Levende vand fra Living Waters

En glædelig overraskelse. Jeg fandt “Levende vand”, Living Waters. De har denne You­Tube kanal: “Living Waters” og hjem­me­siden: “Living Waters“. Og så vidt jeg kan se for­kynder de det sande evan­ge­lium: Om­vendelse fra synd og tro på og leve med Jesus. Det der står i disse firkantede klammer [. . .] har jeg indskudt.

Oplysninger fra Ray Com­fort: Hamas i Bibelen

Link til nogle videoer

Ny bibel skrevet af AI

Advarsel: Berømt homo­seksuel jødisk leder vil om­skrive Bibelen ved hjælp af AI – Se: “Warning: Famous Gay Jewish Leader Wants to Rewrite the Bible Using AI” fra d. 28. juni 2023: Der er en meget ind­flyd­el­sesrig person ved navn Yuval Noah Harari, som ønsker at ændre hele verdens syn på religion. – Ikke alene hader han, hvad Bibelen har at sige, men han mener også, at kunstig intel­ligens kan bruges til at skabe ver­dens reli­gioner i frem­tiden. Ray Com­fort deler sine tanker om denne mands falske tro og viser også, hvor Guds ord står i forhold til de mange spørgsmål, som Yuval tager op.

Hvad gør mennesker til en kristen?

Er Elon Musk en kristen nu? Hør hans svar: “Is Elon Musk a Christian Now – Listen to His Answer” – fra d. 8. januar 2022: Er Elon Musk en kristen? Elon Musk havde for nylig et inter­view med The Ba­bylon Bee, hvor de dis­ku­terede en række kris­ten­rela­terede emner, og Musk giver mere ind­sigt i sine ånde­lige per­spek­tiver. Ray Com­fort deler der­efter evan­geliet med en kvinde, som gladeligt lytter til evan­geliet. Må Gud åbne hendes øjne for Bibelens sandhed.

Satanisk videospil

Du vil IKKE tro, hvor sa­tanisk dette nye video­spil er: “You Will NOT Believe How Satanic This New Video Game Is” – fra 11. august 2022: Et spil, der netop er ud­kommet i dag og hedder Cult of the Lamb, er mere end sa­tanisk. Ray Com­fort rea­gerer på de cho­ke­rende ele­menter i dette til­syne­lad­ende søde, tegne­serie­agtige video­spil. Ray deler derefter evan­geliet med en person, der spiller okkulte/­sa­taniske video­spil, selv om han tror på eksi­stensen af Satan og dæ­moner.

Dæmonbesættelse

Gør dette, hvis du ønsker at blive dæmon­besat: “Do This If You Want to Become Demon Pos­sessed” – fra d. 30. juli 2022: Be­sæt­telse af dæ­moner er ikke en spøg. Dæ­moner er vir­kelige, og vi kan in­vitere deres til­stede­værelse ind i vores liv ved at del­tage i mørke ri­tu­aler, som Herren for­tæller os i sit ord, at vi skal undgå.

Ray Comfort dis­ku­terer et særligt dæ­monisk ritual, som selv en så berømt person som Megan Fox del­tager i, deler mange historier om dæ­mo­niske møder, som han har op­levet hos andre, og deler der­efter evan­geliet med en ung kvinde, som til­syne­lad­ende havde et liv, der var inspi­reret af dæ­mo­niske ele­menter, men som alligevel endte med at være over­ras­kende mod­tagelig for Bi­belens bud­skab.

Prædiker løgne

Han prædikede løgne, og så skete der straks dette …: He Preached Lies, Then This IMME­DIATELY Hap­pened… – fra d. 16. februar 2023: Brandan Robertson, en populær “præ­dikant” på nettet, har fri­mo­digt udtalt mange kristne dok­triner, som klart går imod sand­hederne i Guds ord. I dette cho­ke­rende klip – bog­stav­eligt talt – er han i gang med at tale flere løgne til sit pub­likum, da lynet slår ned og for­skrækker ham og hele pub­likum. [Brandan fort­sætter med at sige: “Det er ikke et tegn på Guds dom. Okey.” Jeg siger: “Hvor ved du, Brandan, det fra?”]

Ray Comfort reagerer på dette klip og viser der­efter op­tag­elser af, hvad der sker, når man tro­fast taler om, hvad Bibelen fak­tisk siger om homo­seksu­alitet og andre sek­suelle synder.

Hare Krishna

Kan du se, hvor Ray Comfort begik en fejl med denne Hare Krishna? () Har Ray Com­fort begået en fejl i sin samtale med denne Hare Krishna-lærer? Hare Krishna tager dele af Bibelen, men be­handler den ikke som den ulti­ma­tive kilde til au­to­ritet, og des­værre fører denne filo­sofi mange men­nesker på afveje. Se med for at se, om Ray Com­fort tog fejl.

Figur, hvor jeg øde­lagde det med denne Hare Krishna: “Figure Where I Blew It With This Hare Krishna” – fra d. 16. ja­nuar 2023: Se, hvordan Ray Com­fort har en inte­res­sant sam­tale med denne Hare Krishna. Hare Krishna tager dele af Bi­belen, men tager den ikke som den ulti­mative kilde til auto­ritet alene. At bruge Bibelen som en spæn­dende eller inte­ressant (at vælge og vrage, hvad man vil) bryder det første bud. Dette syns­punkt er en skæbnes­vanger fejl; des­værre fører denne over­be­vis­ning mange men­nesker på af­veje. Vi skal sætte Guds ord højere end alt andet. Se med for at se, om Ray Com­fort tog fejl.

Mange flere videoer

Der ligger mange flere spæn­dende videoer på deres kanal.