Serotonin

Ca. 90-95 % af den sero­to­nin, vi har i os, findes i fordøj­elses­kanalen, altså i vores mave- og tarmkanal. Der funger serotonin som et “tarmhormon”. Vi har mange slags hormoner i kroppen. Serotonin er dog også et ind­flyd­elses­rigt signal­stof og en neuro­trans­mitter. Det dannes også i hjernen. Desuden er der serotonin i blodet, det er især i blod­pladerne. Serotonin dannes ud fra aminosyren tryptofan. 

Jeg anbefaler, at du først læser min side om, hvad hor­moner og signal­stoffer er, og hvor­dan de arbejder i vores legeme, inden du fort­sætter med at læse om serotonin. 

Hormoner og signalstoffer

Serotonins betydning

Serotonin-cyklussen følger altså døgn­rytmen med skift mellem dag og nat, men den styrer også fordøj­elses­systemet. I fordøjelses­kanalen sørger serotonin for balance i fordøj­elsen. I blodet i blod­pladerne hjælper det med kar­for­snæv­ringer efter skader. I nyere forsk­ning lader det til at serotonin også har betyd­ning for leverens evne til at virke celle­deling. At celler ikke deles normalt er en vigtig årsag til kræft. Mangel på serotonin i hjernen kan hos spædbørn føre til vugge­død.

Serotonin har stor betydning for os. Vores følel­ses­liv og humør på­virkes både in­di­rekte og direkte af serotonin. Den har betydning for, hvor godt vores hjerne fungerer. Den påvirker også følelsen af smerte, vores hjer­te­funk­tion, appe­titten og for­døj­elsen, regulerer vores søvn. Den standser blød­ning og bekæm­per betænd­else. Den påvirker krops­tem­pe­ra­turen.

Har vi et højt niveau af serotonin i os, kan det gøre vores humør bedre, det virker afstres­sende, kan være med til at virke ro indeni, forbedrer ydeevnen, giver klarhed i tankerne, ned­sætter appe­titten og hjælper med at styre trang efter noget også trang efter sukker. Alt sammen gode ting vi har godt af.

Serotonins funktioner

Serotoninen har forskellige opgaver. I de følgende afsnit har jeg skrevet om nogle af alle de funktioner, som serotonin har i kroppen. Den har betyd­ning for vores søvn. For trangen til mad. Den med­virker til at hjernen fungerer optimalt. Og det gælder faktisk både fysisk og psykisk, da den også har stor betydning for vore følelser. Vores evne til at huske påvirkes meget at sero­tonin. Den virker gavnlig på hjertet og kreds­løbet. Den har betydning for hele hormon­systemet. Den påvirker musklerne.

Den har ind­virkning på den måde, vi opfatter smerte på. Den har betydning for vores følsomhed overfor lys og støj. Den er med til at styre vores krops temperatur. Og meget andet. Desuden er det sero­tonin, som omdannes til signal­stoffet mela­tonin. 

Den største andel af sero­tonin er dog i vores mave- og tarm­system i de nerve­celler, der er med til at orga­ni­sere den bevæg­else, som er nød­vendig. Den har altså også stor betyd­ning for vores for­døjelse. Helt op til 95 % af vores produktion af sero­tonin foregår i fordøjelses systemet. Men den sero­tonin, som produceres i tarmsystemet, rejser ikke op til hjernen.

Søvn

At sove godt er en stor velsig­nelse. Men det er ikke tilfæl­digt, om vi kan sove godt eller ej. Der er mange ting, som påvirker vores søvn­kvalitet. Her spiller både sero­tonin og mela­tonin en stor rolle. Søvnens længde og kvalitet har også betyd­ning for vores fysiske form. Sover vi ikke godt om natten, så fun­gerer vi heller ikke så godt om dagen. Vækst­hor­moner dannes mest om natten. Dyb og rolig søvn hjælper kroppen med at repa­rere både muskler­ og væv, som er blevet beska­diget. Men det har også psy­kisk betyd­ning.

