Klar til høsten?

Er du klar til Guds høst af de tro­ende? Det håber jeg, for det bliver ikke sjovt at blive ladt tilbage. Men hvis du tror på, at alle troende kommer med i bort­ryk­kelsen, så får du nok et chok.

Jaco fortæller

Jaco Prinsloo skriver: “God’s Mighty Arm is about to Harvest the Barley or Faith Harvest. Will you be going or staying?” – Guds mægtige arm er ved at høste byg- eller tros­høsten. Vil du være med eller blive her? – Han for­tæller om det i videoen her fra d. 21. sep­tember 2022. – Det der står i den fir­kantede klamme [. . .] har jeg indsat for for­stå­elsens skyld.

Nogle lades tilbage

(13:18): Det er klart, at Guds hensigt er at efter­lade nogle frelste troende og årsagen til, at han gør det, findes for­skellige steder i skriften. Se: “Under­standing the FIRST RESUR­­RECTION accor­­ding to the Harvest and Temple Models” og “Hvordan forstå bort­ryk­kelsen“. I brevene til de 7 menig­heder i Åben­bar­ingen ser vi mange grunde til, at Jesus vil efter­lade nogle af sine tjenere.

Årsagen er

(13:40): Vi ser mange grunde til, at Jesus vil efter­lade nogle af sine tjenere. Hvad der er inte­res­sant ved Fila­delfia-kirken, er grunden givet af Jesus for at spare dem, for de kom­mende ting. Han siger, at denne kirke holdt hans ord og for­nægtede ikke hans navn, mens de tål­modigt holdt ud. Hvor mange troende vil benægte i dag, at hele Guds ord skal betragtes for at få en sund lære? [Men] det er så meget lettere at ud­vælge de pas­sager, der er bero­ligende og trøs­tende, og for bekvemt at ignorere de ad­varsler, Jesus giver til sine tjenere.

Jesus hader det

(14:12): Jesus for­venter, at de, der elsker ham, vil være på udkig efter hans komme og ser ham som deres første kær­lighed, frem for alt andet i denne verden. De for­kaster niko­la­it­ternes lære, som er nævnt et par gange i brevene til de 7 menig­heder. Der [altså niko­lait­ternes lære] repræ­cen­terer et liv i kom­promis og accept af synd i ens liv uden behov for om­vendelse.

Jesus siger, at han hader den slags livsstil [Åb.2.6], og der vil være kon­se­kvenser for dem, der lever på denne måde.

Og lunkenhed

(14:40): Jesus siger også, at han hader de tjenere, der er lunkne, og for­tæller dem, at han vil spytte dem ud af sin mund. Der nævnes kun nogle få af de egen­skaber, som Jesu tjenere er blevet ad­varet om. At blive afvist af Jesus på det tids­punkt, hvor han høster sin høst, be­tyder ikke nød­ven­digvis, at den troende også vil miste sin frelse.

Er du klog og værdig?

(15:01): De var sim­pelthen tåbe­lige og ikke fundet værdige til at und­slippe de ting, der kommer over jorden, fordi de undlod at overveje alt, hvad der var skrevet til deres vej­led­ning.

Sand eller falsk lære?

(15:10): Tim. 3.15-17: 15. og du kender fra barn­dommen af de hellige skrifter, som kan gøre sig viis til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16. Ethvert skrift, som er ind­blæst af Gud, er også gavnligt til at belære, til at iret­te­sætte, til at gen­op­rejse, til at op­tugte i ret­fær­dighed, 17. så at Guds-men­nesket kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning.

Hvis vi får en lære, der ude­lukker visse dele af Guds ord for at gælde for os, så holder vi på den anden side allerede fast i falske op­lys­ninger. Hvis vi be­tragter hele hans ord, og etab­lerer vores lære på alt, hvad der blev skrevet, så vil det ikke kun gøre, at vi ser Guds sandhed, men så mange andre skatte er åben­baret for os.

Hør selv mere om du vil

(16:00): Jaco vil gerne dele noget med os, som vores himmelske Far åben­barede for ham i de løbet af de sidste par dage. Om byg­høsten og tros-høsten og ud fra Ruths bog.

Citatslut.


Min kommentar

Jeg vil lige tilføje disse verst til det som Jaco fik læst op: Tim. 3.13-14: 13. Men onde men­­nesker og be­dragere kommer længere og længere ud i det onde; de fører vild og farer vild. 14. Du derimod, bliv ved det, som du har lært og er blevet over­­bevist om. Thi du ved, hvem de er, du har lært det af, . . . .

Onde men­nesker og be­dragere farer selv vild, og så leder de også andre vild. Det er ikke lige­gyldigt, hvem vi lytter til, for troen kommer af det, der høres. Og det er muligt at høre på løgn og vild­ledning så meget, så men­nesker tror på det. Også selvom Guds ord klart siger noget andet. Se mine sider om: “Guds sande nåde“, som det er absolut nød­vendig at vi lever i.

Om kort tid kan vi kende svaret

Hvis Jesus kommer igen til trom­pet­festen her i år 2022, så vil vi snart får at se, hvem der har troet på og levet efter Guds sande ord eller på men­neskers falske lære om Guds ord. Det er alvor det her. Hvis du ikke ønsker at blive ladt tilbage efter bort­ryk­kelsen så vår sikker på, at du er rede. Se: “Vær rede!

Vi bør bede om, at vifindes værdige til at und­slippe det, som skal komme over jorden. Men INGEN slipper uden om, at det er nødvendigt at omvende sig fra AL synd OG tilgive ALLE for ALT.