Livets bog


Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog,
blev han kastet i ildsøen.
Åb. 20.15


Hvad er Livets bog? Det er en bog, Gud har i Himmelen med alle de men­nes­kers navne, som har taget imod Guds evige liv ved at tage imod frelsen gennem Jesu død for vores skyld. Det betyder så, at de men­nes­ker har evigt liv og ikke evig død.

Enten . . .  eller . . . !

Enten står vi skrevet i Livets bog, eller også står vi ikke skrevet i Livets bog. Der er ikke andre muligheder. De, hvis navne står i Livets bog, kan komme i Himmelen. De, hvis navne ikke står skrevet i Livets bog, kommer i Ildsøen efter dommen på dommens dag. Det står i Åb. 20.15, som vi lige har læst.

Derfor er det så vigtigt, at vi ved, at vore navne står skrevet i Livets bog. To steder står der, at vore navne kan være skrevet i Livets bog fra verden blev grundlagt.

Fra verdens grundlæggelse

I Åb. 13.8: Og alle de, der bor på jorden, skal tilbede det (Dyret), alle de, der ikke fra verdens grund­læg­gel­se har deres navn skrevet i livets bog, det slagtede Lams bog. Hvis nogen har øre, han høre! & Åb. 17.8Dyret, som du så, har været og er ikke mere; men det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke fra verdens grund­læg­gel­se er skrevet i livets bog, de skal undre sig, når de ser dyret, som har været, men ikke er mere og dog skal komme.

Her ser vi to steder, hvor der står om, at vore navne er skrevet i Livets bog fra verden blev grundlagt. Det betyder så altså, at Gud vidste om os, flere tusinde år før vi blev undfanget i moders liv. Det er meget stort at tænke på. Og det er jo alle verdens mennesker gennem de tusinder af år jorden har været befolket siden skabelsen. Det er jo flere milliarder mennesker det drejer sig om. Gud kender alle.

Livets bog er Lammets bog

Det læste vi lige før i Åb. 13.8: . . . livets bog, det slagtede Lams bog. Det står også i Åb. 21.27: Lammets bog, som er livets bog. Det er Jesus, som er Lammet, det slagtede lam. Han gav sit liv for din og min skyld, da han døde på korset. Jesus var det syndfri lam, som blev ofret for din og min skyld. Han sonede og bar al verdens synd. Så Livets bog indeholder de men­nes­kers navne, som tilhører Jesus, som er det slagtede lam.

Indskrevet i Himmelen

Luk. 10.1-20 står der om, at Jesus udsendt 70 “disciple” for at fortælle om ham. Da de glade vender tilbage, fortæller Jesus dem noget i Luk. 10.17-20: 17 Og de halvfjerds vendte glade tilbage og sagde: »Herre! også de onde ånder er os lydige i dit navn.« 18 Da sagde han til dem: »Jeg så Satan falde ned fra Him­me­len som et lyn. 19 Se, jeg har givet jer myn­dig­hed til at træde på slanger og skorpioner og over hele fjendens magt, og han skal slet ikke kunne gøre jer nogen skade. 20 Dog glæd jer ikke over, at ånderne er jer lydige; men glæd jer over, at jeres navne er ind­skre­vet i Him­le­ne.«

Disciplene er Guds medarbejdere. Jesus har sendt dem ud i tjeneste for ham. Efter at Jesus har sagt til dem, at de har fået myndighed over hele fjendens magt, så siger han, at det skal de dog ikke glæde sig over, men de skal glæde sig over, at deres navne er indskrevet i Himlene. Livets bog er i Himmelen.

Guds medarbejdere

I Fil. 4.3 beder Paulus: Ja, jeg beder også dig, der i sandhed er min hjælper, tag dig af dem; thi de har stridt sammen med mig i arbejdet for evangeliet, de såvel som Klemens og mine andre medarbejdere, hvis navne står i livets bog. Her ser vi, at det er Guds medarbejdere, som har deres navne stående skrevet i Livets bog.

De retfærdiges navne

Det er de retfærdiges navne, som står i Livets bog. De ret­fær­di­ge men­nes­ker er de men­nes­ker, som har taget imod frelsen gennem Jesu fuldbragte værk på Golgata. Der fås ikke ret­fær­dig­hed på andre måder. Og der findes ikke frelse fra fortabelse på andre måder. Vi må omvende os fra synden og tage imod Guds ret­fær­dig­hed. Vi må fødes på ny og blive Guds børn. Så er vi de ret­fær­di­ge, når vi vel at mærke vandrer i hans ret­fær­dig­hed. D.v.s. vi må leve med Jesus. Vi må tro på Guds ord og leve efter det. Omvende os fra synd og blive forvandlede til at ligne Jesus Kristus mere og mere, fordi vi renses fra alt det, som er forkert, og Guds natur bliver mere og mere synlig i os som hans børn, når vi vandrer med ham.

I Sal. 69.28-29 beder David: Tilregn dem hver eneste brøde, lad dem ikke få del i din retfærd; lad dem slettes af livets bog, ej optegnes blandt de ret­fær­di­ge! David beder imod sine fjender, som står ham efter livet. Så David beder om, at hans fjender ikke må få del i Guds ret­fær­dig­hed, at deres navne må blive slettet i Livets bog, da de ikke bør stå skrevet sammen med de ret­fær­di­ge. Den bøn kan vi ikke bede i dag. Der må vi bede om frelse for vore fjender. Men det viser, at det er de ret­fær­di­ge, som står skrevet i Livets bog. Men også at det er muligt at få sit navn slettet af Livets bog.

