Manipulation

Manipulation betyder at påvirke nogen i en bestemt retning. Indenfor psykologi betyder det også at påvirke andres måde at handle på, men det foregår i det skjulte. Det er langt fra med åbenhed og sandhed, der formidles noget videre. Formålet er så, at andre skal tro noget, som slet ikke er sandt. I mindre målestok fordrejer mani­pulation i en bestemt retning. Det bruges i politik. Der bliver kun set på tingene fra en side. Er det mani­pula­tionen i stort omfang, er det både noget, som ikke er sandt og dermed løgn og bedrag.

Tal 

Når der bruges tal, som jo er angivelse af en mængde, skal man ikke bare se på tallenes størrelse. Hvis det er kr. kan man jo godt, men ikke hvis det er kr. af noget. Hvad får man mest ud af at få: 10 kr. af hver 100 kr. eller 15 kr. ud af hver 200 kr.? Nogle ser måske kun på 10 og 15 og vil dermed sige 10, men det er en meget dårlig for­retning. Hvis vi angiver det i %, er det måske nemmere at gennem­skue for dem, der ikke er så gode til tal. 10 af 100 er 10 %. 15 af 200 er 7,5 %. Hvor stor udbytte vil du så helst have 10 % eller 7,5 %. Nu vil alle nok vælge 10 %. 

Når noget er tal, er det altid vigtigt at se på – ud af hvad? Det er meget let at mani­pulere med tal. Et større tal er da selvfølgelig størst. Ja, hvis det er ud af den samme mængde. Hvis vi nu siger 1 person ud af 1.000 i forhold til 2 personer ud af 2.000 – hvad angiver så den største mængde mennesker? Nogen vil måske sige 2, men sagen er jo, at det er nøjagtig det samme. Begge tal er 0,1 % også kaldt 1 ‰ (promille – 1 af 1.000). Jeg bruger så enkle regne­stykker for at få de ikke så tal­stærke til at se og forstå. 

Corona-tal

Tallene i for­bindelse med corona rela­terede ting er virkelig noget, der mani­pu­leres med. Medierne for­tæller, at så og så mange er testede posi­tive, men det er procent andelen, der er brug for, og Vibeke Manniche for­tæller også, at det er positiv pro­centen, der skal bruges. PCR-testen vender vi tilbage til længere nede. Vibeke Manniche er læge og har en ph.d. Hun har virkelig for­stand på tal og syg­doms ud­vikling, men hende får medierne til at fremstå som falsk. Og myn­dig­hederne vil ikke høre på hende heller. Mere om det senere. 

Når vi får at vide, at så og så mange er døde med corona, fortæller de intet om, hvor mange der plejer at dø i samme tidsrum; og hvor mange der er døde af alle mulige andre ting. Disse oplysninger er jo også vigtige. I dette lille indslag med Peter Geis­ling, for­tæller han, at der den sidste måned døde ca. 25 med corona rela­terede syg­domme, men at der døde ca. 4.500 af alle mulige andre ting. Se det fortalte medierne ikke noget om. Igen en måde at manipulere på. 

USA

I USA er de virkelig gode til det med mani­pu­lation af syg­doms­tal og døds­tal i for­bind­else med corona. Der får lægerne sim­pelt­hen ud­betalt en masse penge, når de an­giver en patient som syg med corona. Det er da virkelig smart. Så få de jo tallene til at blive meget større. For der er jo nok en del læger, som gerne vil have en “lille” ekstra indtjening. Hvor stor den er, kan du se på denne side om kor­rup­tion. Her er læger der for­tæller om, hvordan de bliver vejledt i, hvordan de kan kalde det COVID-19

Italien

Nogle vil nok sige, at der døde altså rigtig mange i Italien af corona. Men det er der også en for­klaring på. Mange havde fået en vaccine mod influenza, som ikke var blevet testet. Den vaccine med­førte, at de blev meget mere modtagelig for andre luft­bårne infek­tioner. Så kom der corona, og så blev mange syge også fordi, der var så mange syge i forvejen. Det kan Judy fortælle om m.h.t. Italien

Mediernes manipulation

Der er nogen, som er rigtig gode til at mani­pulere mennesker. Det er me­dierne. Me­dierne for­midler ny­heder, men de vælger jo selv hvilke nyheder. Og de vælger også hvor­dan, de formidler dem. De har virkelig været ef­fek­tive i skræm­me­kam­pagne – frygt for corona. – Mon de har læst Bibelen? – Troen kommer af detder høres!

