Opråb – bed!

Kære venner, der kan bede. – Min bøn til jer er BED! –

Måske vil du ikke tro, at corona-virus ikke er farlig. – Måske vil du ikke tro på, at corona-vac­cinerne er frygtelige farlige. – Måske vil du ikke tro på, at PCR-testen ikke kan bevise noget som helst m.h.t. at diag­nosti­cere sygdom. – Måske synes du, at corona-pas er OK, selvom det er dis­kri­mi­nering og apart­heid. – Måske synes du, at den nye epidemilov er helt i orden, selvom den er in­spi­reret fra Hel­vede og indeholder så meget tvang. – Men kan vi alligevel ikke være enige om at bede om neden­stående. 

Se aktuelle bønneemner lige nu – Forbøns emner lige nu

Forstå, hvad der er sandt, og hvad der er løgn!

Lad os bede om, at vi må se og forstå, hvad der er sandt, og hvad der er løgn og bedrag. Vi er blevet advaret i Guds ord om, at der vil være megen for­før­else i de sidste tider. Lad os derfor bede om, at vi må se og forstå, hvad der er sandhed, og hvad der er løgn. Og det gælder alle i Danmark fra den mest magt­fulde til de mindste, der kan forstå. 

Rede til Jesu genkomst

Ønsker du at leve på jorden, når der kommer en ny verdens dik­­tator, værre end du er i stand til at fore­stille dig? Det er der vel ingen, der gør, men efter­som Guds ord skriver, at det kommer der, så kommer det altså. Det er der absolut ingen grund til at bede imod. Det vil være spild af tid. Altså, hvis du ikke ønsker at være her til den tid, så er det om, at vi er rede til den dag, Jesus kommer og henter os. Det må vi bede om, at vi alle må være rede, og bede om, at men­nesker må se og forstå og tage imod Jesus som frelser.

Sørg for at have tilgivet alle men­nesker. Hav altid din sag i orden med Gud. Lev med Jesus hele tiden. – Vær sikker på, at du står på Guds side. I Guds rige er der ingen tvang! 

Bede for menneskers frelse

Bed for menneskers frelse og del evangeliet med andre. Det er jo helt klart det vig­tigste, at men­nesker kommer til tro på Jesus, og vi alle lever vores liv med ham. 

De ledende og styrende i vort land

Gud ord siger, at vi skal bede for vore ledere, så vi kan leve et stille og roligt liv. Vi lever langt fra stille og roligt for tiden. Så mon ikke det er på tide at bede noget mere for de ledende i vort land? 

At politikkerne skal tale sandt

Hvis vi ikke kan stole på, hvad politik­kerne siger, så står det virkelig skidt til. Mange tror på dem, og en del gør ikke (med god grund), men kan vi ikke være enige om at bede om, at alt løgn, som er sagt, må blive af­sløret som værende løgn og bedrag. Ingen ønsker vel at blive bedraget af vore myn­dig­heder! – Altså kan det kun gavne at bede for det. 

Corona-restriktioner må stoppe!

Jakob Ellemann-Jensen har sagt, at om de corona-restik­tioner fort­sætter, så går Danmark altså kon­kurs. – Det er jeg sandelig også godt klar over, at det er sandt. – Ønsker du det? – Ellers bed om at de corona-restrik­tioner må stoppe. At ville teste alle danskere 1-2 gange om ugen tjener flere formål: At få tømt stats­kassen hurtigst muligt så Danmark kan gå konkurs. – Mennesker skal tro at corona-virus er farlig. – Kontrol og overvågning. – Vil stjæle menneskers tid og sundhed. Og efter, at jeg har fået og læst et nyhedsbrev fra OOC, så kan det faktisk også være, fordi de vil stoppe noget op i næsen på folk. 

Gudfrygtige ledere i vort land

Uanset hvad du mener om de ledere, vi har i folke­ting og regering for tiden, kan vi så ikke være enige om at bede om, at de men­nesker, der styrer i vort land, må have Guds­frygt i deres liv, at de respek­terer landets love, grund­lovenvore men­neske­ret­tig­heder og kon­ven­tioner Danmark har under­skrevet. For de bryder dem gang på gang med deres lovgivning i disse tider. Det kan ikke være rigtigt, at mennesker, der ikke respek­terer landets grund­lov, skal have lov at styre vort land mod kon­kurs, kom­munis­tisk styre og en medi­cinsk dikta­tur­stat. – Der er ingen tvang i Guds rige. 

