lydes. I Rom. 13.5 står der, at øvrig­heden er Guds tjener. En tjener skal ad­lyde sin herre, ellers er det altså ingen tjener. En, der gør det stik mod­satte af, hvad der er rigtigt og godt, og ikke res­pek­terer men­nesket frie vilje til selv at be­stemme, hvem de vil tjene og ad­lyde; er sådan en person Guds tjener, når per­sonen ikke ad­lyder Guds grund­love?

Guds grundlove . . .

Har Gud grund­love? Ja, det har han. En af Guds grund­love er, at han har givet men­nesket en fri vilje til selv at be­stemme over sit liv og dermed også, hvem han eller hun vil have som herre og tjene og adlyde. Det er en grundlov, som SKAL respek­teres og ad­lydes. Vi har ret til at bestemme, hvem vi vil tjene og adlyde. Og valget er mellem Gud og Guds mod­standere. Guds mod­standere ad­lyder jo ikke Gud, ellers var de jo ikke Guds mod­standere. En mod­stander er en, som står imod.

. . . skal respekteres

Respekterer Djævelen Guds love? Nej, det gør han ikke. Gennem historien har der været mange øvrig­heds­per­soner, som har taget magten, og som har for­søgt at ud­rydde dem, der har valgt at tro på og leve efter Guds ord. Under­ordner disse øvrig­heder sig under Gud? Nej, det gør de ikke. Er det godt at slå men­nesker ihjel, som vil tro på og adlyde Gud? Tåbeligt spørgsmål, selvfølgelig ikke. Vi må ikke slå ihjel. Er disse men­nesker så Guds tjenere, når de direkte bryder Guds love og tilmed slår Guds børn ihjel? Nej, absolut ikke.

Du må vælge

Derfor er tvang ALTID af det onde. Gud tvinger aldrig nogen. Det eneste Gud “tvinger” men­nesker til er at vælge. Og det er endda ud af kær­lighed. For hvis men­nesker ikke havde noget at vælge imellem, så var det jo tvunget til at leve i det, som nu er. Men Gud har altid åbnet en vej ud. I Edens have kunne men­nesket vælge at ikke adlyde Gud og dermed komme ud af det paradis, som det levede i. Og så kom Slangen og fristede og bedrog men­nesket til at adlyde ham. Dermed mistede men­nesket Gud ret­fær­dighed og blev smidt ud af Edens have.

Nu var mennesker under en ny herre, Satan. Var det bedre end før? Tåbeligt spørgs­mål, selv­føl­gelig ikke. Så derfor sendte Gud Jesus som en soning for vores synder. For efter synde­faldet blev alle men­nesker født som syndere. Synd arves nemlig. Synden at ikke have Guds ret­fær­dighed. Nu må men­nesker bare vælge Gud til. I Edens have valgt men­nesket Gud fra. Det kræver at men­nesker indser at de INTET kan gøre for at for­tjene sig til frelsen at komme til Himmelen. For ingen kan rense sig selv for synd med gode gerninger.

Vi må selv vælge vores herre. I Edens have valgte men­­nesket at ikke adlyde Gud og dermed missede de Guds formål, de syn­dede. At synde betyder at ramme ved siden af. De ramte ved siden af Guds mål. Nu må vi derfor om­­vende os og igen under­­ordne os Gud og Guds ord for at kunne blive i den ret­­fær­­dighed, som vi igennem Jesus kan få igen. Vi skal være hellige, som han er hellig. Men så må vi også leve et helligt liv.

Hvis . . .

Hvis alle øvrig­heder er indsat af Gud og skal ad­lydes, så var Hitler indsat af Gud og skulle ad­lydes. Hitler gjorde, hvad han kunne for at få ud­ryddet Guds ejen­doms­folk, var det Guds vilje? Hvis han var indsat af Gud og skulle ad­lydes, så adlød men­nesker, der slog Guds ejen­doms­folk ihjel, altså Gud? Hitler gjorde bare det, som Luther havde an­befalet og skrevet.

