Ingen kan tjene to herrer


Ingen kan tjene to herrer; han vil jo enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringe­agte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Matt. 6.24


Se, hvad ordene betyder på græsk

– Ingen kan tjene to herrer  –


I sin sammenhæng

Jesus siger det i sam­men­hæng med, at vi ikke skal samle os skatte på jorden, men i Him­melen; fordi vores hjerte vil være, hvor vores skat er. Og han fort­sætter med at sige, at vi ikke skal be­kymre os for vores liv i denne verden, for vi er meget mere værd end fuglene, som Far giver mad, og plan­terne som Far giver klæder. Vores him­melske Far ved, at vi trænger til disse ting. Og vi skal ikke bekymre os om de ting, vi har brug for, når vi søger hans rige og hans ret­fær­dighed først.

Gør det rigtige

Retfærdighed er også at gøre de rigtige ting. Moralsk rigtigt og være uden synd og skyld. Det betyder også at gøre de rigtige ting i forhold til Guds ord. Vi skal søge hans rige ikke denne verdens rige. Vi skal adlyde Guds ord og gøre det rigtige.

Matt. 6.33-34: Men søg først Guds rige og hans ret­fær­dighed, så skal alt det andet gives jer i til­gift. Derfor må I ikke være be­kymrede for dagen i morgen; thi dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.

Denne verdens gud

Hvem er denne verdens gud? Det er Satan, slangen, som for­førte og bedrog men­nesket til at over­give herre­dømmet over jorden til ham. Hvem ejer denne verdens rigdom? Hvem ejer så denne verden? Gud skabte jorden med alt, hvad der er på den. Men­nesket fik den overdraget og fik at vide, at de var herre over jorden.

Så kom slangen og bedrog dem, og dermed fik slangen herre­dømmet over jorden og kom til at eje jordens rig­domme. Djævelen tilbød siden Jesus dette, hvis Jesus ville falde ned og tilbede Djævelen, hvilket Jesus jo ikke ville. Men Jesus mod­sagde ham ikke, at Djæ­velen ikke ejede denne verdens rig­domme.

Få Guds retfærdighed igen

Jesus har så ved sin død på korset og op­stan­delse til livet igen juri­disk ejer­skabs­ret til jorden og alle men­nesker. Denne dom er bare endnu ikke udført over Djæ­velen. Men vi til­hører ikke længere Djæ­velen. Vi kan tage imod Jesu offer i vores sted. Vi kan bede Gud om til­giv­else for al synd og om­vende os fra al synd; og deri­gennem får vi igen Jesu ret­fær­dighed. Men vi skal leve i den ret­fær­dighed.

Vi kan ikke bare tage imod Jesus som frelser og derefter leve vores liv, som det passer os, og for­vente at ende i Him­melen. Vi må leve i den ret­fær­dighed. Vi må gøre det, der er rigtigt i for­hold til de for­skrifter, vi har fået i Guds ord. Vi kan ikke for­tjene os til frelsen på nogen måde, det er ude­luk­kende nåde; men vi må under­ordne os den nye herre, vi har valgt, og adlyde ham og hans ord. Ellers viser vi i hand­ling, at vi ikke har skiftet herre alli­gevel. Vi må vælge at leve i ret­fær­dig­heden eller fortsat leve i synden.

Rigdom

Der er ikke noget forkert i at have rigdom. Abraham var meget rig. Men at adlyde Gud var det vigtigste. Job var meget rig, men han hold fast ved Gud, selvom han mistede alt i denne verden og også sit helbred; og så fik han dobbelt så meget igen i forhold til, hvad han havde før. Men det er forkert, om det er rig­dommen, som ejer dig. Kær­lighed til rigdom, det er roden til alt ondt.

Rig­domme i denne verden hører denne verden til. Derfor blive vi op­fordret til ikke at søge rigdom i denne verden, men i den kom­mende; fordi der, hvor vores rigdom er, vil vores hjerte også være. Abraham og Job beviste begge, at deres hjerte ikke var i deres rigdom på denne jord.

Det gælder også i endetiden

Ja, det gælder altså også i ende­tiden, at ingen kan tjene og adlyde to herrer. Slet ikke når de to herrer har modsatte me­ninger om tingene. Ingen han adlyde både Gud og Guds ord og samtidig adlyde Djævelen og hans med­sam­men­svorne. Ingen kan derfor adlyde og tjene både Gud og Djæ­velen, som ind­be­fatter denne verdens sy­stemer også.

Selv­følgelig skal vi under­ordne os ledere i landet, når de ad­lyder Gud og er gud­frygtige. Men vi skal ikke adlyde ledere i vort land, som gør oprør mod Gud og vil fratage os de ret­tig­heder, som Gud har givet os. Vi har en fri vilje og vi har ret til at vælge. – Underordn jer under lederne

Var du villig til at betale prisen?

Jeg er klar over, at mange har taget disse COVID-19 såkaldte vac­ciner, fordi de ellers risi­kerede at miste deres arbejde. Nogle har nok også gjort det af bekvem­me­ligheds hensyn. Men det var jo faktisk en prøve på hvad, der betyder mest i denne verden; at adlyde denne verdens her­skere, som nu er under­lagt det onde langt mere end nogen­sinde før, eller adlyde vores him­melske Far.

