Profetisk budskab for 2021

ved Kjeld O. Pedersen


Profetisk budskab for 2021

Set med menneskelige øjne, bliver 2021 det værste scenarie, der kan tænkes. Men set med Guds øjne, bliver det en an­led­ning til om­ven­del­se for mange. Gud til­lader oprør at komme. Oprør fra dem, som vil ret­­fær­dighed og oprør fra dem, som vil ugud­e­lighed.

Der vil blive kon­flikter imellem de to parter, og det vil blive både på det kirkelige plan og på det politiske plan. Hvem der skal vinde disse kon­flikter, af­hænger af den sande Guds me­nighed. Den sande Guds menighed, er dem som kom­pro­misløst holder fast i Guds sande ord, sådan som det er skrevet fra begyn­delsen af. Og det er dem, som kender Guds Ånd. Der vil blive større og større kon­flikt mellem dem, som går på kom­promis og som følger en huma­nistisk vej, og dem, som holder fast på Guds sande Ord.

Der vil være oprør begge veje og det skaber konflikt. Store dele af kir­ken, har lavet om på Guds ord og tilmed taget noget bort og Hellig­ånd­ens virke kender de ikke mere, og nogle har tilmed taget okkulte meto­der i brug. De vil ikke være rede for bort­ryk­kelsen.

I 2020 kaldte jeg på disse mennesker, men de ville ikke lytte. De er en gen­stridig slægt. Nu kalder jeg igen, og jeg kalder på dem, som vil sand­heden, og disse, som vil sand­heden, på disse vil jeg bygge min kirke.

Men forbered jer på konflikt. Vær ikke kon­fliktsky, men tal sand­hed­ens ord i fredens ånd og i kær­lighed. Min sande menighed skal være som Ezekiel: 3.1-27. I skal advare, uanset om de vil høre eller ikke hø­re.

Det er tid for min sande menighed at træde i karakter, både i bøn og i at tale mit ord og vandre i de for­be­redte ger­ninger.

Politiske oprør og kon­flikter rundt om i verden vil komme, men ud­fal­det er af­hængig af min sande kirke, i at bede og i at tale mit sande ord. Det er en kamp mellem lys og mørke. I er mit lys på jorden. Lad det skinne klart og jeg vil gøre større undere og tegn for men­nes­kers øjne. De som vandrer i mit sande ord og i bøn, skal få se en ud­gydelse af min Ånd. Vær fri­modig mit folk. Fri­modighed har stor løn ifølge Hebr. 10.35.

Jordskælv og vulkanudbrud vil tage til. Frygt ikke mit folk, Jeg be­skytter dem, som tror det. Sygdom vil tage til, men se, jeg er den store læge. For dem, som vandrer i mit ord og i min Ånd, vil hel­bred­elses­­kraften komme op på højeste niveau.

Vær beredt og vær villig til for­følgelse. Har de forfulgt mig, vil de og­så forfølge jer. Og det er her de største mirakler finder sted. Så når I kommer til slutningen af 2021, vil I se at både for­fald og op­rejs­ning har fundet sted.

Politisk vil verden være delt op i to, det onde og det gode. Det samme vil være til­fældet kirkeligt.

Frygt ikke mit folk, Jeg har givet jer autoritet og be­skyt­telse gennem tro.

Mine nådegaver og tjenester vil være i fuld ud­fold­else og mine engle vil være sendt til jer som tjenende ånder.

Den bedste tid har I nu og fremover.

Glæd jer og fryd jer, for jeg er med jer!


Profetien fandt jeg her på Godcast under Profetier.