OOC’s 1. internationale konference om COVID-19

Organisationen til Oplysning omkring Corona – OOC – holdt deres første inter­natio­nale kon­fe­rence d. 17.-18. maj 2021. Det blev vist i Dan­marks Frie Fjern­syn – DFF. I den an­ledning udgav de en kon­ference bog på engelsk og på dansk. Her­under vil jeg komme med nogle oplysninger fra bogen. – Tallene i (parentes) hen­viser til kil­derne i bøgerne. Det, som står i disse [klammer], henviser til, hvor citaterne kommer fra i bøgerne. DK er i den danske udgave og UK er i den engelske udgave. Det jeg skriver efter M: i et afsnit, er: “min egen kommentar.” 

Konferencen blev sendt i fjern­synet. Ja altså i Danmarks Frie Fjern­syn. Linkene kommer ud efter­hånden som DFF får ud­sen­del­serne redi­geret. Du kan finde link til nogle af ud­sen­del­serne på min side her. 

1. Konference om COVID-19


Smitter symptomfrie mennesker?

Måske er symptomfrie men­nesker smit­somme og uden at vide det, giver de virussen videre til andre. Denne frygt stammer fra en ud­givelse, som var blevet ud­ar­bejdet af en fælles med­for­fatter og bredt offent­liggjort af Drosten, hvori det blev rap­por­teret, at den kine­siske for­ret­nings­kvinde, der smittede en med­arbejder hos en bil­leve­randør under et besøg i Bayern, ikke viste nogen symp­tomer selv (87).

Denne offent­lig­gørelse for­år­sagede en verdens­om­spændende sen­sation med de for­ventede virk­ninger, for en dødelig virus, der kunne over­føres af raske personer, lignede en hurtig og usynlig dræber. Denne frygt blev driv­kraften bag mange eks­treme fore­byggende for­an­stalt­ninger – fra besøgs­for­bud for hospitals­ind­lagte pati­enter helt til obliga­toriske masker.

Midt i den generelle panik; en meget vigtig kends­gerning und­gik den almin­delige op­mærk­somhed. Den vigtigste på­stand i ud­giv­elsen viste sig at være for­kert. En op­følgende under­søgelse viste, at den kine­siske kvinde havde været syg under sit op­hold i Tyskland og havde fået medicin for at lindre smerter og redu­cere feber (88). Dette blev ikke nævnt i artiklen (87). – [DK side 9-10 – UK side 12-13]

Børn som smittebærere

En anden under­søgelse, der blev offent­lig­gjort i april af Drosten-labo­ra­toriet kom også under inter­national kritik. Det drejede sig om spørgs­målet om børnenes rolle i for­bindelse med smitte­over­førsel. Ifølge Drosten-under­søgelsen skulle symp­tom­fri børn være lige så smit­somme som voksne. Denne med­delelse vakte stor be­kymring hos offent­lig­heden og på­virkede efter­følgende beslut­ninger fra reger­ingens side. Der findes faktisk ingen under­søgelser, der tyder på, at børn spiller nogen væsentlig rolle som smitte­bærere for over­førsel af denne sygdom.

Uanset hvad, var der ingen grund til helt menings­løse for­an­stalt­ninger som at lukke skoler og dag­insti­tu­tioner, som er kendt for at gøre intet for at be­skytte høj­risiko­grup­perne (89). Og ingen som helst grund til at drive det sociale liv og er­hvervs­livet og økonomi mod muren. – [DK side 10 – UK side 13]

Død af eller død med

Det forhold, at der ikke blev skelnet mellem “død af” og “død med” corona­virus gjorde det situa­tionen håbløs. Næsten 96 % af “COVID-19 døds­fald” på italienske hospi­taler var patienter med allerede eksi­sterende syg­domme. Tre fjerde­dele led af for­højet blod­tryk og mere end en tredje­del af dia­betes. Hver tredje person havde en hjerte­syg­dom. Som næsten alle andre steder, var gennem­snits­alderen over 80 år. De få per­soner under 50 år, der døde havde også alvorlige under­lig­gende syg­domme (41). – [DK side 11 – UK side 14] 

Lockdowningen effekt

1) Epidemien havde nået sit højde­punkt i begyn­delsen til midten af marts, altså længe før lock­downet den 23. marts. 2) Lock­down havde ingen effekt: an­tallet af epidemier faldt ikke yder­ligere efter lock­downs gennem­førelse. – [DK side 13 – UK side 18] – M: “Når de sammenligner tallene fra de lande, som havde lockdown, med de lande, som ikke havde lockdown, så var der ingen forskel.” 

