Ingen kender dagen eller timen


Men den dag og den time kender ingen, ikke engang Him­lenes engle, ja ikke engang Sønnen, kun Faderen alene.

Matt. 24.36


Sådan sagde Jesus, og så er det gyldig lov i al fremtid. Altså kan ingen komme til at kende tids­punktet for han gen­komst, ikke på noget tids­punkt i frem­tiden. Sagde Jesus det? Nej, det gjorde han faktisk ikke. Han sagde, at ingen kender tids­punktet, ud over hans Far, og sådan var det på det tids­punkt, hvor han sagde det.

Vidste Jesus ALT?

Sådan sagde Jesus til sine disciple før sin død og op­stan­delse. Og før han igen rejste hjem til sin Far i Him­melen. Så har jeg et spørgs­mål til dig. Vidste Jesus ALT, mens han gik som et men­neske på denne jord? Nej, det tror jeg ikke, han gjorde, for han var 100 % men­neske som os. Han var fyldt med Hel­lig­ånden. Og Hel­lig­ånden åben­barede de ting for Jesus, som han skulle vide, når han skulle vide det.

Er det så ensbe­tyd­ende med, at når Jesus sagde den­gang, at ingen andre end hans Far kendte dagen og timen, at ingen andre så heller ikke i frem­tiden vil komme til at kende dagen eller timen? Godt spørgsmål ikke? Kan du svare på det?

Jeg vil sige både ja og nej. Mær­keligt svar synes du nok. Men der er en for­klaring. Jesus sagde ikke noget om, at ingen senere i tiden ville komme til at kende tiden for hans til­bage­komst til jorden. Så nej, det sagde Jesus ikke noget om.

Rosh HaShanah

Udtrykket for “ingen kender dagen eller timen” er faktisk et udtryk som jøderne bruger om trom­pet­festen. “Guds ord er skrevet af jøder til jøder“. Fordi ingen på for­hånd kender det nøj­agtige tids­punkt for hvilken dag det er. Derfor holder de altid festen over to dage. Rosh Hashanah kaldes den bl.a. Den har til­syne­ladende flere navne. Du kan se mere om det på den engelske side her.

Trompeternes fest

Jerry Toney har fortalt om trom­pe­ternes fest flere gange på sin kanal på YouTube. Du kan finde kanalen her. Se også disse sider: “Trom­pet­fest – bort­ryk­kelse” – “Den sidste trompet“, hvor er er der en henvisning til Jaco Prinsloos bog, som også for­tæller om trom­pet­festen.

Mysteriet afsløret

Mysteriet bort­ryk­kelsen bliver af­sløret. Gud selv af­slørede my­steriet. Han af­slørede det for Jesus, efter hans død og op­stan­delse. Jesus gav det videre til en engel, som gav det til Jo­hannes. Paulus fik også op­lys­ninger, så han af­­slø­rede også mys­teriet. I denne – Video – af Jerry Toney kan du se og høre om, hvad disse bibelske begreber hen­viser til og dermed be­tyder: “Ingen kender dagen eller timen”. Hvad er “i et øjeblik” “når den sidste basun lyder”. – Se også – Mysteriet afsløret

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger ud fra mine sider:

Jesu brud skal hentes

Vær rede!