Life Site News

Her er nyheder fra livets hjem­me­side. Den er på engelsk, men den kan over­sættes med en browser, der kan det, eller benyt deepl. Life Site News er blevet per­ma­nent for­budt på You­Tube. – Så det må være sand­heder “nogen” ikke ønsker, at andre skal få at vide. – Klik HER for at til­melde dig til at mod­tage e-mails, når de til­føjer til deres video­bib­liotek.

Så vidt jeg kan se her, er det ikke til­ladt at over­sætte deres artikler og lægge dem ud uden til­ladelse. Så jeg må nøjes med at for­tælle lidt om, hvad der står i artik­lerne, og hen­vise til atiklen.


Skader skjules

Antallet af døds­fald og skader efter COVID-sprøjter stiger, fordi reger­ingerne begår for­sætlige fejl­tagelser. Det er tydeligt, at døds­fald og skader som følge af disse ind­sprøjt­ninger fejes ind under gulv­tæppet, og det kan vi ikke til­lade, at det fort­sætter. Artiklen er fra den 14. juli 2021. Den er skrevet af dr. Joseph Mercola.

Den rap­por­terede døde­lighed som følge af COVID-19-vac­ciner over­stiger nu den rap­por­terede døde­lighed for mere end 70 vac­ciner til­sammen i de sidste 30 år, og den er om­kring 500 gange mere dødelig end den sæson­bestemte influ­enza­vaccine (∗), som historisk set har været den far­ligste.

Ved at få en COVID-sprøjte er der straks en meget høj risiko for, at den person, der får en sådan sprøjte, dør af COVID. De fleste har den falske for­sik­ring, at de er be­skyttet, men i vir­ke­lig­heden er de langt mere sår­bare og vil derfor ikke træffe meget aggressive fore­byg­gende for­an­stalt­ninger for at und­gå at dø af patogen pri­ming (syg­doms­frem­kal­dende igang­sættelse) eller para­dok­sal (til­syne­lad­ende selv­mod­sig­ende) im­mun­for­stærk­ning, før det er for sent.

Skader skjules


Vidste du dette?

Lidt kendte fakta om COVID-19-sprøjter, medi­ernes “mis­in­for­ma­tion” og Bill Gates. Me­di­erne har spillet en rolle i pro­mo­ver­ingen af in­jek­tio­nerne, og der har været ud­bredt “mis­in­for­ma­tion” om injek­tio­nernes karakter, her­under pro­du­cen­ternes an­svar. – Artikel fra d. 15. juli 2021 af Paul Adams.

15. juli 2021 (No Jab for Me) – Redak­tørens note: Føl­gende er 4. del af en kort artik­el­serie, som Paul Adams har ud­ar­bejdet på bag­grund af sin forsk­ning i alt ved­rørende COVID-19. – 1. del, der om­handler de eks­peri­men­telle vac­ciner, kan findes her. – 2. del om døds­rater og PCR-tests, her. – Og 3. del om COVID-stæv­ninger og modige læger her.

Vidste du dette?


Krig mod Gud

LifeSite har talt med lægen og pioneren Zelenko der behandlede COVID-19 med hydrox­y­chlo­roquin og zink. Zelenko siger: “Det er en sammen­sværgelse – men ikke viden­skab – og det er en sammen­sværgelse for at begå folke­mord af en gruppe psyko­pater, der tror, at de er Gud. – Dette er en krig mod Gud”. Og videre at, det er: “Den største psyko­lo­giske krigs­førelse i men­neskets historie”. Hele verden er blevet fyldt “med syg­doms­skabende frygt”. Artiklen er fra d. 9. juli 2021. – Læs den endelig.

Krig mod Gud


Genterapi ikke vaccine

COVID-19 vacciner bliver de kaldt med urette, da de er ‘gen­terapi’ og ikke vac­ciner. Oplys­ninger fra et inter­view med dr. David Martin: “COVID-19 er ikke en sygdom. Det er en række kliniske symp­tomer. Det er en kæmpe paraply af ting, der er for­bundet med det, der plejede at være for­bundet med influenza og med andre feber­syg­domme, her­under muskel­smerter, smerter i kroppen og feber.”

Moderna og Pfizer er ikke en vaccine. Det er genterapi. Moderna og Pfizer sender en streng syntetisk RNA ind i men­nesket, der får kroppen til at lave ​​S1-spike­proteinet, som er et patogen. “Dette for­hindrer dig ikke kun i at blive syg, det får din krop til at pro­ducere det, der gør dig syg,” tilføjede Martin. – Læs artiklen fra d. 4. februar 2021.

Genterapi ikke vaccine


Mirakel eller svindelnummer?

Er det et mirakel eller er det et svindel­nummer? – Om mRNA-vac­cinerne – Mo­derna, Bio­Ntech og COVID-19. Før pan­demien havde de to største vestlige COVID-vac­cine­ud­viklere aldrig lanceret et eneste produkt. – Artiklen er skrevet af Jordan Schachtel og er fra d. 5. august 2021. Den blev op­rindelig offent­lig­gjort i april 2021, men bliver nu bragt igen.

Mirakel eller svindelnummer?


Der lyves for befolkningen

“Der bliver løjet for folk”: Pris­be­lønnet læge deler sand­heden om COVID, mRNA-sprøjter. Delta-vari­anten er “som en slem for­kølelse”. Artiklen er af dr. Elizabeth Lee Vliet og fra d. 4. august 2021. – [Jeg spørger: Hvorfor lyves der for folk? Jeg svarer: For at få dem til at lade sig “vac­cinere”, så de kan blive syge og dø.]

Der lyves for befolkningen


Symptomfri spredning af COVID-19?

Adskillige viden­skabelige artikler giver mod­sat­rettede op­lys­ninger i for­hold til main­stream-mediernes for­tælling, som fremmer teorien om asymp­to­matisk (symp­tom­fri) over­førsel, som en af de vig­tigste år­sager til spred­ningen af COVID-19. – Artiklen er skrevet af Kathy Dopp og er fra d. 2. august 2021.

Asymptomatisk spredning af COVID-19


Behandling af COVID-vaccine skader

Skadet af COVID-skuddet? Dette er de “rigtige behand­linger. – Dr. Vliet siger, at folk, der har været udsat for vaccine­skader, ikke bør “lide i stilhed”. Der er også en video. Dr. Vliet og Truth for Health (Sandhed om sundhed) har ud­ar­bejdet en vej­ledning om tidlig behandling af COVID, som du kan få gratis adgang til HER. – Artiklen er fra d. 2. august 2021.

Behandling af COVID-vaccine skader


Pfizer whistleblower fortæller

Pfizer whistleblower Melissa Strickler fortæller noget Pfizer ikke vil have ud. – Pfizer whistle­blower says vaccine ‘glows,’ contains toxic luciferase, gra­phene oxide com­pounds – Pfizer whistle­blower siger, at vaccine ‘lyser’ og inde­holder giftige lucife­rase- og grafen­oxid­for­bindelser. Denne artikel er fra d. 14. oktober 2021 – 

Pfizer whistleblower Melissa Strickler