Ordforklaring

til A.L. 01-11-2021


Ordforklaring

til Ariyana Love’ artikel

– Transgene hydra og parasitter

Autoimmunitet – dvs. orga­nis­mens beska­digelse af sine egne celler, og for mange syg­domme, ().
Cas9 – (komponent) – Et enzym, hvis aktive form er i stand til at ændre DNA.
CRISPR – forskernes nyeste gene­tiske værktøj, som gør dem i stand til præcist og billigt at ændre på for­skellige orga­nismers gener.
Deformere – forandre formen af; misdanne.
Degenerere – ud­arte; van­slægte; for­falde.
Degenerativ – som med­fører eller ved­rører en svæk­kelse (af or­ganer, væv e.l.).
DNA – Deoxyribo­Nucleic Acid – desoxy­ribo­nuklein­syre – kom­ple­men­tært DNA (cDNA) (copy DNA (cDNA)) syn­tetisk DNA, der er trans­skri­beret fra et spe­cifikt RNA ved hjælp af en­zymet om­vendt trans­krip­tase.
DNA-hybridisering – en teknik, der an­vendes til at be­stemme mikro­or­ga­nis­mers slægt­skab.
DNA-sekvenser – (Genetik) Den præcise ræk­ke­følge af ba­serne A T G C i et DNA-seg­ment, gen, kro­mosom eller et helt genom. Se basepar, basesekvens­analyse, kro­mo­som, gen, genom.
Ekspression – måde at ud­trykke sig på.
Ekstraktion – ud­vaskning af et eller flere stoffer fra en blan­ding ved hjælp af en væske, ekstrak­tions­middel.
Elektrokemisk – (se elek­tro­kemi), vedr. elek­tro­kemi.
Embryo – er det tidlige udvik­lings­stadium af en fler­cellet orga­nisme.
Embryologi – er foster­ud­vik­lings­lære. Se også foster­ud­vikling.
Endogen
Epitel – det celle­væv, som dækker lege­mets over­flade og alle slim­hinder.
Etablere
 – grund­lægge; op­rette; fast­sætte; ud­styre.
Eugenik – viden­skabs­gren der beskæf­tiger sig med me­toder til styring af men­neskers arvelige egen­skaber. & Eugenik er enhver bestræ­belse på hos men­nesket at ændre eller for­bedre arve­massens sam­men­sætning i frem­tidige gene­ra­tioner ved at øge børne­tallet hos dem, som menes at bære favo­rable gener, positiv eu­genik, og/­eller hindre børne­fødsler hos dem, som hævdes at bære ska­delige gener, ne­gativ eu­genik. = Arve­hy­giejne og race­hy­gi­ejne.
Eukaryot – beteg­nelse for en celle med ægte kerne, dvs. en kerne om­givet af en dob­belt­mem­bran.
Eukaryot celle – celle­type, der udgør fler­cellede orga­nismer samt en række en­cellede orga­nismer. I mod­sætning til proka­ryote celler har euka­ryote celler mange af deres intra­cel­lu­lære funk­tioner orga­niseret i struk­turer, der kaldes orga­neller. Nogle orga­neller – især kernen, som inde­holder DNA’et – er om­sluttet af intra­cel­lu­lære mem­braner.
-ficere – at gøre, virke.
Fertilitet – er frugt­barhed.
Gain-of-Function – ‘gevinst af funk­tion’ – mu­tation – æn­dring af genom.
Gen – arve­anlæg.
Genekspression – at frem­bringe et gen.
Generere – avle, frembringe.
Gene silencing – At for­styrre eks­pres­sionen [frem­bring­elsen] af (et gen eller gen­afsnit), så dets biolo­giske funk­tion under­trykkes.
Genom – arvemasse.

