Omicron

Mon ikke de fleste har hørt om omicron. Det er vel næsten ikke muligt at undgå. Her under har jeg lagt flere link til op­lys­ninger, om hvad omicron kan stå for og være. – Jeg tror faktisk, at det har noget at gøre med at over­tage men­neskers kroppe, via at over­tage deres for­stand.


Henrik Ullum direktør i Statens Serum Institut: “I den idéelle verden vil vi gerne se og have et lavere smit­tetal. Det bliver rigtig rigtig svært, fordi Omicron er sim­pelthen så smit­som, og fordi den smitter så godt gennem vac­ciner.” (∗)Citat fra pres­se­mødet d. 16. december 2021 (47:55).


Offent­lig­gjort

Omicron varianten blev offent­lig­gjort d. 24. november 2021. Det er 1290 dage efter Israels 70-års fød­sels­dag d. 14. maj 2018. Er det mon til­fæl­digt? – Fra d. 14. maj 2018 til d. 24. november 2021 er der altså 1290 dage. Du kan selv tælle efter. Fort­sætter du med at tælle videre til 1335, så når vi frem til d. 8. januar 2022. (∗) – Til­fæl­digt! – Vi får at se, hvad der sker d. 8. januar 2022.

COVID-19 vaccinernes formål

Mange mennesker tror, at de såkaldte COVID-19 vac­ciner ER vacciner, der beskytter dem mod en fryg­telig farlig virus. Sand­heden er bare at det ER IKKE vacciner. Og de be­skytter ikke mod noget som helst. Den eneste be­skyttelse, der er, er at de firmaer, der har lavet dem, er be­skyttet mod an­klager om erstat­nings­ansvar, fordi de ikke er god­kendte. Landene har skullet skrive under på, at de vil betale erstat­ningerne.


Ordets betydninger

Pastor Jerry Tony fortæller

Fra video d. 29. november 2021: Definer medi­cinsk term: OMI – old myo­kar­die­infarktLæs mere. OMI er dybest set en størkning af arte­rierne om­kring hjertet.

Cron – kan down­loade filer – Komman­do­linje­værk­tøjet cron, også kendt som cron job, er en job scheduler på Unix-lig­nende opera­tiv­systemer. Brugere, der op­retter og ved­lige­holder soft­ware­miljøer, bruger cron til at plan­lægge job (kom­man­doer eller shell-scripts), der skal køre peri­odisk på faste tids­punkter, datoer eller inter­valler. Det auto­ma­tiserer typisk system­ved­lige­holdelse eller ad­mini­stra­tion, selv om dets generelle karakter gør det nyttigt til f.eks. at hente filer fra inter­nettet og hente e-mail med regel­mæssige inter­valler.

Linda Hasche fortæller

Fra video d. 27. november 2021 i tekst: Jeg fandt denne infor­mation, da jeg søgte, og jeg har et link til den nedenfor, og jeg vil læse det her for jer, og det er en defi­nition af O-M-I-C-R-R-O-N. Og jeg vil citere: “Seraphei-Seraphin-ordenen af guld­ordenen Seraphei-Seraphin, en reptil-omikron-race fra D-10 Lyra-Vega, begyndte at afvige og blev kendt som “de faldne sera­fimer” [faldne serafer], for­fædrene til den nutidige D-10 Orion-Dra­ko­niske Faldne Englegion.”

Linket oversat: “Den gyldne Sera­phei-Seraphin reptil- Omicron-race fra D-10 Lyra-Vega begyndte at for­falde og blev kendt som “Fallen Seraphim” [Faldne serafer], for­fæd­rene til den nu­værende D-10 Orion-Dra­koniske Fallen Angelic Legion.


Omikron er et anagram

Oncomir

Billedet her under er tekst fra Wikipedia (som har flere link.) – Jeg fandt det her på facebook. Det kan over­sættes til følgende:

En oncomir (også oncomiR) er et mikroRNA (miRNA), der er for­bundet med kræft. Mikro­RNA’er er korte RNA-mole­kyler med en længde på ca. 22 nukleo­tider. I det væsentlige er miRNA’er speci­fikt rettet mod visse bud­bringer-RNA’er (mRNA’er) for at for­hindre dem i at kode for et bestemt protein. Dys­regu­lering af visse mikro­RNA’er (oncomirs) er blevet for­bundet med speci­fikke kræft­dannende (onkogene) hæn­delser. Der er blevet identi­ficeret mange for­skellige oncomirs i mange for­skellige typer af kræft hos men­nesker[1].

Oncomirs er for­bundet med kræft­dannelse, ond­artet om­dan­nelse og meta­staser. Nogle oncomir-gener er onkogener, idet over­eks­pression af genet fører til kræft­vækst. Andre oncomir-gener er tumor­sup­pres­sorer i en normal celle, således at under­eks­pression af genet fører til kræft­vækst[1][2][3][4][4].


Moronic

Den Frie Presse skriver d. 30. november 2021: Ana­gram for Omicron: Moronic = Very stupid | Very stupid = Meget dum | Delta = Dyb søvn – hvor men­nesket er i en til­stand, hvor hjernens fre­kvens er på sit laveste niveau.(1-8 Hz) – Men . . . det er natur­ligvis en “til­fæl­dighed.” Dem der bestemmer navnene over disse vari­anter, mener da ikke, at men­nes­ke­heden “sover” og er “meget dumme.” – Og . . .  hvis de mente det, ville de jo ikke for­tælle dig det lige op i dit åbne ansigt, vel?

Fra kommen­tar­erne citater: “Delta Omicron = Media control. Tjek selv ordene efter de stemmer.” | “Jeg stødte også på den her (også inter­essant): OMI= old myo­cardial infarction + CROM = a com­manded to an ope­rating system or server for a job that is to be Executed at Specified time !!” – En ordre til et opera­tiv­system eller en server om et job, der skal udføres på det angivne tids­punkt! | “Der var noget i starten med de går ind og ændre kromosom 8, så man blev dum og glad.” |


I billeder

Delta + Omicron = Delta-omicron – NWO

Jeg synes faktisk, at det er et meget talende billede. – På vej mod en ny ver­dens­orden. Og på vej med total over­våg­ning og kontrol af men­nesker.

Khader Mansoor skriver ved billedet: “Tror næppe det til­fæl­digt.” – Det tror jeg heller ikke. – Andre har så andre meninger.


Science fiction-film

Teksten over billedet herunder: “Omicron var en science fiction-film fra 1963 om et rum­­væsen, der over­­tager et men­­neskes krop – for at lære om pla­neten, så hans race kan over­­tage den” (∗). – Wikipedia om Omicron film.


Det kan nemt ske, at der kommer mere på siden her efterhånden.