Mange andre per­soner har der været igennem histo­rien, som for­fulgte men­nesker, der vil tro på Jesus og ad­lyde ham. Og det er der stadig. Er disse øvrig­heder indsat af Gud, når de for­byder men­nesker at tro på Jesus? Disse øvrig­heder slår andre ihjel, hvis de ikke vil frasige sig deres tro på Jesus. Hvis de var indsat af Gud og skulle ad­lydes, så skulle men­nesker jo frasige sig deres tro på Jesus og adlyde deres øvrig­heder?

Tænk lige over konse­kvensen af at sige, at alle øvrig­heder er indsat af Gud og skal ad­lydes. Konse­kvenser er, at så ad­lyder men­nesker Gud ved at frasige sig deres tro på Jesus. Det er jo tåbe­ligt at sige sådan. Gud er ALTID enig med sig selv. Og ingen kan tjene to herrer!

Herredømmet over jorden

Gud havde givet men­nesket herre­dømmet over jorden. Så kom Slangen og bedrog dem til at under­ordne sig ham. Så blev Djævelen, for­klædt som Slangen, denne ver­dens gud; da men­nesket valgte Djævelen som herre. De adlød Slangen, Djævelen, og derved blev han deres nye herre, og deres nye gud, fordi de valgte at adlyde ham.

Jesus betalte prisen og købte derved jorden tilbage og alle de men­nesker, der bor på den. Men husk Gud tvinger ingen! Altså er ingen tvunget til at tage imod den ny herre på jorden. Er Jesus herre på jorden i dag? Jesus har juridisk set købt herre­dømmet tilbage over jorden, men han har endnu ikke udført dommen over Djævelen og afsat ham som denne verdens gud. Jesus har endnu ikke smidt Djævelen ud og afsat ham fra det herre­dømme, Slangen bedrog sig til at få.

Tid til at vælge

Vi lever nu i tiden til at vælge, hvem vi vil tjene og adlyde. Da Gud aldrig tvinger men­nesker til at tro på og adlyde ham, så må men­nesker selv vælge det. Hvis men­nesker ikke aktivt tager imod Jesu offer på korset og om­vender sig fra al synd og lever med Jesus som herre, så til­hører de auto­matisk Djævelen. Men hvis men­nesker så igen vælger at adlyde Djæ­velen, så skifter de jo herre igen. Den, vi ad­lyder, er vores herre. Det er med vore hand­linger, vi viser, hvem vi til­hører. – Sådan er det!

Bytter om på Guds ord

Nogle mennesker mener, at de kan bytte om på ordene i Guds ord. Det kan vi også, når vi ikke ændrer på betyd­ningen af det skrevne. Der er men­nesker, der siger, at Gud er ska­beren, og det er sandt. Men så siger nogle også, at så er ska­beren Gud. Umid­del­bart lyder det jo rigtigt, men hvad så når denne viden­skabe­lige for­sker siger: “Nu kan vi også skabe – nu er vi også guder”? – For det er jo løgn. Men dermed gør de sig selv til guder. De laver om på tingene. Ændrer på betyd­ningen af Guds ord. Det er der INGEN, der har ret til.

Her er et par eksempler mere: Gud er kær­lighed! Og det er sandt, men så siger nogle også, at så er al kær­lighed fra Gud. Når nogen elsker hinanden, så er det fra Gud (uanset køn). Dermed gør de deres egne ger­ninger ret­fær­dige, med Guds ord. Det kan man ikke. Og et andet eksempel, når Gud er kær­lighed, så er Guds kær­lighed Gud. Og så kan man bare sætte “Gud” ind i stedet for “Guds kærlighed” andre steder i Guds ord. Det kan der komme andre usande op­lys­ninger ud af. Vi må hverken lægge til eller trække fra Guds ord.

Mennesker vil selv være gud

Nogle mennesker vil selv være gud. De vil ikke respek­tere at Gud ER Gud. De vil være som Gud (ligesom Satan). Nu kan men­nesker skabe, altså er disse men­nesker gud. Dermed mener de selv,  at de har ret til at bestemme over andre men­nesker. Yuval Noah Harari siger: “Vi opgra­derer men­nesker til guder”.

