Sammenkædningen

Jeg skrev lige nogle kom­­men­­tarer til det dr. Joseph Mer­cola skrev til d. 4. sep­tember 2022 under titlen: Finans-‘guru’ af­slører finan­sielt sam­men­brud og COVID-vaccine data. Se: “Finan­sielt sam­men­brud” og flere artikler af: “Dr. Joseph Mercola – oversigt


Mine kommentarer

Jeg har læst mere end over­blikket, men over­blikket for­tæller mig en helt masse.

Edward Dowd er en, som arbejdede for at be­skytte noget i den finan­sielle verden. Jeg har ikke for­stand på det. Men det han for­tæller er inte­res­sant. COVID-pan­­de­­mien har følge­­skader, selv­føl­gelig har den det.

Dowd for­udser

Dowd forudser altså nogle ting. Det finan­sielle ser jeg på til sidst. Først mine kom­men­tarer til føl­gende:

Hvorfor overdødelighed?

Ja, hvorfor døde så mange men­­nesker i 2021 og 2022? Det er men­nesker mellem 25-44 år, der her er tale om, og de er ikke døde af andre na­turlige årsager. Der var 84 % over­­døde­­lighed i samme nævnte tids­rum i Ame­rika. Hvorfor? Det er sket siden de be­gyndte med deres COVID-19 vac­­ci­­na­tioner? Hvordan tallene er her­hjemme, ved jeg ikke lige, men jeg ved, at her er også over­døde­lighed.

Hvorfor flere handicappede?

Desuden er der mindst 10 % flere ameri­kanere, der er blevet han­di­cap­pede, end der var før.

Hvad skal skjules?

Ja, hvad er det reger­ingerne for­søger at skjule? Se, det kan jeg godt svare dig på. Jeg ved godt mange kommer med alle mulige andre for­klar­inger på, at det skyldes følge­virk­ningerne af ned­luk­ning­erne, og at men­nesker ikke fik anden læge­hjælp i or­dentlig tid. Selv­følgelig kan det også spille en rolle. Men når men­nesker, der ellers var sunde og raske, plud­selig falder om og dør, så er der altså noget galt. Og det er tit men­nesker, der over­an­strenger sig ved idræt.

Biologisk våben

Det, der skal skjules, ER at COVID-19 er et bio­lo­gisk våben. Det er ikke noget, jeg finder på. Det er noget, som fag­folk for­tæller, at de kan bevise. Det står faktisk på nogle af medici­nal­in­du­striens egne hjem­me­sider.

Undersøg det selv, da du jo sikkert ikke vil tro på det, fordi jeg siger det. Jeg har hørt så meget og læst så meget, så jeg kan ikke altid huske, hvem der siger hvad. Det vig­tigste er jo også at huske, hvad de for­tæller.

Karen Kingston

Karen Kings­tonhar for­talt, at der er gra­fen­oxid i alle de for­skellig COVID-19 vac­ciner. Der er gift i COVID-19 vac­ci­nerne – ”Det er bio­våben. Det er et plan­lagt folke­drab.” – Gra­fen­oxid i Pfizers COVID-19 vaccine – Der er endda 7 for­skellige paten­terede gift­stoffer i COVID-19 in­jek­tio­nerne – Når man ser på paten­terne, kalder de dem faktisk for bio­våben. De kalder dem “tok­siner“, de kalder dem “midler til ke­misk bio­logisk krigs­førelse“.

Dr. Ariyana Love

Dr. Ariyana Love for­tæller: Beviserne viser, at COVID-19 frem­kaldes af gra­fen­oxid, som er et bio­logisk våben. Se: Den menneskelige arts forsvinden. Der er tale om GAIN-and-Loss-of-Func­tion-bio­våben. Og det er et biologisk våben, der også æn­drer genomet. De bruger bl.a. syg­doms­frem­kald­ende og død­bring­ende mikro­or­ga­nismer, gra­fen­oxid og grafen-hy­droxid. – Spike-pro­teiner øde­lægger cel­lerne. Det er en giftig om­skab­elses proces. Det er et to­ta­li­tært bio­logisk an­greb. – Læs gerne hele rap­porten. – Hurtig om­skab­else af men­nesker

Desuden er COVID-19 vac­ci­nerne et bio­lo­gisk våben­system til hurtig klo­ning af men­nesker. Og kloning betyder altså her om­ska­belse.

Dr. Vladimir Zelenko

Dr. Joseph Mercola skriver, at dr. Vladimir Zelenko mener, at SARS-CoV-2 er et bio­våben. Pa­tenter, der strækker sig over to årtier, støtter dette syns­punkt. Zelenko for­tæller, at COVID-19 er et våben, der er frem­stillet i et labo­ra­to­riumGain-of-func­tion-forsk­ning er intet andet end at frem­stille et masse­øde­læg­gel­ses­våben og folke­mord, og der er et 20 år langt patent­spor, der do­ku­men­terer de for­skel­lige faser af ud­vik­lingen af dette våben.

COVID-sprøj­terne er endnu en for­brydelse mod men­nes­ke­heden. Og de vidste det, før de be­gyndte at bruge det.

Hvad er meningen med alt dette?