Liste A og liste B 

Jeg troede, at det var sund­heds­styr­relsen, der, uden anden grund end det er reger­ingens ønske og politik, havde sat corona-virus og influenza i kate­gori med pest o.lign. Udeluk­kende for at reger­ingen kan begynde med de ved­tagelser, der er gjort i den nye epidemilov. Sikkert vedtaget på forkert grund­lag, da folke­tinget vel ikke havde fået at vide, at corona var flyttet til en anden kategori. – Nu har jeg set en jurists udtalelse: “Det er ikke ministeren, men Sund­heds­styrelsen (formelt, i hvert fald), som har ændret den. Der skal i sagens natur være en saglig grund til denne ændring”. – Bed for sagen! 

I min vildeste fantasi kunne jeg ikke forestille mig, at regeringen havde lov til at gøre det, når det strider med alle sundhedsfaglige oplysninger. Men en lovløs regering foretager sig jo lovløse ting. – Bed om retfærdighed! – At corona-virus, forkølelse, influenza o.lign. må stå på den liste B, hvor de hører hjemme, og ikke som at de er ligeså farlige som pest. Det er jo løgn og bedrag. – Det er altså sund­heds­minis­teren, der har flyttet dem, men det er helt sikker efter reger­ingens ønske. Og det ønske er nok mere en be­faling. 

Sundhedsstyrrelsen og Søren Brostrøm

Bed også for sundhedsstyrrelsen og Søren Bro­strøm. I starten af corona-tiden sagde Søren Brostrøm, at COVID-19 er corona, det er for­køl­else, hold op! Men så blev han truet med en fyre­seddel og har siden gjort, som reg­eringen ønsker. Jeg går imod den fejhed i Søren Brostrøm, at han må om­vende sig og stå for sand­heden og ikke deltage i reger­ingens løgn og bedrag. Og dermed medvirke til regeringen mulighed for al deres øde­læg­gelse af det danske samfund. Det er fejt at kende sandheden, men ikke turde fortælle den, når det kan koste så mange mennesker livet og friheden. 

Den dømmende magt

Bed om at dommere ikke må være kor­rupte og dømme i for­hold til, hvad regeringen ønsker, men efter, hvad der er ret­færdigt i forhold til lov og ret, grundlov og kon­ven­tioner og men­neske­ret­tig­heder. Kan vi ikke være enige om det? 

Den udøvende magt

Bed om at politiet og hæren og andre, reger­ingen kan finde på at ind­drage, må handle ud fra grund­loven og vore men­neske­ret­tig­heder og kon­ven­tioner og ikke ud fra reger­ingens tvangs- og grund­lovs­stridige ugyl­dige love og på­bud. Og at den ud­øvende magt ikke laver deres egne lovløse love. Hvad vi jo desværre også har set. 

Medierne

Bed for medierne, at de må holde op med ikke at ville fortælle sandheden. De vil ikke fortælle, hvad mennesker, der fortæller sandheden og advarer siger, når det ikke stemmer med regeringens politik. Det er manipulation. 

Beskyttelse af frihedskæmperne

Uanset hvad du tro, så ønsker du vel at have lov at leve i fri­hed? Altså er det også vigtigt at bede for be­skyt­telse af de men­nesker, der kæmper for, at vi kan få vores lovlige frihed tilbage. 

Advokater

Bed for dr. Reiner Fuellmich. Han er advokat og tysker. Han står i spidsen for den største Nürn­berg­rets­sag, som er på­be­gyndt! Du kan læse mere om rets­sagen på face­book her. Bed om Jesu blods beskyttelse over ham, og at deres sag må lykkes hurtigst muligt. Jo længere tid der går, jo flere men­neskeliv kommer det til at koste. 

Bed også gerne for jurist Mikkel Kaastrup, han kæmper også for frihed og ret­fær­dighed her i Danmark. 

Retssager

Der er startet en stor rets­sag mod Mette Frede­riksen. Medierne siger ingen­ting (d. 13. marts 2021). Rets­sagen er startet i Køben­­havns byret (d. 30. jan. 2021). – Bed om at sand­heden må komme frem og alle løgne blive af­sløret. Bed om ret­fær­dighed i dom­mernes dom. (Om retssagerne her.) 


BED! – Det haster! – Det koster men­nes­ke­liv for hver dag der går. –
Fortsættelse følger . . .