Humant – men­nes­kelige.
Immunologi –
Im­plantat – det, som er ind­plantet; jf. im­plan­tation. Op­tagelse af . . .
Implantere – foretage en im­plan­tation.
Inducere – frem­kalde eller sti­mu­lere en æn­dring, reak­tion el.lign.
Integrere – udfylde; fuld­stæn­dig­gøre.  Også optage eller ind­sluse som en mere eller mindre til­passet eller selv­stændig del af hel­heden; for­ene i en helhed.
In vivo – for­tæller at celler eller or­ganer er i den levende or­ga­nisme; i mod­sætning til under­søgelse af celler uden for or­ga­nismen, se in vitro.
Kimæreblanding af celler fra for­skellige indi­vider eller arter.
Kloning – skabelse af nye DNA-se­kvenser til gen­om­forsk­ning på tværs af arter – KloneKloning
Koagulere – størkne; løbe sammen (især om blod); se også koa­gu­lation. Om­dannet.
Kvantitativ – om stør­relse og mængde. Det er det modsatte af kvalitativ.
Lentivirus – et medlem af en slægt af retro­virus, der har lange inku­ba­tions­tider og for­år­sager kro­niske, frem­ad­skrid­ende, normalt dødelige syg­domme hos men­nesker og andre dyr. Arterne om­fatter typerne af men­neskelig immun­svæk­kel­ses­virus. & Enhver af gruppen af retro­virus af lenti­virus-slægten, der for­år­sager syg­domme med en lang hvi­letid og et lang­somt, frem­ad­skridende forløb. HIV er en lenti­virus. + Dr. Ariyana Love skriver: Lenti­virus er en kom­bi­nation af SARS, MERS, HIV 1-3 og SRV-1 (AIDS).
Loss-of-function – ‘tab af funk­tion’ – mu­tation – æn­dring af genom.
Mitokondrie – cellens kraft­værk. En celle­struktur (organel), der med­virker ved energi­stof­skiftet i euka­ryote celler (dvs. celler med celle­kerne).
Modificere – ændre m.m.
MRNA – messenger RNA; se ribonu­kle­in­syre.
Mutation – er en æn­dring i cellens DNA, som med­fører varig for­an­dring af arve­anlæg.
Neural – om nerverne el. nervesystemet.

Patogen – syg­doms­frem­kald­ende mikro­or­ga­nisme.
Polymerasekædereaktion en hurtig teknik til in vitro-am­pli­fi­kation af spe­ci­fikke DNA- eller RNA-se­kvenser, der gør det muligt at ana­lysere små mængder af korte se­kvenser uden kloning.
Potentiel – indeholder en kraft. Også – Iboende mulig­heder, der endnu ikke er kommet til ud­tryk; anlæg, evne el.lign. der kan ud­vikle sig til noget bestemt.
Potentielt – har mu­lighed for at blive til vir­ke­lighed eller ud­vikle sig til noget be­stemt.
Reproduktion – er for­mering.
Ribonu­kle­in­syreRNA – ribou­kle­in­syre 
Ribosom – et kom­pleks af pro­teiner og RNA, som fremmer dan­nelsen af pro­teiner i le­vende celler.
Sekvens – i biokemi – række­følgen af bestand­dele i en polymer, især række­følgen af nukleo­tider i en nukle­in­syre eller af amino­syrer i et pro­tein.
Sekventering – bestem­melse af base­ræk­ke­følgen i DNA, se DNA-Sekventering og sekvens­be­stem­melse.
Sofistikeret – avanceret. 
Stamceller
 – celler i en ud­vokset orga­nisme, som ved celle­de­linger ved­lige­holder spe­cia­li­se­rede celler med be­grænset leve­tid.
Trans- – at noget ændres til noget andet (syno­nymt med græsk meta-).
Transfekt – indsættelse af et DNA- eller RNA-seg­ment i en eukaryot celle ved hjælp af en af en række for­skellige fysiske eller ke­miske me­toder eller ved viral in­fek­tion.
Transfektion – cellers op­tagelse af arve­ma­teriale (DNA). Effekten kan være kort­varig eller per­ma­nent; i sidst­nævnte til­fælde ind­bygges det nye DNA i kromo­so­merne og vide­re­gives til kom­mende cel­le­gene­ra­tioner.
Transficere – trans- + -ficere – ændre noget + gøre, virke. I min for­ståelse “om­skabe”.
Transkription – er kopiering af DNA til RNA; det første led i protein­syntesen.
Transplantation – over­førsel af organer, væv eller celler fra et sted til et andet.

Vektor – et DNA-molekyle, bruges til at over­føre et gen til en celle.