Søvn er nødvendig for at komme sig også over stress, som kan komme i dagens løb. Bliver vi ikke repa­reret, når vi sover, påvirker det også vores hukom­melse og tænke­evne om dagen. Det er altså nød­ven­digt at sove godt. Så må vi også gøre, hvad vi kan gøre, for at få en sund søvn. Se mere om:

Væksthormoner

Serotonin og trangen til mad

Serotonin er med til at styre vores appetit og følelsen af at være mæt. Hvis vi får una­turlig trang til søde sager og føde­varer med kul­hy­drat, så kan det være, fordi niveauet af sero­tonin i hjernen er blevet lavt. Kul­hy­drater får pro­duk­tionen af insulin til at stige, det medfører at der dannes mere sero­tonin i hjernen. Det giver en følelse af til­freds­hed og vel­være. De mennesker, som har et højt indhold af serotonin i hjernen, har nor­malt ikke pro­blemer med at styre appe­titten og trangen til sukker.

Har nogen problemer med trang til søde sager og har svært ved at styre appe­titten, så kan det altså være, fordi der mangles serotonin i hjernen. Kan man ikke styre sin appetit, så er det svært at undgå at spise for meget. Så vil det føre til overvægt.

Serotonin og hjernen

Sero­tonin dannes også i hjernen, hvor det har stor betyd­ning i central­nerve­sy­ste­met. Det er jo en neuro­trans­mitter og et signal­stof med stor ind­flyd­else. Den overfører nerveimpulser mellem cellerne. Det har stor betydning i nerve­cel­lernes sam­arbejde. De skal jo kom­mu­nikere og for­midle sig­naler til hinanden. Jo større mængde sero­tonin, der er i hjernen, jo mere effektivt kommer signalerne frem og tilbage mellem nerve­cellerne. Når denne hjerne­aktivitet foregår let, så er det nemmere at tænke og erkende og at kunne kon­cen­trere sig. Og som nævnt, er sero­tonin meget vigtig for at have en god hukommelse.

Vi har ca. 40 millioner celler i hjernen. Den største del af dem påvirkes indirekte eller direkte af sero­tonin. Der er dog forskel på, hvor i hjernen serotoninen frigives. Og det har betyd­ning for, hvad og hvordan det virker. I nogle om­råder på­virker det humøret. I andre om­råder kan det på­virke vores måde at op­fatte ting på. Det kan virke på hukom­melsen og vores evne til at lære. Det har betydning for regulering af vores temperatur, appetit, søvn m.m. Den seroto­nin, som skal bruges i hjernen, skal også produceres i hjernen.

Det er nerve­cellerne der arbejder, når serotonin sendes fra en nerve­celle til en anden. Hvis den celle, som skulle modtage seroto­ninen, ikke gør det, bliver seroto­ninen sendt retur til afsen­deren eller den går til grunde. Hjernen har også et stort behov for ilt og blodsukker for at kunne fungere optimalt (∗).

Serotonin og pinealkirtelen

Pineal­kirtlen laver sero­tonin om til mela­tonin om natten, når vi sove i fuld­stændig mørke. Det betyder så også, at pineal­kirtlen laver sero­tonin om dagen, når det er lyst, og vi får sollys i øjnene. Hvis der vel at mærke er noget at lave sero­tonin af. Dertil skal der bruges tryp­tofan. Serotonin dannes jo ud fra amino­syren tryptofan. Og i den proces skal der bruges flere andre stoffer. Mere om det senere. 

Men pineal­kirtlen arbejder tæt sammen med nerve­sy­stemet og hor­mon­systemet, de kirtler som pro­du­cerer hor­moner, immun­systemet, zink og selen. Tingene hænger sammen og fungerer sammen (∗). Derfor er det så vigtigt at respektere de systemer, som Gud har skabt. Hormon­systemet følger døgn­rytmen. Laver vi om på tingene og ikke vil gå “tidligt” i seng og sove i fuld­stændig mørke, så må vi altså for­vente, at der går kuk i syste­merne. Det vil med­føre syg­domme. Sådan er det, og det kan der ikke laves om på.

Vi må underordne os de ting, Gud har skabt os til, eller selv tage ansvaret for følgerne, om vi ikke vil respektere og under­ordne os det, Gud har skabt os til. 

Serotonin og følelser

Signalstoffet sero­tonin har stor ind­flydelse på vore følelser. Den virker opti­mis­tiske følelser, at føle sig veltilpas, at være tilfreds, føle sig mæt. Den hjælper os til at kunne fokusere og være kreative. Jeg tror, vi har brug for at kunne bruge vores sunde fornuft. Det hjælper sero­tonin også med. Men det kan aldrig erstatte Guds ord og Helligåndens virke i os.