Obligatoriske masker

Der mangler simpelthen klare beviser for, at personer, der ikke er syge eller ikke yder pleje til en patient bør bære en maske for at reducere influenza eller COVID-19-smitte (130). Faktisk er en stor dansk under­søgelse med 7000 del­tagere viste, at ansigts­maske ikke be­skytter mod virus. (Det danske mund­bind studie ref.)

Vi er ikke bekendt med nogen enkelt viden­skab­eligt solid og ube­stridelig artikel, der mod­siger det følgende: 

1) Der er ingen viden­skabelige beviser for, at symp­tom­frie personer uden hoste eller feber spreder syg­dommen. – 2) Simple masker stopper ikke og kan ikke stoppe vi­russen. – 3) Masker beskytter ikke og kan ikke beskytte mod smitte. 4) Ikke-medi­cinske ansigts­masker har en meget lav filtrer­ings­effek­tivitet (131). – 5) Kirur­giske bomulds­­masker kan være for­bundet med en højere risiko for ind­trængen af mikro­organismer (pene­tration 97 %). Fugt­ op­bevaring, gen­brug af stof­masker og dårlig fil­trering kan resultere i øget risiko for in­fek­tion (132).

Faktisk er der ingen under­søgelse, der over­hovedet tyder på, at det giver nogen mening for raske per­soner at bære masker i offent­lig­heden (136, 137). Man kunne mis­tænke, at den eneste politiske grund til at hånd­hæve den for­an­stalt­ning er at skabe frygt i be­folk­ningen. – [DK side 14-15 – UK side 19] – M: “Des­uden er ansigts­masker et aner­kendt slave­symbol.” 

Den spanske syge

Der har aldrig været en dødelig viral pandemi. Men da den spanske in­fluenza op­stod, var anti­bi­otika ikke til rådighed til be­handling af se­kundære bakterie­in­fek­tioner som var den vig­tigste døds­årsag (139). Folk døde ikke af viral lunge­be­tæn­delse, men af bak­te­rielle lunge­in­fek­tioner, der mest af alt kom fra brugen af beskidte ansigts­masker. – [DK side 15 – UK side 20] – M: Forstod du det? Under den spanske syge døde folk ikke af den virus, de blev smittet med. Fordi de troede at mund­bind hjalp, så brugte de det. Derved fik de lunge­be­tæn­delse fra bak­terier, og det havde de ingen medicin imod på det tids­punkt. Så det døde mange af. – Læs selv mere om det i bøgerne. 

Skab frygt!

M: “Der blev sluppet et doku­ment ud – om en hem­melig po­litisk strategi – at skabe frygt. Alt var planlagt. Stra­tegien var at skabe frygt i be­folk­ningerne. Det har me­dierne været rigtig gode til at gøre.” – Det centrale mål var at opnå en massiv chok-effekt. Der gives tre ek­sempler på, hvordan man kan op­ildne til urin­stinkt frygt i den brede be­folkning: 

1) Folk skulle blive skræmt af en detal­jeret be­skrivelse af at dø af COVID-19 som “langsom drukning”. At fore­stille sig døden gennem ulidelig langsom kvælning frem­kalder den største rædsel. – 2) Folk skulle få at vide, at børn var en farlig smitte­kilde, fordi de ville ubevidst bære den dødelige virus og dræbe deres for­ældre. – 3) Advarsler om alar­­me­rende sene kon­se­kvenser af SARS-CoV-2-in­fek­tioner skulle spredes. Selv om de ikke formelt set var bevist at eksistere, skulle de alligevel nok skræmme folk.

Alt i alt ville denne strategi gøre det muligt for alle til­sig­tede for­an­stalt­ninger at blive gennem­ført med generel accept af offent­lig­heden. – Hor­ribelt! – [DK side 16-17 – UK side 21-22]

Fortsættelse følger . . .