Kærlighed til sandheden

Har du kærlighed til sand­heden? Elsker du sand­heden? Lever du i sand­heden? Hvad er sand­­heden? Det, der er sandt. Og det mod­satte er jo løgn. Desuden er Jesus sand­heden. Jesus er Ordet, Guds ord. Og Guds ord er sandhed. Så jeg kan også spørge, har du kær­lighed til Jesus, Ordet, Guds ord? 

Hvad er sandheden?

Gerninger

Alle, der tror på Jesus, vil selv­følgelig sige, ja det har jeg. Mit næste spørgs­mål er så, viser du det så også i hand­ling? Et men­neske kan jo rent faktisk bruger timer på at læse Guds ord og bede uden at have kær­lighed til sand­heden. Det er jo gennem vore hand­linger, at vi viser vores tro. Det er også i ger­ninger, vi viser vores kær­lighed. Og det er med vore ger­ninger, vi viser vores kær­lighed til sand­heden og til Guds ord.

Gud er lys

I 1. Johs. Br. 1.5-7 står der: 5. Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham. 6. Hvis vi siger, at vi har fæl­les­skab med ham, og dog vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke sand­heden. 7. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fæl­les­skab med hver­andre, og Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd. – Hvis vi vandrer i lyset, så har vi fæl­les­skab med hver­andre og Jesu blod renser os fra al synd. Gud er lys, hvis vi vandrer i lyset, og altså i Guds ords lys, så har vi fæl­les­skab med hinanden, og Jesu blod renser os fra al synd.

Adlyd Guds ord

Det er også nød­vendigt at handle efter Guds ord, for at vandre i Guds ord. Vi må adlyde Guds ord. Det Gud kalder synd. Det er synd. Og det må vi om­vende os fra. Der er altså noget, der hedder lydighed. Og noget der hedder guds­frygt. Vi skal selv­følgelig ikke gå rundt og ryste af skræk for Gud, jo hvis vi lever i uly­dighed, så ville det være godt. Vi bør have ære­frygt for Gud, så vi frygter for at gøre ham imod. 

At kende Gud

1. Johs. Br. 2.3-5: 3. Og deraf kan vi erkende, at vi kender ham, om vi holder hans bud. – Hvordan ved vi, om vi kender Gud? Om vi holder hans bud. Hvad er Guds bud? Guds ord. 4. Den, der siger: »Jeg kender ham,« og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er sand­heden ikke; 5. men den, der holder hans ord, i ham er san­delig Guds kær­lighed blevet fuld­kommen. Derpå kender vi, at vi er i ham. – Hvis vi siger, at vi kender Gud, men ikke holder hans bud, Guds ord, så er vi en løgner, og sand­heden er ikke i os. Men holder vi Guds ord, så er Guds kær­lighed blevet fuld­kommen i os. 

Vi er ganske enkelt nødt til at handle efter Guds ord, ellers er sand­heden ikke i os. Det Guds ord kalde synd, det er synd. Og det må vi om­vende os fra. 

Elsk ikke verden

1. Johs. Br. 2.15-16: 15. Elsk ikke verden, ej heller det, der er i verden! Hvis nogen elsker verden, så er Faderens kær­lighed ikke i ham. 16. Thi alt det, der er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. – Vi må ikke elske verden eller det, der er i verden. Faderens kær­lighed er ikke i os, om vi elsker verden. Kødets lyst, det øjnene har lyst til og det jordiske gods, vi kan prale med, det er af verden. 

Født af Gud eller . . .

1. Johs. Br. 2.29: Når I ved, at han er ret­færdig, så forstår I, at enhver, som øver ret­fær­dighed, er født af ham.  – Enhver, der gør ret­fær­dighed, er født af Gud. Når vi gør ret­fær­dighed, så er vi ret­fær­dige. 1. Johs. Br. 3.7-8: 7. Børnlille, lad ingen føre jer vild. Den, der gør ret­fær­dig­heden, er ret­færdig, ligesom Han er ret­færdig. 8. Den, der gør synd, er af Djævelen; thi Djævelen har syndet fra begyn­delsen. Men derfor blev Guds Søn åben­baret, for at han skulle til­intet­gøre Djæ­velens ger­ninger.

Den form, det græske ord for gør (synd) står i, beskriver en ved­varende eller gen­tagende hand­ling. Hvis vi bliver ved med at gøre synd, så er det altså, fordi vi er af Djæ­velen. Hvis vi gør ret­fær­dighed, så er vi født af Gud. Det står der altså. Det er med vore ger­ninger, vi viser, hvem vi er født af og dermed, hvem vi til­hører. – Sådan er det altså. 

Formålet med . . .

Hvad er formålet egentlig med at skrive dette? Selv­følgelig er det sandt, da det er Guds ord. Om vi så kan lide at høre det eller ej. Mens selv­følgelig har jeg et formål med at skrive det nu. Hvis vi ikke har kær­lighed til sand­heden så har det jo altså også kon­se­kvenser. Så det er en alvorlig ad­varsel om at have kær­lighed til sand­heden. Og at adlyde Guds ord. Vi må om­vende os fra al synd.

Fortsætter næste side med – Ingen kærlighed til sandheden