Pfizer vaccinen


Alle de såkaldte COVID-19 vacciner er livsfarlige!


Kun forsøgt på raske mennesker uden sygdomme

Her er et indslag på facebook fra d. 24. maj 2021. Michael Schultz har delt det. – Advar dem du kan! – Følgende per­soner bør undgå Pfizer vacciner, da per­soner med neden­stående for­hold ikke indgår i det endnu ikke-af­sluttede kliniske forsøg.

En spørger, efter at have læst oplysningerne: Jeg forstår det ikke helt, det skulle kun have været raske men­nesker uden sekun­dære syg­domme, der deltog, eller hvad er det, jeg ikke fanger?

Michael Schultz svarer: Man tester en vaccine på RASKE men­nesker, men inji­cerer den i syge men­nesker, med lidelser der klart er eks­klu­deret i for­søget. Altså ved man ikke, hvad kon­se­kvensen er på andre end de (raske), der indgår i for­søgene (der først af­sluttes til april 2023).

Se de –  Uegnede forsøgspersoner


Gates Foundation

Det er Bill og Melinda Gates der står bag Gates Foun­dation. Pfizer er en af de 15 virk­som­heder, der har ind­gået et sam­arbejde med Bill & Melinda Gates Foun­dation om at “frem­skynde ud­vik­lingen, frem­stillingen og lever­ingen af vac­ciner, diag­nostik og behand­linger mod COVID-19”. Her­under kan du læse nogle ny­heder fra Livets hjem­me­side –

Life Site News

Verdensledere roser ud­vik­lingen af ​​Gates-støttet COVID-vaccine fra Pfizer” – FDA for­ventes at give ‘nød­til­ladelse’ til vac­cinen, da etiske og sikker­heds­spørgs­mål findes i over­flod. – En artikel fra 10. nov. 2020. – Her­under er nogle op­lys­ninger fra denne side.

Børns sundhedsforsvar rapporterede tirsdag

New York Times på­pegede, at Pfizers data – som blev leveret i en presse­med­delelse og ikke i et peer-reviewed medicinsk tids­skrift – “er ikke af­gørende beviser for, at vaccinen er sikker og effektiv, og det op­rin­delige resultat på mere end 90 procent effek­ti­vitet kan ændre sig, efter­hånden som for­søget fort­sætter.”

Fast Company rapporterede om udviklingen ved at minde læserne om, at Pfizer-vac­cinen, hvis den god­kendes, vil være den første, der an­vender “en endnu uprøvet tek­no­lo­gi­plat­form, der er baseret på noget, der kaldes mes­senger RNA, normalt for­kortet til mRNA.”

Etiske og sikkerhedsmæssige betænkeligheder

Dr. Helen Watt fra Anscombe Bioethics Centre i Oxford, England, fortalte den ka­tolske herald , at Pfizer-vaccinen “ikke gør brug af en foster­cel­le­linje i selve pro­duk­tions­processen og ikke i designet”, men at “en af de be­kræf­tende labora­torie­forsøg med vac­cinen des­værre invol­verede en gammel foster­cel­le­linje”. Orga­nisa­tionen Children of God for Life siger, at Pfizer-vaccinen er testet ved hjælp af HEK 293-celle­linien, som stammer fra nyre­væv fra et sundt barn, der blev abor­teret i Holland i 1970’erne.


Du kan også se mere på denne side, hvor jeg har noget liggende om –

Pfizer