De for­tæller mennesker det igen og igen, som de vil have mennesker til at tro på. Når mennesker hører en løgn nok gange, så vil de nok tro på det til sidst. Og i tilfælde af, at de mennesker, som tillader sig at have en anden mening end den anerkendte som værende sandhed, rent faktisk fortæller mennesker sandheden, så må de heller få de men­nesker til at fremstå som utro­vær­dige og løgn­agtige. Det kan medierne nemlig også. Her er to ud­send­elser om det. 

Huxi Bachs redigerede sandhed

Den for­tæller om, hvordan jour­na­lister klipper inter­view til, så det passer til det, de gerne vil have. Huxi Bach får Søren Ventegodt til at fremstå som utro­værdig, så mennesker helst frem­over ikke skal tro på, hvad han siger. Virkelig smart gjort, når man gerne vil have mennesker til at tro noget, som ikke er rigtigt. Du kan se og høre ud­send­elsen, som dkdox.tv har lavet med for­klaring på, hvad der egentlig blev sagt, på deres kanal. Jesper Larsen, som er jour­na­listen, der for­tæller om det, vil ikke fortælle dig, hvem du skal tro på, det må du selv finde ud af. Ud­send­elsen blev lagt ud d. 27. aug. 2020 og varer 26 min. 

Huxi Bachs redigerede sandhed

Læge censureret efter 30 år

Det er læge og ph.d. Vibeke Manniche, som bliver cen­su­reret væk efter 30 års sam­arbejde. Hvorfor? Vibeke til­lader sig at have en anden mening, end den regeringen har. Det er nok årsagen til, at medierne  prøver på at fremstille Vibeke, som utroværdig. Vibeke tillader sig, at fortælle det hun ved, om corona. Hun har virkelig forstand på de ting med sygdomsforløb og den slags. Men regeringen gør, som de selv vil. De lytter ikke til eksperternes råd. Hør selv, hvad Vibeke for­tæller i ud­send­elsen på dkdox.tv. Den blev lagt ud d. 31. jan. 2021 og varer 39 min. 

Læge censureret efter 30 år

Ansigtsmasker – mundbind

På CDC hjemmeside (USA) skriver de, at N-95 masker “filtrerer mindst 95 % af luftbårne partikler ud inklusive store og små partikler”. Journalisten siger virusser i udsendelsen (8:25), men der står partikler. Beskytter de så også mod virus, som er meget små partikler? Det ved jeg ikke. – Vi er blevet fortalt at mund­bind m.m. skulle be­skytte mod virus. Men det gør mund­bind altså bare ikke ifølge læge Claus Hanche. – Se afsnittet “Bakterietættemasker” på siden om “Mundbind -masker”. 

Ja, de er faktisk direkte sund­heds­skade­lige og gør det mod­satte af det, som burde være hen­sigten med dem. – Judy Mikovits fortæller: “Hvis du nogen­sinde har fået en influ­enza vaccine, er du blevet inji­ceret med corona­virus. – At bære maske aktiverer din egen virus. Du bliver syg af din egen gen­akti­verede corona­virus, og hvis det tilfældigvis er SARS-COV-2, så har du et stort problem” (∗). – Du kan læse, se og høre mere om det på min side om – 

Mundbind – masker

Vi bliver altså mani­pu­leret til at tro at mund­bind er godt for os og beskytter mod den farlige corona­virus. Men det kan faktisk gøre ondt værre at bruge dem. Den sand­hed må vi bare ikke få at vide. Desuden er corona­virus ikke farlig.

Er coronavirus farlig?

Vi har hørt igen og igen igennem mange måneder, at corona­virus er farlig. Nu er der så mange syge og døde p.g.a. corona. Sagen er jo, at de lærde faktisk ikke ved, hvorfor men­nesker med corona dør. Nogle tror, at det er fordi im­mun­systemet går amok. Der kommer en vold­som cytokin­storm i starten, og hvis den ikke bremses, så bliver men­nesker alvorligt syge. Men det gør man altså også af andre virusser, influenza og forkølelse. Der er mange flere, der er døde af influ­enza gennem årene. Det fortæller medi­erne bare ikke. Dengang lukkede de ikke Danmark ned. 

