Kongen i endetiden


Men i deres herre­dømmes sidste tid, når over­træd­el­serne har gjort målet fuld, skal en fræk og rænke­fuld konge frem­stå. 

Dan. 8.23


Engelsk oversættelse

Deres engelske oversættelse ved det hebraiske

Dan.8.23: And in the latter time of their kingdom when have reached their full­ness the trans­gres­sors shall arise A king fierce Having fea­tures and who under­stands sinister schemes.

Min oversættelse

af deres engelske oversættelse

Dan.8.23Og i deres riges sidste tid, når de har nået deres fylde, skal over­træd­erne rejse en konge, der er voldsom, har stor­slåede evner og for­står sig på skumle planer.

De hebraiske ords betydning

And in the latter time (319): the after-part: og i den sidste tid; end: ende, af­slut­ning, op­høre | of their kingdom (4438): royalty: afgift til en konge; royal power: kong­elig magt, konge­magt; reign: reger­ings­tid, styre, herske; kingdom: konge­rige, rige, konge­dømme | Og i den sidste tid af deres reger­ings­tidwhen have reached their fullness (8552): to be complete or finished: til at være komplet eller fær­dig­gjort | når de har fuld­ført deres mål +

The trans­gres­sors (6586): to rebel: rejse sig, gøre oprør; trans­gress: synde, over­træde, modgå | shall arise (5975): to take one’s stand, stand: at opstille noget, stille noget op | skal over­træd­erne/­op­rør­erne op­stille … + a king (4428): en konge + fierce (5794): strong: stærk, uregel­mæssig, kraftig; mighty: stærk, mægtig, meget; fierce: voldelig, tru­ende, aktiv; (deepl): hård, voldsom, vild, heftig, barsk, brutal | en voldsom/­brutal konge +

Having features (6440): face: ansigt, flade, mod; faces: ansigter, facader. Face kan jo også forstås bil­led­ligt. Det kan også betyde: Den mest betyd­nings­fulde eller frem­træd­ende over­flade på et objekt. Altså det man ser. Så deres over­sættelse til engelsk passer fint nok: having features: med egen­skaber, at have funk­tioner | med stor­slåede evner +

And who under­stands (995): to discern: skelne, skimte | og som forstår + sinister schemes (2420): a riddle: en gåde; an enig­matic: gåde­fuld; per­plexing saying: for­vir­rende ord­sprog; or question: eller spørgsmål. Jeg synes også her, at deres over­sæt­telse er god: sinister schemes: ond­skabs­fulde planer.

Oversættelse

Min oversættelse af Dan.8.23 ud fra det jeg kan forstå fra de hebra­iske ords be­tyd­ning og deres over­sæt­telse af det: Og i den sidste tid af deres reger­ings­tid, når de har fuld­ført deres mål, skal over­træd­erne/­oprør­erne op­stille en voldsombrutal konge med stor­slåede evner og som for­står sig på skumle planer.

Versene før

Nu ved jeg godt, at disse pro­fe­te­rede ting er sket i histo­rien. Men jeg ved jo også, at det spe­cielt om ende­tiden vil gentage sig. Men der står faktisk i Dan. 8.19, at Ga­briel siger til Daniel, at han (Gabriel) vil kund­gøre ham (Daniel), hvad der skal ske i slut­ningen af (den ret­fær­dige) vredes fast­satte ende(tid). – Det kan du se mere om på min side: “Vre­dens sidste tid“.

Hvis regeringstid?

I starten af verset læste vi: “I den sidste tid af deres reger­ings­tid”. – Så spørger jeg hvis reger­ings­tid? Når vi læser, hvad der står i ver­sene før, ser vi at hor­nene, som Daniel så, er konger med riger. Et stort horn, en konge blev efter­fulgt af 4 andre horn, 4 andre riger, 4 andre konger. Det er i deres sidste reger­ingstid, at de vil rejse denne for­fær­de­lige konge.

Når jeg ser tallet 4 i for­bin­delse med noget ondt i ende­tiden, så tænker jeg straks, om det har noget med “de 4 faldne gude­sønner” at gøre? Her i Daniels bog er der jo om­talt 4 riger i verset før, og i den sidste tid af deres reger­­ings­­tid, når de har fuld­­ført deres mål, så skal disse over­­træd­­ere/­­op­rør­ere op­­stille en vold­som/­­brutal konge med stor­­slåede evner, og som for­­står sig på skumle planer.


Den overtrædende konge

Det er den oprørske og over­træd­ende konge, der står omtalt i Daniels bog. Som også er “Uslingen i Daniel 11“. Hvad er det for en konge over­træderne vil rejse? Han er voldsom, har stor­slåede evner og har forstand på skumle planer. Hvem eller hvad kan det være? Det er noget over­­træd­erne vil rejse? Hvem er over­træd­erne? Hvad over­træder de? Jeg tror, at over­træderne er nogle, der over­træder Guds love. Og jeg tror også, at det er WEF, der er tale om.

Disse over­trædere af Guds lov vil rejse sig en konge. Jeg tror denne konge vil være en form for AI. For AI er voldsom, den har stor­slåede evner, meget mere end men­nesker. Og den forstår sig på at ud­tænke skumle planer.

Ingen modbeviser

Jeg har endnu ikke fundet noget, som kan afvise, at det kan være rigtigt, at denne over­træd­ende og op­rørske konge kan have noget med AI at gøre. Og jeg mener vir­kelig ikke et men­neske. Jeg mener en form for kunstig intel­li­gens (AI) i en robot af en slags. Jeg bliver mere og mere over­bevist om, at det kan være til­fældet. Og ikke bare at det kan være tilfældet. Jeg tror, at det er det, det er og bliver.

AI – hvad er det? – Hvad skulle for­hindre, at en sådan robot med kun­stig intel­li­gens skulle kunne blive besat af dæ­moner? De skaber jo en krop, som dæ­moner kan virke igennem.

Hvad står der ellers om denne konge?

Fortsætter næste side med:
Mere om denne konge –


Inaktive link

Hvis der er link, der ikke virker endnu, så er det fordi siden ikke er færdig og lagt ud endnu. Jeg kan jo ikke lægge alt ud på en gang. Jeg lægger siderne ud efter­hånden, som de bliver færdige.