Var du villig til at betale den pris og sige NEJ til disse eksperi­men­telle ind­sprøjt­ninger (COVID-19 vacci­nerne)? Ved du, hvilken pris du kan komme til at betale for ikke at sige NEJ? Ved du ikke, at i ende­tiden vil men­nesker blive forført af læge­midler? Det står i Guds ord. Det står i Åben­bar­ingen. Har du ikke læst det? Har du ikke set det? Har du ikke for­stået det? Det er også nød­vendigt at grave dybere i Guds ord for at finde ud af det. Se min side med – Farmaci og læge­midler

Kæmper du for at beholde livet i denne verden?

Husk Jesu ord i Johs. 12.25 (græsk): Den ene, som elsker sit liv, mister det, og den ene, som hader [3404] sit liv i denne verden,  han vil be­skytte det til evigt liv. – Den, som elsker sit liv i denne verden, vil miste det, men den, som elsker sit liv i denne verden mindre end Jesus, vil beskytte det til evigt liv. Se også Matt. 10.39. Og Luk. 17.33 (græsk): Den som vil søge at frelse sit liv, vil miste det; og den som even­tuelt mister det, vil frelse det. Du kan selv læse det i sin sam­men­hæng her.

Jeg er godt klar over, at mange valgte at tage COVID-19 vacci­nerne for at kunne be­holde deres “liv” i denne verden. Men vi må ikke elske noget som helst højere end Jesus. Vi er ganske enkelt nødt til at adlyde ham og hans ord for at bjerge vores liv og komme sikkert hjem. Men de men­nesker vil sikkert ikke tro på, hvad der er i disse sprøjter (COVID-19 vacci­nerne), og hvad for­målet med dem er. – Planen om at mærke osHurtig om­skabelse af men­nesker – Hvem ejer dig?

NEJ til enhver form for tvang

Ingen har ret til at tvinge andre til det, de vil. Alt, hvad der inde­holder tvang, direkte eller indi­rekte, kommer ikke fra Gud. Vi skal ikke lade os tvinge, der bør vi sige NEJ. Og vælge at adlyde Gud og ikke Guds mod­standere og mod­ar­bejdere. Uanset om det så er Djævelen, som er Satan, Dyret eller dyrets system. Vi kan ikke tjene både Gud og denne verdens gud med alle hans hjælpere.

Men Djævelen forsøger at tvinge men­nesker til det, han vil. Han respek­terer ikke Guds anord­ninger og love. Han gør, hvad han kan for at mod­arbejde Gud og stjæle fra Gud. Hvad kan Djævelen stjæle fra Gud? Men­nesker, der til­hører Gud og har taget imod Jesu fuld­bragte værk på Golgata, og derfor tilhører Far i Him­melen, dem kan Djævelen stjæle, hvis han kan få dem til at miste deres frelse. Miste deres adgang til Him­melen. Miste deres ret­fær­dighed. Miste Guds ejer­skabs­mærke i dem.

Guds ejerskabsmærke

Hvad er Guds ejerskabs­mærke? Ja, vi er skabt i Guds billede, så vi ligner ham (står i flertal). Des­uden har Guds sat sit navn i vore celler i vores DNA. Det kan du se mere om, hvis du vil. – Guds navn i vores DNA – Og når vi så også har taget imod Jesu ret­fær­dighed, så til­hører vi Gud. Men hvad sker der, om vi mister Guds navn i vores DNA? Så har vi ikke længere Guds ejer­skabs­mærke i os. Hvem til­hører vi så?

Der er nogen, som vil tage patent på de men­nesker, som de har omskabt. – Patent på mennesker – Så men­nesker ikke længere har nogen men­nes­ke­ret­tig­heder. – Ingen men­nes­ke­ret­tig­heder – Hvis men­nesker ikke længere er skabt i Guds billede, hvis billede er de så skabt i? Er det Dyrets billede?

Er mennesker, der ikke længere er skabt i Gud billede, hans ejendom? Hvis de er om­skabt til Dyrets billede, hvem til­hører de så? Hvis de ikke længere har Guds navn i deres DNA, hvis navn har de så i deres DNA? Er det Dyrets navn?

Vi må vælge – vi skal vælge

Vi bliver faktisk “tvunget” til at vælge. Ja, jeg skrev før, at Gud tvinger ingen. Der er dog én und­tagelse. Fordi Gud har givet os vores frie vilje, så er vi tvunget til at vælge, hvem vi vil tilhøre og tjene og adlyde. Men vi kan altså ikke sige, at vi har valgt Jesus som herre og så sam­tidig vælge at tjene og adlyde Dyret og blive om­skabt til Dyrets billede og få hans ejer­skabs­mærke i os.

Hvis men­nesker vælger at adlyde og tjene Dyret, så må de også for­vente, at de igen skifter herre. Ingen kan tjene to herrer. Ingen kan tjene og adlyde Gud og sam­tidig adlyde og tjene Dyret og dyrets system. Det er umuligt. Hvem er det, vi til­beder? Hvem er det, vi under­ordner os og ad­lyder? Hvem bøjer vi os for?

Lyset eller mørket – Gud eller Djævelen – Jesus eller Dyret

Ingen kan tjene og adlyde to herrer!

Hvem tilhører du?

Dyret er her!