Pandemitraktaten – WHO

WHO vil have en bindende pan­de­mi­traktat. Som kan komme til at be­tyde, at de kommer til at styre verden. For de ud­råber bare, at der er en pan­demi (selvom der ikke er det, eller de laver en selv), og så kan de be­stemme ALT. Også at vi skal have deres mod­byd­e­lige gift sprøjtet ind i sig.

Bøn

Kom FØR dette HERRE JESUS. Vi tilhører dig, når vi lever med dig som Herre. Vi vil ikke tvinges til at få Djæ­velens ejer­skabs­mærke sprøjtet ind i os. – Maran­atha! – Kom snart Herre Jesus!


Magt til WHO

Redacted – nyheds­brev – 26-09-2023 – The WHO’s Pandemic Treaty Gets CloserWHO’s pan­de­mi-traktat rykker tættere på: I sidste uge rykkede verdens ledere tættere på en pande­mi­traktat, der vil give su­veræn magt til den ikke-valgte Verdens­sund­heds­orga­ni­sa­tion.

Via selvudnævnte pandemier

Det er den traktat, vi har ad­varet om. Den vil give WHO magten til at til­side­sætte dit lands regering og deres love om pan­de­mi­regler og give WHO lov til at fast­sætte deres egne. De vil dik­tere pan­demier, ned­luk­ninger, vacciner, mas­kering og meget mere. Det vil også lade dem spore og over­våge dig, definere “in­for­ma­tion”, hvor de mener, at be­greber, selv sande be­greber, er far­lige.

I sidste uge var der FN’s general­for­sam­ling. Verdens ledere stemte for at ved­tage en po­litisk er­klæring om fore­byg­gelse, bered­skab og reak­tion på pan­de­mier.

De vil tvinge os

For nylig advarede en amerikansk læge, dr. Meryl Nass, om dette på et par­la­men­ta­risk møde i EU. Hun er blevet stemplet som eks­tre­mist for dette, men vi har vist dig screen­shots i WHO’s trak­tater, der siger PRÆCIS, hvad hun siger. Hvis du ikke tror på os, så læs dem selv. Start med æn­dring­erne i WHO’s inter­na­tio­nale sund­heds­regu­la­tiver, som blev lavet i år for at for­berede pan­de­mi­trak­taten. Bemærk, hvordan “ikke-bin­dende” er streget ud. Det burde for­tælle dig alt, hvad du behøver at vide, på trods af at Asso­ciated Press for­tæller dig, at det hele er en kon­spi­ra­tions­teori. Hvem er det, de be­skytter?

Dette nyhedsbrev er skrevet og ud­ar­bejdet af Natali Morris.
Du er vel­kommen til at kon­takte Natali på natali@redacted.inc
for redak­tionel feed­back.

Citatslut.


Der står stort set det samme under denne udsendelse.
Men hvis du ikke har forstået det, så står det en gang mere:

Udsendelse

26-09-2023 – WHO new Pandemic Treaty is TERRI­FYING and al­most here | Redacted with Natali and Clayton Morris – WHO’s nye pande­mi­traktat er FRYG­TELIG og er her næsten | Re­dacted med Natali og Clayton Morris (14:41)

I sidste uge rykkede verdens ledere tættere på en pan­de­mi­traktat, der vil give su­veræn magt til den ikke-valgte Verd­ens­sund­heds­or­ga­ni­sation. Det er den traktat, vi har ad­varet om. Den vil give WHO magt til at til­side­sætte dit lands re­gering og deres love om pan­de­mi­regler og give WHO lov til at fast­sætte deres egne. De vil dik­tere pan­demier, ned­luk­ninger, vac­ciner, mas­kering og meget mere. Det vil også lade dem spore og over­våge dig, de­finere “in­fo­de­mics”, hvor de mener, at be­greber, selv sande be­greber, er farlige.

I sidste uge var der FN’s gene­ral­for­sam­ling. Verdens ledere stemte for at ved­tage en po­litisk er­klæring om fore­byg­gelse, be­red­skab og reak­tion på pan­de­mier. Hvis du ikke tror på os, så læs dem selv. Start med æn­dringerne i WHO’s inter­na­tio­nale sund­heds­re­gu­la­tiver, som blev lavet i år for at for­be­rede pan­de­mi­trak­taten. Be­mærk, hvordan “ikke-bindende” er streget ud. Det burde for­tælle dig alt, hvad du behøver at vide, på trods af at Asso­ciated Press for­tæller dig, at det hele er kon­spi­ra­tions­teori. Des­værre er det ikke kon­spi­ra­tions­teori. Det er bare kon­spi­ra­tion.

Citatslut.