NEJ til tvang!


Gud er kærlighed.1. Johs. 4.8


Kærligheden tvinger aldrig andre til at gøre noget. Kærlighed til andre kan tvinge mig til at gøre noget godt for andre, men aldrig noget, som vil tvinge eller gøre andre ondt. – Gud tvinger aldrig! – Der er ikke tvang i Guds rige.

I Luk. 4.18 siger Jesus, at Herrens Ånd er over ham, Gud salvede ham til at for­kynde godt budskab, evan­geliet, for at helbrede de sønder­knuste og pro­klamere fri­gørelse og til­givelse for fanger. – Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, dér er frihed. (2. Kor. 3.17) – Der, hvor der ikke er frihed, men tvang, der er Guds Ånd ikke. Jesus Kristus har frikøbt os til at leve i frihed. (Gal. 5.1) Vi skal ikke finde os i tvang. For tvang hører ikke hjemme i Guds rige.

Tvang er ondt!

Djævelen er ond! – Han vil gerne tvinge alle til det, han vil. – Guds ord siger, at vi skal under­ordne os under Gud. Djævelen skal vi stå imod, så skal han fly fra os. (Jak. 4.7) Vi skal ikke underordne os tvang, for tvang er ikke fra Gud. Tvang er fra Djævelen. Så Guds lov er frihed og frihed til selv at vælge, hvad vi vil. Der er ikke tvang i Guds lov.

Lovløshed er at handle, som om loven ikke eksisterer. Hvad gør reger­ingen og deres støtter i folke­tinget, når de laver love eller be­kendt­gør­elser, som er i strid med Guds lov og vores grund­lov? Er det ikke at handle, som om lovene ikke eksi­sterer? Al lov­løshed kommer fra Djæ­velen. Så de men­nesker, der siger/­skriver, at den nye epide­mi­lov er fra Helvede, har altså fuldstændig ret. Den er inspi­reret fra Djævelen. Og ham skal vi stå imod. Vi skal ikke under­ordne os under Djævelen, vi skal under­ordne os under Gud og gøre tingene på Guds måde.

Vores frie vilje

Gud har givet os vores frie vilje, for at vi skal bruge den. Og han vil aldrig tage den frie vilje fra os. Tvang er det mod­satte af frihed.

Nogle kristne vil sikkert sige, at der står i Rom. 13.1 at vi skal under­ordne os de øvrig­heder, vi har fået sat over os. Dertil vil jeg sige, at Guds ord mod­siger aldrig sig selv. Der er skrift­steder, som til­syne­ladende mod­siger hinanden. Men alt har en årsag. Bibelen er jo oversat. GT er oversat fra hebraisk og NT er oversat fra græsk. Hvis men­nesker ikke over­sætter, det der står; men det de mener, der må stå, eller det de gerne vil have, der skal stå, så giver det pro­blemer.

Den græske grundtekst

Hvem ved bedst, hvad der står, og hvad der menes? Når Bibelen er inspireret fra Gud, så er det også Gud, som bedst ved, hvad der står. Vi må undersøge Guds ord med Helligånden som vejleder. Det er sådan, at på græsk skriver de ikke det, som er underforstået. Men hvad er det så, der er underforstået? Guds ord er altid enig med sig selv. – Det græske sprog er også langt rigere end det danske. De har mange flere bøjningsformer og tider, end vi har på dansk. Grammatikken har altså også stor betydning.

Desuden ved enhver, der oversætter, vel, at man kan ikke over­sætte ord, ord for ord, der må nød­ven­digvis byttes om på nogle ord for at lyde rigtigt på det sprog, der oversættes til.

I sammenhæng

Rom. 12 slutter med vers 21: Lad dig ikke over­vinde af det onde, men over­vinde det onde med det gode! Så fort­sættes der i Rom. 13.1 (men husk, det er men­nesker, der har delt i kapitler og vers): Enhver skal under­ordne sig de øvrig­heder, han har over sig; thi der er ingen øvrighed, uden at den er fra Gud, og de, som findes, er indsat af Gud. – Lad os lige tænke logisk over det vers først.