Den virkelige dags­orden ER at mærke men­nesker til deres slave­system. – Planen om at mærke os –

Dowd for­udser

Dowd forudser altså, at der vil komme et finan­sielt sam­men­brud. Og det for alvor vil be­gynde inden for de næste 6 til 24 må­neder. COVID har altså givet cen­tral­banker og reger­inger mu­lighed for mid­ler­tidigt at skjule, at det finan­sielle system er ved at bryde sammen. Det er et led i glo­ba­lis­ternes onde planer. Og hvad vil der så ske der­efter? Ind­førsel af det penge­løse system med Dyrets mærke. Hvad ellers? Det er jo deres plan, som de er i færd med at ud­føre.

Via COVID fik de mulighed for at op­bygge et kon­trol­system for at be­skytte reger­inger og cen­tral­banker mod ned­faldet fra kol­lapset af føde­vare-, energi- og finans­sy­ste­merne. De ville beskytte sig selv ikke alle andre mennesker. Kæmpe egoister som de er. Desuden udnyttede de muligheden for at kunne begrænse rejser og ind­føre digi­tale ID’er og central­ban­kernes digi­tale valu­taer ved at sam­men­kæde dem med vac­ci­ne­pas. Hovsa! Hvad stod der?

Der står

Central­ban­kernes digi­­tale valu­­taer. Altså elek­tro­niske “penge” ind­ført i central­ban­kerne og digital ID. Hvad er digital ID? Et digitalt ID er en form for mærk­ning, der er digital, som så meget andet i dette sam­fund. Jeg ved ikke, om den app folk be­nyt­tede på deres mobiltelefoner, var en form for digital ID. Men jeg ved, at de vil give alle en digital ID. Det står jo i “Planen om at mærke os“. Og når noget er digitalt, så har det altså noget med computer at gøre.

Hvordan?

Så er det klart at for at kunne få det ind i men­nesker, så er de nødt til at sprøjte det ind i men­­nesker, som skal bruges til det. Det kan da ikke begynde at ope­rere på alle men­nesker for at give dem en chip. Og des­uden kan en chip fjernes igen ved ope­ra­tion. Hvordan vil de få det ind i men­nesker? Via deres COVID-19 vac­ci­na­tions pro­gram. Den gode krise, som de selv skabte.

Tilvendingen

Det var selv­­føl­gelig også derfor, de ind­­førte vac­ci­­ne­­pas. Folk skal vendes til at bruge adgangstegn for at få lov til . . . Og at det er helt i orden, at de, der ikke vil gøre som myn­dig­he­derne vil have, de skal så straffes ved ikke at få lov til . . . . Nogen synes, at det er helt i orden at dis­kri­mi­nere folk.

Hvad betyder det?

Ja, sådan som jeg forstår det, så betyder det ganske enkelt, at de selv­føl­gelig vil sætte de digi­tale valu­taer “penge” sammen med den “digi­tale mærk­ning” af men­nesker og selv­føl­gelig skal det kobles sammen med vac­ci­ne­passet også. Krypto­valuta – ingen kan købe eller sælge uden dem som . . . .

Sådan at ingen kan købe eller sælge uden dem, der har deres digitale mærke (via deres COVID-19 vac­ciner, som inde­holder mærket) og som efter­føl­gende bliver ved med at ad­lyde glo­ba­lis­terne ved fortsat at tage deres COVID-19 vac­ciner. Sådan at deres vac­ci­ne­pas er i orden, som giver dem ret til at kunne købe og sælge i glo­ba­lis­ternes slave­system.

Er du mærket?

Hvis du kan skannes med en mobil, som kan skanne den slags kode. Og du derfor også kan regi­­streres med blue­tooth, så er du altså blevet mærket med en digital sig­natur. Men det er selv­føl­gelig ikke Dyrets mærke. – Mine øjne lyver ikke! – Jeg ved ikke om dine øjne lyver?

NWO

Det er den nye ver­densorden. Og med andre ord Dyrets mærke, som en del har ad­varet om gennem lang tid. Dr. Joseph Mercola skrev dette: “At COVID-19 gjorde det muligt for dem at ind­føre digi­tale ID’er og central­ban­kernes digi­tale valu­taer ved at sam­men­kæde dem med vac­ci­ne­pas.” Jeg har ikke været i stand til at finde det i interviewet med Edward Dowd, at de nu vil koble tingene sammen.

Men for mig er det en selv­føl­ge, at de vil gøre det på et tids­punkt. For det har hele tiden været for­målet.

Afslutningen

Dowd siger noget spe­cielt i slut­ningen af dr. Mer­colas beret­ning: “Så længe de sørgede for, at folk fik mad og arbejde, be­høvede de ikke at bekymre sig. Hvis der sker et øko­no­misk sam­men­brud, er det, som de fleste lande tradi­tio­nelt gør, at de skaber en ydre dæmon, som for­ener alle. Hvis jeg var Kina, og hvis jeg styrede showet og var en ond person, ville jeg starte noget med Taiwan, bare for at få alle til at fo­kusere på andre ting end de in­terne pro­blemer i Kina.”

Han siger, at Kina med noget med Taiwan kunne aflede op­mærk­som­heden.

Kina og Taiwan

Her i videoen 36:51 for­tæller Jaco Prinsloo noget inter­essant også om Taiwan. En kvinde fik på mær­kelig vis disse ord på sin com­puter­skærm “Kina in­va­derer Taiwan, Jesus kommer”. Og det skete 3 gange. Men inden det på videoen, for­tæller Jaco også andre vigtige og spe­cielle ting, som han har fået vist.

Vær klar til Jesu genkomst!