Ingen kender dagen eller timen


Men den dag og den time kender ingen, ikke engang Him­lenes engle, ja ikke engang Sønnen, kun Faderen alene.

Matt. 24.36


Sagt om bortrykkelsen?

Ingen kender dagen eller timen (om bort­ryk­kelsen) – Sådan sagde Jesus, og så er der ingen, der kan vide, hvornår det vil finde sted? Eller er der noget, som ikke er rigtig for­stået? Trom­pet­festen om­tales som “dagen, hvor ingen kender dagen eller timen”. Det er den næste fest­dag, som Jesus sikkert vil komme til at op­fylde i for­bin­delse med sit andet komme til jorden. – Vent og se, om du ikke vil tro på det!

Normal opfattelse

Jeg og sikkert også mange andre har været så vant til at få dette at vide om Jesu gen­komst altså bort­ryk­kelsen, så det nærmest ikke er muligt at se, hvad der egent­lig står. Det er rigtigt, at Matt. 24 handler om ende­tiden. Men lad os så se, hvad der står i Matt. 24.36 på græsk:

Den græske grundtekst

Matt. 24.36: Men omkring hin dag (2250) og time (5610) ved (1492) ingen, ikke engang Him­melens engle, und­tagen alene min Far. 

Det græske ord for hin er et på­peg­ende sted­ord (demon­stra­tivt pro­nomen). Det hen­viser til en be­stemt dag. Men nor­malt om noget som er læn­gere væk.
Det græske ord for dag (2250) betyder: dag, men bil­led­ligt talt kan det være om en ube­stemt pe­riode.
Det græske ord for time (5610) betyder: et tids­punkt eller en pe­riode, en time. Bruges om: et be­stemt tids­rum, en års­tid; en time; det be­stemte tids­punkt for noget.

Det græske ord for ved (1492) betyder: be aware – være op­mærk­som (på); beholdsecon­sider – over­vejer, tænker over; per­ceiveop­fatter, for­står. – Det bruges om: at vide huske, værd­sætte. – Men det be­tyder altså noget helt andet end at “kende”, i den for­stå­else “at kunne vide hvornår”.

Du kan se lidt mere om disse ord be­tyd­ning på næste side: “Matt. 24.36“.

En anden betydning

Når vi sætter be­tyd­ningen af disse ord ind i verset, så kan vi få en helt anden be­tyd­ning end den, de fleste tror og bruger: Men om hin periode og tids­punkt for­står ingen, ikke engang Him­melens engle, und­tagen alene min Far. 

Der er altså et be­stemt tids­punkt en­gang, som Jesus hen­viser til, som der ikke er andre end hans Far i Him­melen, som for­står og ved noget om. Men vi er fak­tisk nødt til at se, hvad Jesus lige har sagt før dette. Se min side: “Him­melen og jorden skal forgå“.

Konklusion

Jesus har lige sagt (Matt. 24.35) at Him­melen og jorden skal for­svinde (3928), men ordene mine skal al­deles ikke for­svinde (3928). Og så siger han (Matt. 24.36): Men om hin dag (2250) og time (5610) ved ingen, ikke engang Him­melens engle, und­tagen alene min Far. – Og så tror de fleste kristne, at det er sagt om bort­ryk­kelsen. – Kan det være rigtigt? – Nej, det tror jeg ikke læn­gere på, for det er IKKE det der står.

Tag lige og læs, hvad der står!

Vi kan som kristne være så vant til at læse Bibelen med briller på. Bril­lerne er andres op­fat­telse af, hvordan noget skal for­stås. Knus de briller og læs, hvad der står. Under­søg skrif­terne! Det bedste er helt sikkert at studere skrif­terne fra grund­teksten, da der er så meget, der også er oversat af men­nesker, der har oversat det ud fra deres for­stå­else eller me­ning om det skrevne.

Bliv nu ikke for­nærmet. Det hjælper ingen­ting. Det er lidt sent at finde ud af, at man er blevet snydt, når bort­ryk­kelsen har været, og man stadig be­finder sig på jorden. Det ønsker jeg ikke at komme til at op­leve, så jeg følger den op­for­dring, der står i Luk. 21.36, se: “Værdig til at flygte væk“. Og jeg vil leve i “Guds nåde“: “Guds sande nåde“, “Guds frel­sende nåde“, som også er  “Guds op­drag­ende nåde“.