Da det jo er Gud, som har skabt os, sådan som vi fungerer; så er det også ham, der har skabt den funktion sero­tonin har i vores legeme. Jeg tror til gengæld heller ikke, at vi bare kan ignorere vores legemes behov og erstatte det med at pro­kla­mere Guds ord. Vi må være vise. Gud har skabt os som hele mennesker, bestående af: ånden, til det åndelige fælles­skab med Gud; sjælen, vores tanke­liv, for­standen, følelser og viljen, evnen til at vælge; og legemet, den fysiske del af os.

Serotonin og hjertet

Serotonin påvirker hele det kardio­vas­ku­lære system. Det er blod­karrene (blod­årerne), hjertet, blodet, det som også kaldes hjerte-kar-systemet. Det er med til at regu­lere hjerte­musklen og dermed hjerte­rytmen. Det virker også gavn­ligt på kreds­løbet og på blodets evne til at klumpe sammen. Neurotransmitterne serotonin og dopamin hjælper dit blodtryk til at være i balance. De hjælper dig ved at give energi om dagen og med at sove bedre om natten.

Har du hjerte-kar pro­blemer, så vil jeg anbefale, at du læser den side, som jeg har lavet link til. Men jeg vil også anbefale dig at tage hensyn til dit hjerte og give dit legeme mulighed for at pro­ducere den serotonin, som altså på­virker hele det kardio­vas­ku­lære system. Det er altså Gud, der har skabt det sådan. Det må vi res­pek­tere. Link til mere om det kardio­vas­ku­lære system:

Dit kardiovaskulære system er . . .

Serotonin og hormonsystemet

Serotonin påvirker hele hor­mon­sy­stemet. Hor­mon­sy­stemet kaldes også for det endo­krine system. Du har for­håbentlig læst om:

Hormoner og signalstoffer

Serotonin og fordøjelsen

Serotonin har også stor betydning for fordøj­elses­sy­stemet. Langt den største del af sero­to­ninen produceres i tarmen. Nogle skriver, at ca. 90 % af sero­to­ninen findes i tarm­sy­stemet, andre at det er 95 %. Nogle skriver, at den sero­tonin, som pro­du­ceres i tarmen, ikke sendes op i hjernen. Men den har alligevel stor betyd­ning for de sig­naler, som sendes mellem hjernen og fordøjelsessystemet.

Serotoninen i fordøj­elses­sy­stemet er vigtig i forhold til både for­døjelse og appetit. Forskere har fundet ud af, at irritabel tyk­tarm hænger sammen med mangel på sero­tonin i tarmen. Når der igen er nok sero­tonin i tarmen, vil tyk­tarmen ikke længere været irriteret. Det er fortsat et myste­rium, at der er så stor sero­tonin aktivitet i tarmen.

Hjernens forbindelse til tarmen 

Der er faktisk en direkte for­bind­else mellem hjernen og tarmen, via d. 10. hjerne­nerve nervus vagus. Hjernen mod­tager besked fra tarmen om mange for­skellige ting, f.eks. niveauet af kul­hydrat. Der står en helt masse om mave-tarm-pro­blemer sat i for­bindelse med hjernen, sindet og følelserne her.

Serotonin mangel

Det at mangle sero­tonin i kroppen kan give mange pro­blemer. Det giver svag­heder, fysisk træthed, udmattelse i lang tid. Søvn­løshed, kronisk træthed. Stress. Dårligt humør, depression, angst. Dårlig hu­kom­melse, kon­cen­trations besvær. Har svært ved at føle sig mæt. Trang efter sukker og kulhydrat. Pro­blemer med for­døjelsen. Flere smerte­fulde PMS symp­tomer. Større lyst til sex kan være en følge af sero­tonin mangel, men det gør evnen til at have en følelses­mæssigt for­hold til partneren mindre. Altså kun selvtilfredsstillelse – ikke godt.

Desværre bliver ind­holdet af serotonin i hjernen mindre med alderen. Her kan du se:

7 advarselstegn på et lavt serotonin-niveau

 Serotonin og smerte

Hvordan smerte føles, påvirkes også af sero­tonin. Når kon­cen­tra­tionen af serotonin er lav er smerte­tærsklen også lav. Når kon­cen­tra­tionen af serotonin er høj føles smerte mindre voldsom.

Serotonin og migræne

Sero­tonin kan spille en rolle i for­bindelse med anfald af migræne. Sero­tonin er med til at regulere for­snæv­ring af blodkar (vaso­kon­strik­tion). Derfor siger eksperter, at det kan spille en rolle i for­hold til migræne. De store blodkar udenpå hjernen udvider sig ved et anfald af migræne. Det kan være det, som smerter. Der sker en ændring af den elektriske aktivitet i cellerne i hjernen, der får anfaldet af migræne til at starte og til at slutte (∗).

