Ordets vandbad


Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den, | for at han kunne hellige den, idet han ren­sede den i vand­badet ved ordet, | og for at han således kunne frem­stille kirken for sit åsyn som herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant, nej, den skulle være hellig og dadelfri.

Efes. 5.25b-27


Ordet renser os

Her står der om vandbadet ved ordet. Det er så Guds ord, der renser som et vandbad. Så må vi også bade os i ordet. Men vi må også handle i over­ens­stem­melse med det.

Hvorfor?

Hvorfor elskede Kristus menig­heden, som er hele Kristi legeme, og gav sig selv hen for den? Efes. 5.26: For at han kunne hel­lig­gøre hende, bruden, efter at have renset hende i vask­ningenbadet med vandet i ordet. Det er altså for­målet. Jesus ønsker at hel­lig­gøre hende, sin brud, efter at han har vasket hende i ordets vand­bad. Hel­lig­gørelse er en proces. Og hvorfor vil han så gøre det? For at han kunne præ­sen­tere kirkenKristi legeme i sig selv herligstrå­lende ikke havende en plet eller rynke (åndelig fejl/mangel) eller nogen af disse ting, men for at hun måtte være hellig og ulas­telig.

Hvordan renser Guds ord?

Guds ord renser ved, at vi får Guds ord ind i os. Vi må læse det, høre det, fylde os med det. Bade os i det. Lade os forvandle af det “Lad jer for­vandle“, og selv­føl­gelig handle i over­ens­stem­melse med Guds ord. Hvad skal Guds ord rense? Guds ord skal rense os fra al synd. Derfor er vi nødt til at kunne se og forstå og vur­derer, hvad der er synd, og hvad der er forkert efter Guds mening. Sådan at vi kan gøre det, som er vel­be­hag­e­ligt og rigtigt og godt efter Guds me­ning.

Født af Guds ord

I 1. Pet. 1.23 står der: I er blevet avletfødt igen ikke af for­dær­veligfor­gæng­elig sæd, men af ufor­dær­veligufor­gæng­elig [sæd], ved hjælp af Guds levende og for­bliv­ende ord til evig tid. – Her står der altså, at vi er blevet født igen af ufor­dærv­elig sæd, den er også ufor­gæng­elig. Og det er ved hjælp af Guds ord. Guds ord, som er levende og for­bliv­ende til evig tid. Vi er blevet født på ny ved hjælp af Guds levende ord.

Når vi er født ved hjælp af Guds ord, så må vi også leve af Guds ord. Og lade Guds ord gøre sin for­vand­lende ger­ning i os. Men vi må handle i over­ens­stem­melse med Guds ord.

Lev i Guds sande nåde!

Guds nåde