Sandt eller falskt?

Hvordan vurderer du, om noget er sandt eller falskt? Hvis jeg tror på, at noget er sandt, og så det faktisk er løgn, så bliver jeg jo be­draget. Eller hvis jeg tror på, at noget er løgn, men så er det faktisk sandt, så bliver jeg jo også be­draget. Hvordan kan jeg vurdere? Vi lever i en farlig tid, så det er ret vigtigt at vide. – Se også: “Farlig vej

Hvordan gør du?

Hvordan vurderer du om noget er sandt, eller det ikke er? For­kaster du alt, hvad du synes, der lyder for vildt? Tror du på det, du har lyst til at tro på? Bruger du dine føl­elser? Bruger du din for­stand? Spørger du andre til råds? Bruger du fler­tallets me­ning om tingene? Følger med strømmen! Lytter du til fag­folk? Lader du andre be­stemme over dig og følger deres råd og an­be­falinger (eller be­fal­inger)? Eller vur­derer du selv, hvad du vil tro på? Søger du op­lys­ninger om det på nettet?

Som en labyrint

Vi kan faktisk godt fore­stille os det som en laby­rint. Du har fået noget at vide, som du skal vur­dere. Du står ved start. Det er ikke en labyrint set ovenfra. Den er fysiks med høje sider, du ikke kan se over eller igennem. Du skal finde vej gennem labyrinten. Der er forskellige udgange. Vi kan kalde dem resultaterne af dine valg. Hvis vi nu siger, at der kun er en vej, der er den rigtige, som giver det bedste resultat. Du har fået noget at vide, som du skal finde ud af, hvad der er det rigtige.

Du får nogle veje at vælge imellem. Der er op­lys­ninger, som skal hjælpe dig til at finde ud af om det er rigtigt eller for­kert. Eller måske vil de føre dig på vild­spor. Du må hele tiden vur­dere, om du vil tro på det, du hører og får vist. Du må bruge alle de hjælpe­midler du kan for at finde ud af tingene. Og så er du tvunget til at gå. Hvis du finder ud af at noget ikke var sand alli­gevel, så er det til­ladt at gå tilbage og vælge en anden vej.

Hele tiden får du ting at vide under­vejs. Det er endda til­ladt at lukke for op­lys­ninger og sige, dem vil jeg ikke høre mere på, for dem tror jeg ikke på. – Sådan er livet for tiden. Det er som en laby­rint vi skal finde vej igennem. Og vi går alle på en farlig vej, fordi der er hele tiden nogen, der vil prøve at lokke os til noget andet. Men den vej vi vælger at gå ender ved et mål. Så er det jo om målet er det, du forventer eller ej?

Guds ord

En har sagt: “Vi skal altid vurdere noget ud fra Guds ord.” Det er sandt, men hvordan gør vi så det? Når for­skellige men­nesker kan få for­skellige ting ud om det samme emne i Guds ord. Og hvis det tilmed er mod­sæt­ninger, så kan de jo ikke alle have ret. Vælger vi så nogle men­neskers ud­læg­ning af Guds ord, som vi har tillid til. En har sagt: “Den person bliver ikke ledt vild, så ham/­hende tror jeg på.” Se det er alle­rede farligt, for du sætter din lid til et andet men­neskes be­døm­mel­ses­evne.

Alle men­nesker er men­nesker, og derfor kan alle men­nesker tage fejl. Alle kan risi­kere at blive be­draget. Men vi har fået Guds ord og Guds Ånd til at vej­lede os. Og det Guds Ånd åben­barer for os passer ALTID sammen med Guds skrevne ord. Så Guds ord giver os faktisk selv opskriften på at finde svarene. Sal. 119.105: Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. – Ja, det er Guds ord der er en lygte for vores fod og et lys på vores sti. Vi må finde svarene i Guds ord.