Når de lukker hele Danmark ned, så må det virus da være farlig! – Den har nok været mere farlig i starten. Den er farlig for de men­nesker, som i for­vejen har et nedsat im­mun­for­svar, og hvis de mangler vigtige vita­miner og mine­raler. Det kan du læse mere om på min side om “Im­mun­for­svaret“. Der er jo mani­puleret HIV-virus ind i corona­virus for at gøre den mere farlig og smit­som. HIV øde­lægger jo også im­mun­for­svaret. – Men sagen er nok nærmere den, at de lukker Danmark ned, for at vi skal tro, at corona­virus er farlig. 

Virus muterer

Virus muterer altså! Sådan er naturens orden, og den kan ikke ændres. Heller ikke ved at dræbe alle mink i Danmark. Om drabet på er­hvervet med mink­avl også var en form for mani­pu­la­tion, kan jeg ikke vide, da jeg ikke kan se men­neskers motiver for det, de gør, men det kom samtidig med, at epi­demi­loven skulle for­handles. Jeg tror, at det var meningen, at men­nesker skulle for­stå, at virus var så farlig, så de var nødt til at slå alle mink i Danmark ihjel. Og de var nødt til at ved­tage en lov, som gav myn­dig­hederne ret til at tvinge men­nesker til vac­ci­na­tion mod sådan en farlig virus. 

Ikke gyldig lovhjelm

Så skete der bare lige det, at reger­ingen bare ikke havde lov til at gøre det, de gjorde. Det er grund­lovs­brud. Så blev der ballade. Men det betyder selvfølgelig ikke så meget, så laver vi da bare loven bag­efter. “Det har vi da gjort før”, sagde Mette Frederiksen. (Ind­slaget, hvor hun sagde det, kan jeg des­værre ikke finde igen. Det er nok blevet fjernet.) Den mu­terede virus var jo så farligt, så det var reg­er­ingen bare nødt til at gøre. Og politiet lavede også lige deres egen lov for at kunne hjælpe reger­ingen. – Mani­pulation. – Nu skal mennesker så forstå, at reger­ingen var nødt til at bryde loven, når det nu var så farligt. – Se mere om love og deres gyl­dig­hed under: 

Jura

Afledningsmanøvre

Da medierne havde snakket længe nok om det, hvad skete der så? Var det ikke den­gang, at de begyndte at snakke om mænd, der var kommet til at læge en hånd et forkert sted på en kvinde for mange år siden. Så røg der nogle mænd p.g.a. det. Da medierne havde snakket længe nok om det, så måtte de finde på noget nyt, og så blev det vel den gamle sag med Inge Støjberg, der blev fisket frem. Det var jo et grund­lovs­brud – ja det må rigs­retten så tage stil­ling til. Men det er da ingen­ting i for­hold til, hvad Mette Fred­eriksen m.fl. beor­drede. 

Så snakkes der om Inge Støj­berg, så men­nesker kan glemme, hvad det var Mette m.fl. havde gjort. Det Inge Støj­berg gjorde berørte 23 par altså 46 personer. Det Mette gjorde med den ulovlige mink­af­livning be­rørte ad­skil­lige tusinde men­nesker. – Men det er jo medi­erne der be­stemmer, hvad der skal snakkes om. I mine øjne er sagen om Inge Støj­berg bare en af­led­nings­man­øvre. 

COVID-19

COVID-19 kaldes den sygdom, som den kunstigt frem­stillede corona­virus kan med­føre. Den franske nobel­pris mod­tager i medicin pro­fessor Luc Mon­tagnier for­tæller også i et inter­view, at COVID-19 er frem­stillet kunstigt på et labo­ra­to­rium i Wuhan ud fra det originale corona­virus, som er en ånde­dræts­virus. Der er sek­venser af HIV-virus i den fabri­kerede corona­virus. Det virus, som blev frem­stillet i labor­atoriet, har nu tabt al sin styrke ifølge Luc Mon­tagnier. Det sagde han i inter­viewet d. 13. nov. 2020. 

