Omvend dig i tide!

Hvis du ønsker at komme til Him­melen, når du ikke længere kan være her på jorden, så må du sørge for at have “bil­letten” i orden, så du kan komme ind. “Bil­letter” kan ikke købes ved porten. De kan kun er­hverves her på jorden. Du behøver ikke noget vac­ci­ne­pas. Tværti­mod kan det måske hindre dig i at komme ind.

Nej, du må sørge for at have dit navn skrevet i “Livets bog“. Du må leve i “Guds sande nåde“. Så du er “Klar til høsten“.

Synd skiller fra Gud

Synd skiller os fra Gud. Derfor er det nød­ven­digt, at om­vende sig fra al synd. Ja, Jesu blod renser os fra al synd. Men vi skal jo ikke blive i den synd og blive ved med at gøre den samme synd, for så har vi jo ikke om­vendt os fra den. Vi må vende ryggen til synden og gøre det, som er rigtigt og godt ud fra Guds ord som vejledning.

Hjælperne

Gud har givet os hjælpere. Vi har fået Guds ord. Det er vores lære­bog. Vi har fået Hel­lig­ånden, det er vores lære­mester vores vej­leder, han skal lede os til hele sand­heden. Han skal under­vise os i Guds ord. Vi har fæl­les­skab med Gud. Bare at være sammen med ham vil påvirke os. Vi kan bede og få kontakt med Gud. Vi er blevet en del af en familie, så vi har fået søs­kende. Ups, søs­kende op­drager også på hinanden. Det kan de andre søskende ikke nød­ven­digvis lide.

Underordne os under hinanden, det skal vi også lære. Vi skal under­ordne os under Guds ord og adlyde det først og frem­mest. Er der så nogle, der vil hjælpe os til at se og forstå nogle ting, vi ikke selv endnu har set og for­stået, så bør vi absolut ikke være stolte og nægte at lære af andre. Vi er elever, disciple, i Guds skole. Og “klasse­kam­me­rater” kan også hjælpe hi­nanden. Vi kan ikke alle være lige gode til alle de for­skel­lige ting.

Handling skal der til

Men vi kommer ikke uden om, at vi må handle i over­ens­stem­melse med Guds ord. Det er ikke nok at takke for Guds ord, læse lidt i den, og så bare leve livet, som vi levede før. Vi er nødt til at lære, hvad Guds ord lærer os. Og lade hjælperne hjælpe os. Hvis vi er stædige og vil selv, så lærer vi nok ikke lektien, og vi kan risi­kere, at vi må gå om, at vi ikke kommer længere, før vi har lært og adlydt den ting.

Vi bliver retfær­dig­gjort af tro, ja det gør vi, for vi kan ikke for­tjene os til Guds ret­fær­dighed. Men når vi så har fået Guds ret­fær­dighed, så må vi godt nok også leve i den. Hvis vi fort­sætter med at gøre de samme synder, så lever vi jo ikke i ret­fær­dighed. Ret­fær­dighed er også at gøre det, som er det rigtige ud fra Gud ord.

Synd og synderen

Gud hader synden, men han elsker syn­deren. Derfor sendte han Jesus, som en so­ning for vores synd, så vi igen kan få Guds ret­fær­dighed og blive ret­fær­dig­gjorte ufor­skyldt, altså ikke i egen kraft, og ikke ved egne gode ger­ninger. Det er alt sammen af hans nåde, ufor­tjent. Hvem er så vi, at vi ikke skulle vise vores tak­nem­lighed og for frem­tiden leve i den ret­fær­dighed, vi har fået. Vi kan ikke leve både i ret­fær­dighed og i synd. Det er mod­sæt­ninger.

Vi kan ikke leve både i lyset og i mørket sam­tidig. Og vandre frem og tilbage hele tiden kan vi altså heller ikke. Vi må vælge, hvilken herre vi vil tjene, for ingen kan tjene to herrer! – Vælg side i tide – for du går på – En farlig vej!

Tro og gerninger

Hvis du tror, at du kan nøjes med at tro på Jesus og ikke vise det i ger­ninger, så er du be­draget. – Tro og gerninger – Det er med mine ger­ninger, jeg viser min tro. Eller viser min mang­lende tro.

Er du salig?

Jak. 1.12: Salig den mand, som holder ud i prø­velse; thi når han har stået sin prøve, skal han få den livets sejrs­krans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. – Hvad betyder det at holde ud i prø­velser? Det betyder, at ikke bukke under i prø­velsen. At klare testen. Bestå prøven. At man ikke dumper. Det er altså ved at adlyde Guds ord og dermed bestå prøven, at vi viser, at vi elsker ham. Som beløn­ning vil vi få livets sejr­krans.

Vi får altså en livets sejrs­krans som bevis for, at vi har bestået prøven. Så bliver vi salige, meget lyk­kelige. Er det ikke værd at have for øje og så holde ud i de prø­velser, som sendes imod os for at teste os. Gud frister ingen, men han tester os. Han til­lader, at vi bliver fristet. Men hvad er det, der kan friste os?

Er du blevet fristet?