Find altid svarene i Guds ord

Mennesker kan også mis­forstå Guds ord og for­dreje det til det mod­satte, om det er det, de vil, eller Djævelen gør. Så vi kan også blive vild­ledt af men­nesker, der bruger Guds ord som vej­ledning, des­værre. Derfor er det vigtigt at grave dybt i Guds ord og finde ud af, hvad ordene egentlig be­tyder. Da der står i Åb. 18.23 at alle folke­slag blev for­ført af Baby­lons trold­dom, så er det da ret vigtigt at vide, hvad denne trolddom egentlig består af. For at undgå at blive forført.

Grav dybt i Guds ord

Ved du, hvad ordet, som er oversat til trolddom i Bibelen, egentlig betyder? Ellers se min side om – Farmaci – læge­midler – og find svaret på det. Hvis ikke du ved det, så kan det jo godt være, du får et chok.

Bedragets tid

Vi lever i en tid nu, hvor sand­heden gøres til løgn, og løg­nene gøres til sandhed. Hvem kan dog finde på det? Gud er sandhed. Og vi bør elske sand­heden. Djævelen kaldes for løgnens far, så den æn­dring af løgn til sandt og sandt til løgn kan kun komme fra ham. Gud er lys og der er slet intet mørke i ham. Bedra­geri hører til mørkets ger­ninger. Jesus ad­varede om bedra­geri i ende­tiden. Både mens han levede og gennem den åben­baring, han fik om ende­tiden, som han gav videre til en engel, som gav den til Jo­hannes.

Der står om Babylon i Åb. 18.23 at de bedrog alle folk og nationer med far­maci, som er medicin og gift. Så sig ikke at Jesus ikke har advaret os.

Det første bedrag efter skabelsen

Adam og Eva blev be­draget i Edens have. Jeg kan ikke kalde det verdens første bedrageri, fordi der kan have været be­drageri før, som vi ikke ved noget om. Djæ­velen bedrog en tred­jedel af englene til at gøre oprør mod Gud. Men det er det første bedrag efter ska­belsen.

Det største bedrag

Djævelen raser, fordi han ved, hans tid er kort. Det er Guds mod­standere og mod­ar­bejdere, der be­drager. Ved du, hvem der samarbejder med Djæ­velen? Jon Knudsen fortæller i en tale at eliten, som er de rigeste i verden, er med i en satan-kult. Se – Ond­skaben tager over­hånd – Ved du, hvad de be­drager med? Ja, de ejer bl.a. medici­nal­in­du­strien og mange af de største medier og vel også mange banker. Så ja, de bedrager gennem deres farmaci.

Hvis du har valgt at tage en COVID-19 vaccine, så er det ikke sikkert, at du kan tåle at få at vide, at COVID-19 vac­ci­nerne er verdens største be­drag. Men det er det altså. Om du så vil tro på det eller ej. Du kan se meget mere om det ud fra min side – COVID-19 – oversigt – I mine øjne er det er det mest ond­skabs­fulde, der nogen­sinde er op­fundet.

Jesu advarsel

Jesus fortæller dis­ciplene, at hel­lig­dommen skal rives ned, hver eneste sten. Derfor kan græde­muren heller ikke være fra hel­lig­dommen. Hel­lig­dommen er templet i Jeru­salem. Dis­ciplene spørger meget relevant om, hvornår dette skal ske, og hvornår han vil komme tilbage. Det første Jesus svarer er: »Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild.« Så Jesus ad­varede mod bedrageri. Se – At bedrage

Babylons bedrageri

I Åb. 28.23 står der om Ba­bylon, som Gud har dømt og ud­slettet: Og lam­pens lys, skal ikke mere skinne i dig, og brud­gommens og brudens røst skal ikke mere høres i dig. Fordi dine køb­mænd var rig­mændene/­magt­haverne på jorden med din medicin/­gift blev alle folk/­na­tioner vild­ledt/­forført/­be­draget af dig. – Baby­lons køb­mænd var rig­mændene og ­magt­haverne på jorden. De vild­ledte, for­førte og bedrog alle folk og nationer med deres giftige medicin. Det var Babylon, der gjorde det.

Se venligst mere om

Lampens lys og brudens røst

Og

Bedraget?