Professor Luc Mon­tagnier har for­stand på virus, han op­dagede og iso­lerede som den første HIV-virus i AIDS. Han for­tæller, at fremmede ele­menter, som et kunstigt frem­stillet virus, vil naturen ikke acceptere. Derfor regner han med, at virusset vil ud­slette sig selv. Virus med RNA, som corona­virus er, muterer altid. (Det kan Mette Frederiksen altså ikke for­hindre.) Disse virus vender altid tilbage til det, de op­rin­delig var. Og det meste er corona­virus, så han mener, at HIV-virus i corona­virus for­svinder efter­hånden. 

Han fortæller også, at byen Wuhan i Kina var meget tidligt ude med at in­stallere G5 an­tenner. Og at det faktisk kan have været med­vir­kende årsag til, at coroan­virus var så farlig der i starten. Der er opsat 10.000 antenner i den region. Det er altså en mand, der ved, hvad han snakker om, der siger det. Og han får ingen penge fra medi­cinal­in­du­strien for at sige det. – Du kan selv se og høre det franske interview med Luc Montagniere. Der er danske under­tekster på ud­sen­delsen fra d. 13. nov. 2020. Den varer 38 min. 

Luc Montagnier

Medicinalindustrien

Medicinalindustrien har en strategi. De vil gerne mani­pulere os til at tro, at en vaccine er den eneste varige løsning på pro­blemet corona­virus. Vores im­mun­forsvar kan slet ikke klare det problem, der hedder corona­virus, ved egen hjælp. Vi er nødt til at have en vaccine til be­skyt­telse, og indtil da er vi nødt til teste for at finde ud af, hvem der smitter; holde afstand, bruge mund­bind osv.

Mange har også ladet sig vacciner mod influenza for ikke at få to syg­domme sam­tidig. Men de har nok ikke fået at vide at risikoen for at få COVID-19 øges med 36 %, når de er blevet vacci­neret mod influ­enza. Det er der selv­føl­gelig ingen, der for­tæller dem. Og hvis, der er nogen, som fortæller det, så er det da løgn. – Se selv her, hvad der er – 

Medicinalindustriens strategi

Coronavacciner

De mennesker, der virkelig har forstand på de corona-vacciner for­tæller, at disse vacciner er så frygtelig farlige. Men vil mennesker tro på eksperterne? Mange men­nesker tror, at corona­virus er så farlig, selvom der ikke er ret mange mere, der bliver slået helt ud og dør. Men det har de jo fået at vide igen og igen af medi­erne og for den sags skyld også af såkaldte sund­heds­orga­nisa­tioner og -styr­elser og reger­ingen. 

Coronavaccinerne er faktisk også lavet for at mani­pulere vores celler til at lave prote­in­stof mod corona­virus. Det er gen­-terapi. Det fortæller Søren Vente­godt om i en ud­sendelse på dkdox.tv; men Søren er jo blevet latter­lig­gjort af medierne, ham kan man jo ikke stole på.  Mennesker ma­ni­puleres til ikke at tro på mennesker, der for­tæller sand­heden, men tro på mennesker, der ikke for­tæller sand­heden. Det er så sørgeligt, at de fleste mennesker nok tror på det, der slet ikke er sandt. Se mere om

Corona-vacciner

Immunforsvaret

Hvornår har du fået at vide af sund­heds­myn­dig­heder, at du bør styrke dit immun­for­svar, så det er stærkt og kan klare angreb fra virus­angreb? Al den brugen mund­bind, holden afstand, vasken hænder og brug af hånd­sprit, og det at frygte for sygdom er faktisk alt sammen med til at gøre im­mun­for­svaret mindre godt. Vi bliver mani­pu­lerede til at tro, at vores Gud givne immun­for­svar ikke er godt nok til at be­skytte os mod corona­virus. Vi er altså nødt til at få en såkaldt vaccine, som er gen­-tek­nologi og dermed altså mani­pula­tion af vore celler. Og hvad er formålet? En vaccine ind­bringer medi­cinal­in­du­strien masser af penge. Her er mere om –

Immunforsvaret

PCR-testen

Og husk så lige, at hvad kan vi egentlig bruge testet positive med corona til? Når testen er falsk! Det er ikke noget, jeg påstår, det er viden­skabs­folk, der har for­kastet metoden, fordi den har mange fejl og mangler og slet ikke viser det, der bliver på­stået, at den viser. Det kan du se, læse og høre mere om på min side om – 

Coronavirus – PCR-testen

Hvad har medierne fortalt om det? Jeg har ikke hørt noget i medierne eller set noget i avis over­skrifter om det. Hvorfor?

