Omvende sig

Hvad betyder det at om­vende sig? Utroligt, Den Store Danske ordbog kender ikke ordet vende og om­vende. De findes sim­pelthen ikke i deres ordbog. Men de har en artikel om om­vendelse: Om­vendelse er en æn­dring af et men­neskes reli­giøse eller mo­ralske ind­stilling og livs­før­else. Det er jo sandt nok. Det handler om at ændre noget.

Aktiv eller passiv?

Jeg tror aldrig, at en om­ven­delse kan være passiv. At det er Gud, der om­vender nogen. Gud tvinger aldrig. Altså om­vender han heller ingen. Det er os, der må om­vende os. Nogen mener, vi kan ikke om­vende os, det må Gud gøre. Sludder og vrøvl. Læs Romerne. Der står i Rom. 2.5 at Guds godhed leder til om­ven­delse. Gud er god. Og derfor vil han lede men­nesker til om­ven­delse. Men det er absolut noget men­nesker selv må vælge at gøre. Gud gør det ikke for nogen.

Vi har fået vores frie vilje. Gud har selv givet os den. Og han respek­terer vore valg. Det er de onde, som ikke vil respek­tere vores frie vilje (Mennesker – hackbare dyr). I Edens have valgte men­nesket at vende sig væk fra Gud og vendte sig mod Slangen og adlød den. Det var også et aktivt valg og Gud for­hin­drede det ikke. Siden er men­nesker altid blevet født som syndere, undtagen Jesus, da han ikke havde vores syndige blod, men sin Fars rene blod.

Synden går i arv fra slægt til slægt. Den overføres via sæden. Syndens sæd i men­nesket. – Så vi må aktivt vælge at vende os om til Gud igen og dermed vende Djæ­velen og synden ryggen.

Moral

DSD skriver: Men ordet, om­ven­delse, har også en mo­ralsk be­tyd­ning, at ændre eller forny sit liv. (Citatslut.) Og det er jo helt sandt. Morale: kommer fra sæd. Lære­sætning; den lære, der i kort form kan ud­drages af en for­tælling, et digt el. en anden tekst el. af et be­given­heds­forløb. (Citatslut.) Om­skrevet til bibelsk brug: morale har at gøre med, hvilken vi er født af. Vi ligner vores far. Guds ord er vores “lære­bog”. Det er den lære, livs­før­else vi skal leve efter.

Morale: “Indsigt eller er­ken­delse som man kan ud­lede af en belær­ende for­tæl­ling eller af en er­faring.” Morale er altså den er­ken­delse og for­ståelse, vi kan få af Guds ord og van­dringen med ham. Moral: Op­fat­telse af hvilke handle- og tænke­måder der er rigtige eller for­kerte, gode eller dårlige, især i hen­hold til en bestemt per­sons eller gruppes normsæt. + Op­førsel eller evne til at opføre sig i over­ens­stem­melse med hvad der anses for rigtigt og accep­tabelt. + Kamp­gejst, dis­ciplin og evne til at bevare mod og håb, også i mod­gang. (Citatslut.)

Moral er altså vores forståelse af, hvad der er rigtigt og godt eller forkert og dårligt i forhold til Guds ord. Og dermed hvad vi bør handle efter i tanker, ord og gerning. Det handler altså om visdom, at vide, hvad der er det rigtige, og at handle efter det; og disciplin, at gøre det.

Disciplin

Disciplin: (krav om) ind­ordning under bestemte, ofte strenge regler for hvordan man skal opføre sig i en bestemt sam­men­hæng. (Citatslut.) Det kommer des­uden af under­vis­­ning og op­drag­else. En discipel er en elev. Vi er Jesu disciple, hans elever. Han under­viser os gennem hans ord og Den Hellige Ånd. Om vi så er disciple, så må vi også adlyde hans under­visning altså Guds ord.

tro på Jesus uden dis­ci­pli­nering af vore liv er en død tro uden ger­ninger. – Tro og ger­ninger hører sammen. Det er med mine ger­ninger, jeg viser min tro. Lige såvel som det er med mine ger­ninger, jeg viser, hvilken herre jeg tjener og adlyder. – Ingen kan tjene to herrer – lev i – Guds nåde

Samvittigheden

Samvittighed: indre følelse, som er vej­led­ende for en per­sons op­fattelse af, hvad der er mo­ralsk rigtigt og for­kert + be­vidsthed om, at man har handlet moralsk rigtigt eller for­kert i en bestemt situ­ation. (Citatslut.) Sam­vit­tig­hedens stemme for­tæller os om det vi gør er rigtigt eller for­kert. Den bør være sund og skarp. Den kan sløves, hvis vi ikke ad­lyder den; hvis vi bliver ved med ikke at rette os efter den.