Kan vi sige, at alle myn­dig­heder i hele verden er indsat af Gud? Mange steder har de demokrati, det er altså mennesker, der har valgt deres ledere. Nogle steder har de diktatur, der er det men­nesker, der ved hjælp af vold har tilranet sig magten, er de indsat af Gud? Det er Djævelen der stjæler sig til magt, den slags kommer ikke fra Gud. – Var Hitler indsat af Gud? Nej. – Skulle men­nesker så ad­lyde ham og dræbe Guds folk jøderne? Nej. – Er drab og for­følgelse ikke ondt? Jo. – Guds ord siger, at vi skal overvinde det onde med det gode. – Guds ord modsiger ikke sig selv.

Grundteksten

Da jeg kan noget græsk, så under­søger jeg, hvad der egentlig står i grund­teksten. Og jeg er ved at skrive om det, men det er et flere timeres studie, så jeg har ikke fået det færdigt endnu. Men jeg har gravet så meget i det nu, så jeg kan sige, at du med god sam­vit­tighed, ikke skal under­ordne dig myn­dig­heder, der ikke vil under­ordne sig Gud. Vi skal under­ordne os de myn­dig­heder, der er fra Gud, ikke de myn­dig­heder, der ikke er fra Gud.

Oprør!

Vi er nødt til at gøre oprør mod Djævelens ger­ninger. Vi skal ikke under­ordne os Djæ­velens ger­ninger. Vi skal under­ordne os under Gud og stå Djæ­velen imod. Hvor­dan vi så gør det, må hver enkelt selv finde ud af. Gud hader krig. Gud er ikke vold­elig. Men der kommer en dag, hvor han med magt dømmer alle dem, som ikke vil have med ham at gøre. Det er der ingen men­nesker, der kan for­hindre. Så det er ret vigtig at vælge side og vælge, hvis parti du er på – Guds eller Djævelens! – Valget er dit og ingen kan være neutrale.

Myndighederne

Myndigheder, der hæver sig op over Gud og siger, at Gud har vige­pligt. Kan aldrig nogen sinde være indsat af Gud. Myn­dig­heder, der ikke res­pek­terer os som men­nesker, der har fået vores egen frie vilje til at vælge med, er ikke indsat af Gud. Gud har givet os vores frie vilje, og Gud tvinger ingen. Myn­dig­heder, der vil tvinge, er ikke indsat af Gud. Vi skal aldrig under­ordne os tvang, for det er Djæ­velen, der vil tvinge ikke Gud. Men­nesker, der vil tvinge, arbejder altså for Djævelen. Og vi skal aldrig under­ordne os Djævelen. Ham skal vi stå i mod i Jesu navn.

Gud ord og Guds Ånd

Vi skal under­ordne os under Gud. Vi skal under­ordne os under Guds ord og Guds Ånd. Guds Ånd vil aldrig til­skynde os til at gøre noget, som er i strid med Guds skrevne ord. Men husk, at de skrevne ord er oversat mange gange, og det er altid grund­teksten og for­fat­teren, der har ret. Gud siger aldrig noget, som er i strid med noget, han allerede har sagt. Guds ord stad­fæster altid sig selv. Det mod­siger aldrig sig selv. Om du finder mod­sigelser, så kan du være sikker på, at det er me­nnesker, der har forvrænget noget.


Taler

Jeg har fundet nogle taler, som er rigtig gode. Jon Knudsen har holdt nogle taler i Løkken Fri­kirke, som ligger på YouTube. Du kan søge på YouTube og Jon Knudsen, så finder du flere taler end disse:
D. 28. februar 2021: Fri­kirke­ledere fra­vælger Gud! – Om tvang bl.a.
D. 7. marts 2021: Gud har styr på det. – Sand­heden vil komme frem.


Hjemmeside

Der er også en hjem­me­side der hedder NEJ til tvang. Du kan selv se, hvad den inde­holder.


Er det dette du ønsker? 

(Billedet af Magnus Heunicke er fra facebook d. 21. marts 2021 under kom­men­tar­erne.)


Hvis parti er du på?

Er du på Guds parti eller på Djævelens parti? Er du for eller imod tvang? Er du for eller imod apart­heid og dis­kri­mi­nering? Viser du og/eller accep­terer du for­skels­be­hand­ling? For­skels­be­hand­ling er per­sons­anseelse. – Hos Gud er der ingen per­sons­an­seelse. – Er du for eller imod Gud? – Valget er dit.


NEJ til tvang!NEJ til Djævelen! JA til Jesus!


Fortsætter næste side med

Frygt ikke! – men – Pas på!