Internettets formål

Ved du, hvad inter­net­tets sande formål er? Ved du, hvad DARPA er? Og hvad det står for? Jeg har læst ordet DARPA flere gange, men vidste ikke, hvad det egentlig er.


Dr. Joseph Mercola har bragt en analyse af Tessa Lena:

World Wide Web

Hvem var det designet til at fange?

fra d. 8. marts 2023

Altså, hvem var www designet til at fange?

Dig og mig formoder jeg.
Alle mennesker.

Jeg kan ikke linke til dr. Joseph Mercolas artikel da han sletter/flytter dem igen efter 48 timer. – Jeg har herunder oversat dele af artiklen med deepl. – Jeg har indsat under­over­skrif­terne for over­skue­lig­hedens skyld. Ordforklaringerne og det, der står i kursiv har jeg også tilføjet.

Indholdsfortegnelse

Med link til de enkelte afsnit i artiklen

Side   1 – Historien i et overblik – er under ind­holds­for­teg­nelsen
Side   2 – Grim censur 
Side   3 – Missouri mod Biden 
Side   4 – Mafiaens virkelighed og mundkurv på krigstid 
Side   5 – Inter­nettets fødsel 
Side   6 – Hvordan det hele startede
Side   7 – Lidt trivia­liteter
Side   8 – Tilbage til (D)ARPA 
Side   9 – Oprørs­be­kæm­pelse og krig 
Side 10 – Kyber­netik 
Side 11 – ARPANET 
Side 12 – “Friheds­vask­ning” af over­våg­nings­tek­no­logi
Side 13 – Privatisering af internettet 
Side 14 – Har alfabet­suppen nogen­sinde for­ladt rum­met? 
Side 15 – Befri os selv fra Mob [ma­fiaens] kontrol 
Side 16 – Om for­fatteren 


Historien i et overblik

Missouri mod Biden kan blive en af tidens vig­tigste rets­sager om borger­ret­tig­heder midt i an­gre­bene på det første æn­drings­for­slag.

Selv om dagens mod­byd­elige over­vågning og censur er ny, er det en funk­tion af inter­nettet, ikke en fejl.

Internettet (op­rin­deligt AR­PANET) blev født ud af et Pen­tagon-projekt om over­våg­ning og op­rørs­be­kæm­pelse.

Det blev gennem­ført af ARPA, et forsk­nings­agentur under For­svars­mini­ste­riet, som vi kender som DARPA.

Bestræbelserne på at ændre offent­lig­hedens op­fat­telse af inter­nettet fra et mili­tært over­våg­nings­pro­jekt til et lovet uto­pisk land af mu­lig­heder tog om­kring tyve år og kræ­vede en masse ar­bejde – og det vir­kede som en tryl­le­for­mular – men over­våg­ningen har altid været i cen­trum af, hvad inter­nettet handler om.


Ordforklaring:

Agentur: selv­stændig virk­somhed der på vegne af andre virk­som­heder eller per­soner op­tager ordrer, for­midler eller sælger pro­dukter / in­sti­tution op­rettet af en over­national (po­litisk styret) orga­ni­sation til at be­skæftige sig med be­stemte om­råder.


Fortsætter næste side med

Grim censur