Lidt her og lidt der

Stykkevis er­kender vi (1. Kor. 13.9). Som brikker i et pus­lespil, skal Guds ord stykkes sammen. Lidt herfra og lidt derfra. ALT skal passe i har­moni med hi­nanden, ellers har vi ikke forstået det rigtigt og bør ændre vores op­fat­telse og mening.

Esajas 28.9-11

Es. 28.9-11: Hvem skal han lære kund­skab, hvem skal han få til at forstå lærdom? Dem, der er vænnet fra mælken og trukket fra brys­­terne. | For for­­skrift skal være efter for­­skrift, for­­skrift efter for­­skrift; linje efter linje, linje efter linje; lidt her og lidt der. | For med stam­mende læber og en anden tunge vil han tale til dette folk. – Oversat fra KJV.

Es. 28.9: “Hvem ville han lære kund­skab? Og hvem ville han få til at for­stå en med­del­else? De som er blevet fra­vænnet mælken, de fra­ryk­kede fra brys­terne. 10: For for­skrift må være efter for­skrift, for­skrift efter for­skrift – linje efter linje, linje efter linje – lidt her og lidt der. 11: For med stam­mende læber og en anden tunge vil han tale til dette folk. Over­sat fra he­bra­isk/­eng­elsk. – [Et forskrift er en regel eller et princip.]

Det hebraiske ord

Se, hvad de skriver om for­skrift, det he­bra­iske ord 6673, der er brugt: måske kom­mando; bud, forskrift, påbud. Det kommer fra 6680, som be­tyder: At på­lægge en pligt, et ansvar eller en for­plig­telse. | At in­struere eller op­fordre au­to­ritært; be­fale. | Lov: At in­struere (en jury) om loven, dens an­ven­delse og bevis­af­vejning.

Se: hvad det engelske ord “precept“, som de har oversat det til kan be­tyde: En regel eller et princip, der fore­skriver en bestemt frem­gangs­måde eller adfærd. | En regel eller et princip for hand­ling. | En vej­ledning eller regel for skik og brug; princip | En vej­ledning, især til en prak­tisk hand­ling. | Lov: En an­visning eller ordre ud­stedt af en my­ndighed; en stævning, en ordre eller en proces.

Stammende læber

Det hebra­iske ord 3934, der er brugt, skriver de be­tyder: håbe og spotte. Jeg tror ikke på Gud vil håne og spotte sit ejen­doms­folk. Når jeg ser, hvad det kommer fra (3932) så be­tyder det også stamme. Og jeg tror, at det er i den be­tyd­ning, at det er brugt. Hvad gør en person der stammer? En der stammer kan ikke sige det hele på en gang som normalt. En der stammer siger lidt af gangen. Gen­tag­elser. Og jeg tror, at det er bil­led­ligt. Gud vil ikke sige tingene lige ud. Han vil gen­tage nogle ting flere gange, og vi må så selv sætte tingene sammen.

Konklusion

Forskriften, som er Guds ord skal være efter for­skrift, som er Guds ord. Altså skal Guds ord forstås i lys af Guds ord. Den vej­ledning, vi får fra Guds ord, skal for­stås i for­hold til de andre vej­led­ninger, vi også har fået i Guds ord. Netop: Vi finder lidt her og lidt der, som brikker i et pus­le­spil; så må vi sætter styk­kerne sammen, så vi får et samlet billede, en større for­ståelse af Guds ord. Men alt skal passe sammen, som brik­kerne i et pus­le­spil. Hvis noget ikke passer til noget andet, så er det ikke for­stået rigtigt.

Det er altså Gud, der har ud­stedt den lov: at Guds ord skal forstås i lys af Guds ord.

Harmoni IKKE modsætning

Guds ord er ALTID i over­ens­stem­melse med sig selv, hvis der er uover­ens­stem­melser, så er det enten, fordi noget er oversat forkert, de bruger en grund­tekst, som ikke er den origi­nale, eller men­nesker sim­pelthen ikke har forstået det rigtigt. Det der med at finde et skrift­sted, der passer til din me­ning, og så bruge det til at bevise, at din mening er den rigtige. Det er ikke rigtigt. Det er dumt.

Hvis der er noget i Guds ord, der siger noget andet, end det vi påstår, så gør vi klogt i at ændre vores me­ning og op­fattelse, for Guds ord ændrer sig ikke. Og det Gud har sagt ER sandt. Vi er bare nødt til at forstå det rigtig. – Og efter min me­ning så er “Æn­dring af Guds ord – for­budt“.

Gud kan ændre mening

Gud kan godt ændre mening. Men han ændrer ikke sit skrevne ord. Når nogen går i forbøn for andre, så kan han forbarme sig og ændre mening.


Tjek andre oversættelser

Prøv engang at tjekke andre bibel­over­sæt­telser af dette vers i Es. 28.9-10. De danske skriver da noget helt andet. Det er med en helt anden mening. Kan de da ikke forstå det he­bra­iske, som de over­sætter fra? Den norske over­sæt­telse og de eng­elske er bedst her. De danske er da nær­mest vola­pyk. Det er ikke i orden at ændre me­ningen til noget helt andet end det, der faktisk står.

Meget vigtig skriftsted

Dette vers i Es. 28.10 er meget vigtigt: For for­­skrift skal være efter for­­skrift, for­­skrift for for­­skrift; linje efter linje, linje for linje; lidt her og lidt der. – Fordi det faktisk for­tæller os, hvordan vi skal læse og forstå Guds ord. Vi må søge i Guds ord. Vi må sætte op­lys­ningerne sammen. Vi må forstå ting i deres sam­men­hæng, men også set i lyset af, hvad der står andre steder i Guds ord.

Lidt her og lidt der. Reg­lerne og prin­cip­perne er efter de andre regler, prin­cipper og for­skrifter også. Forstå Guds ord i lyset af Guds ord.

ALT skal passe sammen!