I deres verden, hvor de er gud, der har andre men­nesker ingen ret til selv at be­stemme over deres eget liv. De har heller ikke ret til noget som helst privatliv. ALT vil de over­våge. De vil endda kunne styre men­nesker udefra. De vil gøre men­nesker til ro­botter med kunstig intel­ligens AI. Hvordan det? Se – DIVOC AI – De vil mærke men­nesker til deres slave­system. Se – Planen om at mærke os – De vil om­skabe men­nesker, så de ikke længere har – Guds navn i deres DNA – for at de kan tage – Patent på men­nesker – og dermed komme til at eje men­nesker.

De respekterer ikke vores frie vilje

Yuval Noah Harari siger: “Den fri vilje er ovre”.  De respek­terer ikke at men­nesker er skabt i Guds billede, med ånd, sjæl og legeme. De vil be­stemme over men­nesker. Hvem er de? WEF (World Eco­nomic Forum), som arbejder gennem WHO. Og de bruger deres farmaci (trold­dom via COVID-19 vac­ci­nerne) til at forføre men­nesker med. Vi er blevet ad­varet i Guds ord, men hvem vil tro på det? Yuval Noah Harari kalder den frie vilje en teo­logisk fejl­tagelse (video).

Er disse øvrigheder indsat af Gud?

Mennesker, som mener om sig selv, at de er gud. De respek­terer ikke Guds grund­love. De respek­terer ikke, at vi har en fri vilje. De respekter over­hovedet ikke Gud. Kan disse øvrig­heder være indsat af Gud? Når de ikke tjener og adlyder Gud? Der står i Rom. 13.4, at øvrig­heden er Guds tjener, altså må den også adlyde Gud, ellers er det ikke nogen tjener af Gud. Disse omtalte øvrig­heder, som ikke respek­terer Gud og Guds love, er ikke Guds tjenere og kan dermed ikke være indsat af Gud. Det er ganske umuligt.

Skal vi adlyde dem?

Nej, øvrig­heder, der ikke adlyder Gud og tjener ham, er ikke indsat af Gud. Skal vi så adlyde disse øvrig­heder, disse myn­dig­heder, disse ledere? – NEJ, det SKAL vi IKKE. – Men det må vi faktisk selv bestemme. Men hvis vi gør det, ad­lyder men­nesker, som så groft er Guds mod­standere, så adlyder vi også Guds mod­standere, og dermed ad­lyder vi også denne verdens gud, som disse onde respekt­løse men­nesker sam­ar­bejder med. Dermed så gør vi jo denne verdens gud til vores gud igen og for­kaster dermed vores Herre og frelser Jesus Kristus.

Ingen kan tjene to herrer – Vi må vælge mellem de – To herrer – Hvem vil vi adlyde? Den, vi adlyder, er vores herre! – Hvem er din herre? Er det Jesus og vores him­melske Far eller er det Djævelen og Dyret? For – Dyret er her!– om du så vil tro på det eller ej.

Men der står . . .

Men der står i Rom. 13.1: Enhver skal under­ordne sig de øvrig­heder, han har over sig; thi der er ingen øvrighed, uden at den er fra Gud, og de, som findes, er indsat af Gud, | så den, som sætter sig op imod øvrig­heden, står Guds ordning imod; og de, som står den imod, vil pådrage sig selv dom. – Ja, det står der. Men alt er oversat fra en grund­tekst. Og alt er oversat af men­nesker. Og men­nesker kan gøre fejl. Om det så er ubevidst eller bevidst her, tør jeg ikke udtale mig om.

Men – Gud er altid enig med sig selv – så han vil aldrig skive eller sige noget, som ikke er i over­ens­stem­melse med andet, han også har sagt. Og Guds skrevne ord er øverste auto­ritet. Men vi må over­sætte Guds ord ud fra Guds Ånds vej­ledning og ud fra, hvad der også står i Guds ord. At over­sætte noget på en måde så det ikke stemmer overens med andet i Guds ord, det er ikke rigtigt. Slet ikke, når noget kan over­sættes så det har­mo­nerer med andet i Guds ord.

Så lad os se på, hvad der egentlig står i grundteksten.

– Underordn jer under lederne