Solen skal formørkes og …


Solen skal vendes til mørke og månen til blod, før HER­RENS store og fryg­te­lige dag kommer. 

Joel 3.4


Flere vidner

Det er her i Joel 2.31, at der står: Solen skal vendes til mørke og månen til blod før YHVH’ store og fryg­te­lige dag kommer. Men der står om den samme be­giv­enhed flere andre steder i Guds ord. Det er jo godt at finde “Lidt her og lidt der“. Når de for­skel­lige op­lys­ninger bliver sat rigtigt sammen dannes et bedre over­blik over det der vil ske. Jeg har nok ikke fundet dem alle endnu. Men føl­gende har jeg fundet.

Matt. 24.29: Men hine dage straks efter den trængsel vilskal solen for­mørkes, og månen vilskal ikke give sit lys, og stjer­nerne vil falde (for­svinde) fra him­melen, og him­lenes kræfter vil rystesvakle.

Mark. 13.24-25: Men i disse dage, efter denne trængsel, vilskal solen for­mørkes, og månen vilskal ikke give sit lys, | og him­melens stjerner skal falde væk (for­svinde) og himlens kræfter skal rystesvakle.

Citatet fra Joel 3.4 står også i Ap. Gr. 2.20: Solen vil blive vendt til mørke og månen til blod, før end Herrens store og be­mær­kel­ses­vær­dige dag [vil] komme.

Joel 2.10, står der også om at sol og måne sortner og stjerner mister deres glans. At HER­RENS dag er stor og såre fryg­telig.

Åb. 6.12: Og jeg så da han åb­nede det 6. segl, og se, et stort jord­skælv skete, og solen blev sort som sæk­ke­lærred lavet af hår, og månen blev ligesom blod, …. Se fort­sæt­telsen på siden: “Det 6. segl“.

Se også Es. 13.9-11.

Hvilken dag?

Hvad er det for en stor og fryg­­telig dag? Ja, spørgs­målet er jo, hvornår det til ske, at solen skal for­mørkes og månen og stjernerne ikke læn­gere vil skinne? Men det står der jo også. Der står stort set det samme disse 2 steder. Det er lige i dagene efter denne (før­om­talte) trængsel, at solen vil blive for­mørket og månen ikke skinne og stjer­nerne vil for­svinde og falde væk fra him­melen og him­lenes kræfter vil blive rystet og vakle.

Det er HERRENs, YHVH’, store og fryg­telige dag som også om­tales som “Guds vredes dag“. Så når solen er blevet for­mørket og månen er holdt op med at skinne og stjer­nerne er for­svundet og faldet væk fra him­melen, så vil Guds store vredes dag komme.

Hvornår vil det ske?

Ja, der står, at det er lige efter den trængsel. Så hvad er det for en trængsel? Det er “Den store trængsel” Hvornår kommer den trængsel så? Det tror jeg, at der er rigtig mange især kristne, som gerne vil vide.

Fort­­sæt­­telsen følger i Joel 2.32: (De eng­elske bibler har en anden kapitel- og vers-deling, end vi har her.)

Efter den dag

Der står efter­føl­gende Joel 3.5: Men enhver der påkalder HER­RENs navn skal frelses; (OG) thi på Zions bjerg og i Jeru­salem skal der være frelse, som HERREN har sagt; og til de und­slupne skal hver den høre som HERREN kalder. – Der­efter følger for­ud­sig­else om at Gud holder ret­ter­gang i Josa­fats dal nær Jeru­salem, også fordi de delte hans land Israel. Gud kalder det også for op­gørets dal i Joel 3.19-20.

Og så står der igen, at sol og måne sortner og stjer­nerne mister deres glans. Så det er altså før, Gud vil holde dom og ret­ter­gang over alle hed­ninge­folkene i Josa­fats dal ved Jeru­salem, at solen skal for­mørkes og månen blive til blod.

De delte hans land

Hvorfor bliver Gud så vred? Der står, at det er fordi, de delte hans land.