Sero­tonin er et meget vigtigt sig­nal­stof i hjernen. Det har betydning for hvordan hjernen fungerer. “Den som smører godt – kører godt” siges der. Hjernen har også brug for at blive vedligeholdt. Sero­tonin samarbejder jo med de andre nerve­celler. Jo, mere sero­tonin der er, jo bedre kører sam­arbejdet. Sero­tonin kan få blod­karene til at krympe sig sammmen. Det er der behov for, hvis blod­karene udvider sig for meget.

Så for de mennesker der oplever migræne-anfald, kunne det måske være en ide at tænke over, hvad de har lavet og spist. Hvad er det der kan medføre deres anfald. Det kunne være en ide at prøve at spise noget med tryptofan og de andre ting, som er nød­vendige i den for­bindelse. Hjernen har også brug for meget ilt. Så prøv at få noget frisk luft. Slap af.

Hvordan får vi serotonin?

Vi kan få sero­tonin, når amino­syren tryp­tofan omdannes til serotonin. Det er i vores tarm, lever, hjerne og blod, at den proces foregår. Jeg ved ikke, om den foregår andre steder. Men sero­tonin pro­du­ceres hoved­sag­eligt af nogle celler som kaldes enteroch­romaf­fin­celler. Det er tarm­slim­hindens hormon-pro­du­cerende celler, der lever i tarmens foring.

Da tryp­tofan (L-tryp­tophan) er den eneste amino­syre, som kan omdannes til serotonin, så er det vigtigt, at spise nogle mad­varer, som inde­holder tryp­tofan. Men det er ikke nok bare at spise mad med tryp­tofan. Du kan (når den kommer) læse mere om det på min side om:

Tryptofan

Serotonin og melatonin

Af signal­stoffer findes der mange for­skel­lige, og et af dem er sero­tonin. Den regulerer også mængden af det søvn­dys­sende signalstof mela­tonin. Mela­tonin dannes ud fra sero­tonin. Så jo mere sero­tonin vi danner i løbet af dagen, jo mere mela­tonin kan vi danne i løbet af natten, og jo bedre kan vi sove.

Melatonin

“Lykkepille”

Sero­tonin bliver kaldt for “naturens egen lykkepille” (∗). Maria Treben kalder tinktur med prikbladet perikon for “nervernes arnika”.

Perikon virker på den måde, at den sætter gang i pro­duk­tionen af mela­tonin i pineal­kirtlen. Så udskilles der hor­moner, der har en bero­ligende virk­ning på de centre i hjernen, der har med søvn at gøre. Desuden er perikon med til at øge føl­som­heden overfor lys om dagen. Sero­tonin pro­du­ceres om dagen, når der er lyst. Det om­dannes så til mela­tonin om natten, når det er mørkt.

Serotonin og årets gang

Det er ikke nok at sero­tonin påvirkes af døgn­rytmen, den påvirkes også af årets gang. Niveauet af sero­tonin er lavere om vinteren. Der er et protein i hjernen, som sænker niveauet af sero­tonin, og det er mest aktivt om vinteren. Det kan være årsagen til, at nogle føler sig mere ned­trykte og depri­merede om vinteren.

Ødelægger serotonin

Der er ting, som kan føre til en nedsat mængde af sero­tonin. Her kan nævnes tobak og alkohol. De stimulerende stoffer alkohol, koffein og aspartam, som kan findes i light produkter samt i energidrikke,  kon­kur­rerer med og mod­virker pro­duk­tionen af sero­tonin. Men overdreven brug af raffineret mel og sukker, medvirker også til mindre sero­tonin indhold i os. Kost, som virker inflam­mation i os, gør pro­duk­tionen af sero­tonin mindre effektiv (∗).

Det er jo, når øjnene opfatter, at det er lyst, og sender beskedden videre, at sero­tonin kan blive produceret. Derfor er det ikke godt at fratage øjnene lyset om dagen. Det gør solbriller og andet, som beskytter mod solens ultraviolette stråler. Så mørke om dagen ødelægger også produktionen af sero­tonin. Derfor er det heller ikke godt at sove om dagen.


 Fortsætter næste side med 

Link til artikler om serotonin