Karen Kingston – gift i COVID-19 vaccinerne

Karen Kingston bekræfter, at der er gift i COVID-19 vac­ci­nerne i denne ud­sendelse med Stew Peters, som er fra d. 21 juli 2021. (Ad­varsel intro-musikken er meget høj.)

Karen Kingston, en tid­ligere Pfizer-med­arbejder og nu­vær­ende ana­ly­tiker for medi­ci­nal­in­du­strien og medi­ci­nal-ud­styrs-in­du­strien, kom frem med ube­stridelig do­ku­men­tation, som bør deles med HELE VERDEN!

Nedenstående er fra d. 29. juli 2021
og oversat fra siden her:

Pfizer whistleblower Karen Kingston – vaccine ingredients


Om nogle vaccine-ingredienser

Pfizer whistleblower Karen Kingston om vaccine-ingredienser:

De vigtigste punkter:

Alle COVID-19 “vacciner” er biovåben

4 PEG-ylede lipidnano partikler

Der er 4 PEG-ylede lipid­nano par­tikler i COVID-19 vaccinerne (PEG = poly­ethyl­en­glycol):
1) En kolesterollipid gør det muligt for vaccine­be­stand­delene at blive trans­por­teret af blodet.
2) Fosfolipidet klæber til celle­mem­branen for at gøre den gen­nem­træng­elig.
3) En ioniserbar lipid giver en positiv ionisk lad­ning, så mRNA’et kan trænge ind i cellen.
4) En PEGyleret lipid frem­stillet af SINOPEG, et kine­sisk firma.

mRNA

mRNA er meget ustabilt, og derfor har det brug for en “bio­sfære” til at be­skytte det, ind­til det kan komme ind i cellen – dette le­veres af lipid­nano­par­tikler og gra­fen­oxid, som er 4.000 gange stær­kere end tita­nium, kan modstå tem­pe­ra­turer på 1.700 F, er en frem­ragende leder af elek­tri­citet og kan være vært for et mag­net­felt.

Grafenoxid

Grafenoxid er ikke opført i patent­an­søg­ning­erne, fordi det a) er giftigt for men­nesker og b) fordi det er hoved­in­gre­diensen i hydrogel, som kan bruges til at skabe en hjerne-com­pu­ter­græn­se­flade og et læge­mid­del­af­giv­elses­system, selv om Kingston be­mærker, at dette ikke er muligt “med denne runde [af vac­ciner]”, fordi “de har skyndt sig at få det her ud”, og “de ser bare, hvor meget de kan give folk, før de dør“.

Grafenoxid + 5G

Grafenoxid i vac­cinerne er neu­tralt ladet (in­aktivt), men hvis/­når det bliver po­sitivt ladet, f.eks. af elektro­mag­netisk strå­ling (radio­fre­kvens, f.eks. tråd­løse en­heder, tråd­løse net­værk som 5G osv.), vil det til­intet­gøre alt, hvad det kommer i kon­takt med, og kan derfor for­år­sage stor skade og død, af­hængigt af hvor meget af det der findes i kroppen, og hvor det er pla­ceret.

Jo mere jo værre

Flere COVID-19 “vacciner” og booster shots kan øge mæng­den af grafenoxid i kroppen.

Forsøgsdyrene døde

COVID-19-vaccine­under­søg­elsen burde være blevet stoppet, da 80 % af musene under en under­søgelse døde inden for 24 timer, og resten døde inden for de næste par dage.