Den store og frygtelige dag

Det er altså den dag hvor Gud vil hævne jødernes og Israels blod, som han ikke før har hævnet. Det er den store og fryg­telige dag. Det er det samme, som står be­skrevet i Åb. 19.11-21. Der står, at Jesus med det sværd, der udgår af hans mund, vil slå folke­slagene, og det er Guds vrede og harme. Det står også omtalt i I Åb. 6.12-17, som Lammets store vredes dag.

I Matt. 24.29 står der: Men hine dage straks efter den trængsel vil solen for­mørkes, og månen vil ikke give lyset fra sig, og stjer­nerne vil falde fra him­melen, og him­lenes kræfter vil rystes. – Straks efter den trængsel. Det er altså i de dage lige efter trængslen, at solen skal for­mørkes og månen ikke skinne. Så det er altså lige efter træng­selen at denne store og fryg­te­lige dag kommer, hvor Gud hævner. Se Joel 3.26. Der, hvor Gud hævner, er også “Den store vredens dag“.

Er der flere formørkelser?

Ja, se det ved jeg ikke. Sol­for­mør­kelser er jo en ting, men at solen skal blive for­mørket og månen ikke skinner og stjer­nerne falde væk fra him­melen er jo noget andet. Og nej jeg kan ikke tro, at det vil ske flere gange; for så skulle solen og månen og stjernerne jo be­gynde at skinne igen. Og det står der jo ikke noget om.

Jeg tror, at solen kommer til at brænde ud, og blive til en død stjerne ligesom Planet X. Før det sker vil sol og måne komme til at miste en tred­jedel af sit lys, se Åb. 8.12. Og på et tids­punkt vil solen også hærge men­nesker på jorden med ild, som vil for­år­sage stor hede, se Åb.16.8-9. Hvad der vil ske først af disse ting, ved jeg jo ikke, men jeg tror, at solen kommer til at brænde ud. Hør også hvad Paul Begley for­tæller i denne ud­sen­delse (fra d. 14-01-2024): “Breaking: ‘Death Of The Sun’ / Prophecy Alert” – Det er en nyhed: “Solens død” / pro­fe­tisk ad­varsel (1:16:59).


Enhver der påkalder

Mange siger, at en­hver der påkalder HER­RENs navn skal frelses. Punktum og så er den ikke læn­gere. Så mener de, at de kan bare på­kalde Jesu navn og ikke gøre andet, og så vil de blive frelst. Tror du på den? Og får du det til at passe sammen med ALT andet i Guds ord? Jeg kan fak­tisk kalde sådan et syn for “snævert synet”. De foku­serer på én op­lys­ning fra Guds ord og så ignorerer de alt det andet. Er det rigtigt?

Jeg tror, at vi skal forstå Guds ord ud fra Guds ord. ALT i Guds ord er sandt. Og alt skal være i harmoni med andet i Guds ord, ellers har vi ikke for­stået det rigtigt.

I sin sammenhængen

Efter dette udsagn: “En­hver der på­kalder HER­RENs navn skal frelses”, så står der: thi på Zions bjerg og i Jeru­salem skal der være frelse, som HERREN har sagt, … Læs selv beret­ningen om, at Gud vil trække alle hed­ninger ned til slaget i Josafats dal. Det er i den for­bin­delse at der står, at alle, der på­kalder HERRENs navn, skal frelses”. Om dette slag: “Gud samler alle hed­ninge­folk” – FN på vej til dom i Josafats dalJosafats dal.


Helt sikkert

Det der er kommer efter denne dag med solens for­mør­kelse og månens som blod vil være Jesu genkomst på Oliebjerget.


Inaktive link

Hvis der er link, der ikke virker endnu, så er det fordi siden ikke er færdig og lagt ud endnu. Jeg kan jo ikke lægge alt ud på en gang. Jeg lægger siderne ud efter­hånden, som de bliver færdige.