Jak. 1.13-16: 13 Ingen må sige, når han bliver fristet: »Jeg fristes af Gud;« thi Gud kan ikke fristes af noget ondt, og selv frister han ingen; 14 men enhver fristes, når han drages og lokkes af sit eget begær; 15 derefter, når begæret har und­fanget, føder det synd, og når synden er fuld­voksen, avler den død. 16 Far ikke vild, mine elskede brødre! – Det er altså ikke sådan, at når synden fødes, så dør den. Nej, hvis vi bliver ved med at huse den synd og bliver ved med at gøre den igen og igen, så vil det komme til at med­føre døden for os.

Det er altså vores eget begær, der kan friste. Begær efter hvad? Begær efter det, vi fristes til. Hvis vi giver efter for fris­telsen og gør det, som begæret vil have os til, så und­fanger det synd. Det er at ramme ved siden af Gud hen­sigt med os. Når begæret har und­fanget, det vil sige, at man giver efter og gør det, man begærer; så vil den medføre synd. Og når synden er fuld­voksen (med mindre vi får en abort) avler den død. Hvordan vokser synden? Ved at vi gør det igen og igen.

Hvordan kan vi få en abort? Ved at bede Gud om til­giv­else og om­vende os fra den synd. Det betyder at holde op med at gøre det, hvad det så end er.

Sejrskrans eller død

Ja, det er altså vil­kårene. Vil vi til Him­melen, så må vi adlyde Guds ord og om­vende os fra synd og ikke give efter for even­tu­elle fris­telser. Vi kan lade være. Vi er nødt til at have guds­frygt! Vi er ganske sim­pelthen nødt til at frygte for at gøre Gud imod.

Jak. 4.7-8: 7. Derfor skal I under­ordne jer under Gud. Stå Djævelen imod, så skal han fly fra jer; 7. hold jer nær til Gud, så skal han holde sig nær til jer! Tvæt hæn­derne, I syndere! og rens hjerterne, I tve­sindede! – Når man under­ordner sig noget, så be­tyder det altså, at man ad­lyder og gør, som der bliver sagt. Her står så, at vi skal ad­lyde Gud. Djæ­velen skal vi stå imod. Så skal han for­svinde fra os. Vi skal holde os nær til Gud, så vil han holde sig nær til os.

Der står altså ikke, at Gud nok skal holde os nær til ham. Der står, at vi skal gøre det. Det er vores ansvar. Det er os der skal gøre det. Vask hæn­derne syndere! Hold op med at synde. Er hjertet delt mellem Gud og verden så rens hjertet. Få skidtet ud af sindet og tankerne. Lad være med at vakle frem og tilbage hele tiden.

Hør og gør, som der bliver sagt!

Jak. 1.22: Og vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers be­drager I jer selv. – Med andre ord, hvis vi tror, at vi kan nøjes med at høre ordet og ikke ad­lyde det, så be­drager vi os selv. I verset før står der: Aflæg derfor al urenhed og alle de mange udslag af ond­skab, og tag med sagt­mo­dighed imod det ord, som er ind­plantet i jer, og som har magt til at frelse jeres sjæle. – Vi skal altså holde op med de urene ting og det, der kommer af ond­skab. Vi skal være yd­myge og rette os efter det Guds ord, som er sået ind i os, for det har magt til at frelse vores sjæle.

Gudsdyrkelse

Dyrker du Gud? Jak. 1. 27: En ren og ube­smittet guds­dyrkelse for Gud, vor Fader, er dette: at besøge fader­løse og enker i deres trængsel og bevare sig selv uplettet af verden. – Vi skal gøre god mod dem, som lider og har behov. Og vi skal bevare os selv uplettet fra verden. Jeg har nær­mest indtryk af, at de fleste kristne prøver at finde ud af at have så meget som muligt med af verden i deres “kristne” liv.

Omvendelse

Omvendelse er at vende om fra den syn­dige vej, vi gik på før, at vende ryggen til synden og begynde at leve i ret­fær­dig­heden. Vi må handle ret­fær­digt. Hvis vi ikke om­vender os før nådens tid slipper op, så bliver det for sent at om­vende sig. Der er mange ting at om­vende sig fra. Først og fremmest for ikke at tro på Jesus, på Gud, og på Guds ord. Og også om­vende sig fra ALT, hvad Guds ord kalder synd. Vi har fået Guds ord som ret­ledning, Hel­lig­ånden og sam­vit­tig­heden som vej­ledere.

Det er bare om at komme i gang. Der er ingen tid at spilde. Ingen kender dagen eller timen, hvor Jesus kommer og henter os, der tror på ham og er rede. Jeg tror, han vil hente en ren brud uden plet og lyde. Så duer det ikke at være plettet med denne verdens synd. – Vær klar, når dagen kommer!

Meget vigtig advarsel!

Her er en meget vigtig advarsel til sidst. Hvis du har ladet dig bedrage til at tage det, som de kalder en COVID-19 vaccine så bør du også omvend dig fra det. Hvis du ikke ved, hvad dets formål er, så er det på høje tid, du finder ud af det. For du har sikkert kun en begrænset tid til at kunne omvende dig i, og derefter vil det nok ikke længere være muligt. Se – Hvis du har taget COVID-19 vaccine