Det bedste redskab

PCR-testen er ganske simpelt det bedste redskab, der er lavet til at mani­pulere hele verden til at tro, at der er en pan­demi, som er ganske for­færdelig og farlig. Den er så farlig, så de er nødt til at skynde sig at få lavet vacciner imod den. Så der er altså bare ikke tid til at få vac­cinerne testet og god­kendt, før de bliver masse­pro­du­ceret og sendt ud. Vac­cinerne er ikke god­kendte – de er kun nød­god­kendte. De kan tidligst god­kendes efter 3 år og først om 10 år vides det, om de er sikre (∗)

Anthony Fauci

Helt tilbage i 2017 sagde Anthony Fauci, at der helt sikkert ville komme et over­ras­kende ud­brud, og derfor fore­slog han at få lavet et pan­de­misk bered­skab (∗). Hvor vidste Fauci egentlig det fra? Har han selv været med til at starte pan­de­mien? For Fauci vil altså så gerne sælge nogle vacciner. – Dr. Judy Mikovits for­tæller, at Anthony Fauci er leder af den pan­de­miske special­styrke

Coronavirus er også manipuleret

Coronavirus findes natur­ligt i alle dyr, for­tæller dr. Judy Miko­vits. Men den corona­virus, der kan smitte mennesker, er mani­pu­leret til det af men­nesker i et labo­ra­to­rium. Det kan ikke lade sig gøre naturligt på så kort tid. Desuden er der frag­menter af HIV-virus i den corona­virus, vi kan smittes med. Det er for at gøre den mere smit­som, har jeg læst. Men den slags accepter naturen ikke. Den vil vende tilbage til sin naturlige form. Altså vil dens farlighed dø ud efter­hånden. Det sagde Luc Mon­tagnier jo også.

Hvor kom coronavirus fra?

I dokumentaren Plandemic spørger Mikki Willis dr. Judy Mikovits, om hun har nogen ide om, hvor den mani­pu­la­tion af corona­virus er fore­gået. Og Judy er ikke i tvivl om, at det er fore­gået i The North Caro­lina Labor­tories Fort Dietrick US Arme Re­search Insti­tute of Infec­tions Disease (infek­tions­syg­domme) og The Wuhan labo­ratory. – Altså fra et labo­ra­to­rium i USA til Wuhan labo­ra­toriet i Kina. Du kan se mere om det på siden her. Men vi er blevet mani­puleret til at tro, at det kom fra et dyre­marked i Wuhan. – Hvordan? Medierne har fortalt det igen og igen. 

De magtfuldes manipulation

Bill Gates siger (i Plandemic – 9:32): “Daglig­dagen vender først tilbage, når vi i stor skala har vacci­neret hele den globale popu­lation”. – Han vil gerne mani­pulere os til at tro, at vi er nødt til at blive vac­cineret mod corona­virus. Hvorfor? Han vil så gerne tjene en masse penge på vacciner.

Regeringen havde fremsat et lov­for­slag, som ville give dem ret til at tvinge mennesker til vac­ci­na­tion mod syg­domme, som de be­stemte. De ville give sig selv lov til at bestemme over andre mennesker. Tvang er endnu værre end mani­pulation. Og ingen mennesker har nogen som helst ret til at tvinge andre mennesker til medicin eller vacci­nation. Bare det at kunne finde på det viser da, hvor magt­syge de er blevet og hvorfor? De kan ikke tåle den magt, de har fået betroet, og de er nok også selv mani­pu­le­rede af andre.

Regeringen retter sig jo efter, hvad WHO anbefaler. – Sund­heds­orga­nisa­tionen – WHO – Og WHO an­befaler jo det, som er til gavn for medici­nal­in­du­strien, fordi de får masser af penge fra medici­nal­in­du­strien hvert år. – Medici­nal­indu­striens strategi – At medici­nal­indu­strien så også har en masse bag sig, er der nok ikke så mange, der ved. Men der findes altså en global dags­orden eller verdens­orden, skulle det måske kaldes. Det kan du så høre Søren Vente­godt for­tælle om i denne ud­sendelse på dkdox.tv. Den er fra d. 27. jan. 2021 og varer 18 min. 

I kaninhullet med The Great Reset


Fortsættelse følger når jeg får tid . . .