Samvittigheden er Guds gave til os. DSD kalder sam­vit­tig­heden for mo­ralsk selv­be­vidsthed. Og at i psyko­logien hen­viser selv­be­vidsthed til en per­sons op­fattelse og for­ståelse af egne tanker, føl­elser, motiver, mål, per­son­lig­heds­træk, hold­ninger, normer, moral, evner, styrker og svag­heder m.m., dvs. summen af de men­tale egen­skaber og disses for­hold til de so­ciale om­giv­elser. (Citatslut.)

Vores samvit­tighed bør holdesop­dateretmed Guds ord. Ellers kan den få en “syndens virus”, der for­tæller, at noget ikke er synd, selvom Guds ord siger det. Og/eller at vi ikke be­høver at om­vende os fra synd.

Vende om

Når jeg vender mig om, så betyder det, at jeg ser den anden vej. Og når jeg så be­væger mig, så går jeg altså fremad og vender ryggen til den vej, jeg så før. I over­ført be­tyd­ning kan vende betyde, at ændre noget, så det vender den mod­satte vej og for­andre noget totalt, for­andre til det mod­satte. Det er netop, hvad vi skal gøre.

Ja, vi skal tro på Jesus og erkende, at vi kan ikke frelse os selv at vi er syndere. Ja, vi skal bede om til­giv­else for den mang­lende tro før, men vi skal altså også bede om til­giv­else for de synder, vi før levede i, og selv­føl­gelig holde op med at gøre de synder. Vi skal vende os om og vende ryggen til det liv, vi levede før i synd. Og nu begynde at leve i den ret­fær­dighed vi har fået.

Kommer ind – kommer ud

Selvfølgelig kan og skal vi ikke gøre det i egen kraft, men det er godt nok os selv, der skal gøre det, for det kan Gud ikke gøre for os. Det er ikke Gud, der stopper en cigaret i munden på folk og tænder den. Det gør de godt nok selv. Altså er det også men­nesker selv, der må holde op med at gøre de ting, som Guds ord kalder synd. Men Gud har givet os en sam­vit­tighed til at for­tælle os, hvad der er rigtigt og forkert. Troen kommer af det, der høres. Hvad hører vi? Hvad ser vi? Hvad fylder vi os med?

Det, der kommer ind, påvirker os. Det, vi fylder os med, kommer ud. Hvorfor er der så meget vold? Hvad er det men­nesker ser på i TV eller på nettet? Derfor må vi fylde os med Guds ord og lade os fylde med Guds Ånd. Men Gud hader synd. Tror du han vil bo i et hus fyldt med synd? Tror du Hel­lig­ånden vil bo i et hus fyldt med synd? Hvis vi fylder os med at se og høre på ting, der er synd i for­hold til Guds ord, så vil de ting på­virke os til synd.

Mit råd

Hvis du har taget én eller flere COVID-19 vacciner, så kan jeg ikke an­befale dig nok, at om­vende dig og bede Gud om til­givelse. De ændrer menneskers DNA. – COVID-19-vacciner ændrer vores DNA, og det hele var planlagt – Vi er skabt i Guds billede, og det må INGEN ændre ved. De kan få men­neskers hjerter væk fra Gud. Se – Græsk præst – efter COVID-19 vac­ci­nation – som er fader Savvas Agioritis vid­nes­byrd om åndelig til­bage­gang efter at have taget vac­ci­nerne!

Og så er der mange, der er over­bevist om, at det er Dyrets mærke. Jeg er også over­bevist om, at det absolut har med Dyrets mærke at gøre. Hvornår det er fuld­ført, om der skal flere sprøjter til, om der skal et “plaster” til også (se: Dyrets tal 600 60 6), som en “Quantum dot vacci­na­tion”, jeg ved det ikke; for det er allerede i COVID-19 vac­cinerne. – Quantum dot – Hvornår det tæller i Guds øjne, ved jeg heller ikke. Men jeg ved, at du har intet at tabe, men måske alt at vinde, ved at omvende dig i tide.

Omvend dig i tide!