Lev i sejr!

Åb. 3.5Den, der sejrer, skal således iføres hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, og jeg vil vedkende mig hans navn for min Fader og for hans engle. Det er det menneske, som sejrer, som iføres Kristi retfærdighed, som er de hvide klæder. Et navn kan blive slettet af Livets bog. Her står der jo så også underforstået, at de mennesker, som ikke sejrer, kan få deres navne slettet af Livets bog.

Så det er meget vigtigt, at vi går sejrende ud af dette liv i troen på Jesus. Og at vi har alt i orden med Gud. Ingen utilgivelighed. Ingen uopgjort synd. At vi har været lydige imod Guds kald til omvendelse, eller hvad han nu har kaldet os til. Vi må leve i lydighed.

Vi skal dømmes!

Vi bliver dømt ud fra, hvad der står i Guds bøger om os. Det kan vi se i Åb. 20.12, hvor der står om Guds dom: Og jeg så de døde, store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet; og endnu en bog blev åbnet: livets bog; og de døde blev dømt ud fra det, der stod skrevet i bøgerne, efter deres gerninger. Vi vil altså blive dømt ud fra vore gerninger. Men tro ikke, at dine egne “retfærdige” gerninger kan frelse dig til den tid.

Jesus fortæller om dommens dag

I Matt. 25.31-46 fortæller Jesus om verdensdommen. I den forbindelse siger han i vers 35: Da skal Kongen sige til dem ved sin højre side: ›Kom hid, min Faders vel­sig­ne­de! arv det rige, som har været jer beredt fra verdens grundvold blev lagt. Der er altså et rige, som har været beredt for Faderens vel­sig­ne­de, lige fra verden blev grundlagt. Hvem er så Faderens vel­sig­ne­de? Det er selv­føl­ge­lig hans børn. Vi der har taget imod Jesus som frelser og adlyder Guds ord. Når vi adlyder Guds ord, så bliver vi velsignet.

Velsignelse eller forbandelse

På den gamle pagts tid fik de valget mellem vel­sig­nel­sen eller for­band­el­sen. De måtte selv vælge. Men der kræves lydighed for at få del i vel­sig­nel­sen. 5. Mos. 11.26-27a: Se, jeg forelægger jer i dag vel­sig­nel­se og forbandelse, vel­sig­nel­sen, hvis I lyder Herren jeres Gud bud, . . . Det har altså ikke ændret sig med den nye pagt. Der kræves stadig lydighed for at få del i Guds vel­sig­nel­se. Men vi vælger selv, om vi vil adlyde Gud og blive velsignet, eller vi ikke vil adlyde Gud og dermed ikke får del i Guds velsignelse.

I Efes. 1.1-3 sender Paulus en hilsen til de hellige, som er i Efesus, de troende i Kristus Jesus: 2.  nåde være med eder og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus! 3. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har vel­sig­net os med al den him­mel­ske verdens åndelige vel­sig­nel­se. De hellige er os, som tror på Jesus Kristus. Vi er vel­sig­net med al den him­mel­ske verdens åndelig vel­sig­nel­se.

Livets bog giver adgang til Himmelen 

I Åb. 21.1-8 kan vi læse om den ny verden, en ny himmel og en ny jord, og det nye Jerusalem, som kommer ned fra Himmelen. I Åb. 21.9-27 kan vi læse videre om det nye Jerusalem, Guds hellige stad. Åb. 21.27: Og intet urent skal nogen sinde komme ind i den, ej heller nogen, som øver vederstyggelighed og løgn; kun de, der står skrevet i Lammets bog, som er livets bog. Der er kun adgang for dem, hvis navne står i Livet bog. De får lov til at komme ind i det nye Jerusalem.


Vigtig information!

Jeg håber, at du nu har fået en forståelse af, hvad Livets bog er? (Hvis du ikke allerede havde det.) Og endnu mere, at du har forstået vigtigheden af, at dit navn er skrevet i Livets bog. Det er ikke bare en kort tid, som vores liv her på jorden, som det drejer sig om. Det er evigheden! Evigheden holder aldrig op. Det er meget svært for vores begrænsede hjerne at forstå, at noget aldrig holder op.

Hvor skal du tilbringe evigheden? Det er så vigtigt, at du ved, at dit navn er skrevet i Livets bog. Og at du lever sådan, at dit navn ikke bliver slettet.

Hvad tro du?

Nogle tror, at fordi de er blevet døbt som børn, så kommer de au­to­ma­tisk i Himmelen, når de dør. Det står der altså ingen steder i Guds ord. Tværtimod!

Advarsler!

Guds ord kommer også med advarsler om, hvad vi ikke må gøre, fordi kon­se­kven­ser­ne kan blive, at vi ikke kan komme i Himmelen. Disse advarsler er det meget vigtigt, at vi tager alvorligt.


Jeg har tænkt nogle tanker omkring det, at vore navne er indskrevet i Livets bog. Når jeg får det skrevet færdig, kan du læse mere om det på næste side, hvis du har lyst.