Sollys – ultraviolet lys


Sollyset er en af Guds gode gaver til os!


Indledning

Solskin indeholder ultraviolet lys, som forkortes UV. Disse UV-stråler kan ikke trænge igennem vores tøj, briller, vinduer eller huse, da disse ting opsuger strålerne. Man kan ikke tage solbad gennem et vindue eller med tøjet på. Der bliver advaret så meget imod at få for meget sol. Husk nu at beskytte mod solen med tøj, solbriller og solcreme.

Kræftens bekæmpelse skriver: “Ultra­violet lys kan forårsage hud­kræft, både almin­delig hud­kræft og moder­mærke­kræft”. Andreas Moritz skri­ver at UV-lys beskytter mod kræft. Og det er jo ikke noget, han har fundet på. Det kan du læse mere om i hans bog “Kræft er ikke nogen sygdom“.

Den stærkeste naturlige medicin

Ved du hvilken naturlig medicin, som er den kraf­tigste? I følge Andreas Moritz er det ultra­violet lys. Forskere opdagede i 1933, at der er 165 for­skellige syg­domme, som solens stråler har en gavnlig virk­ning på. Der nævnes nogle få syg­domme: Tuber­kulose, næsten alle former for kræft, diabetes, for højt blod­tryk og hjertesygdom. Har du nogen­sinde fået ordi­neret solskin hos lægen?

I starten af 1900-tallet var der mennesker, der med vejled­ning fra læger blev fuld­stændig helbredt for tuber­kulose og mange andre syg­domme udeluk­kende ved hjælp af sollys. Det der undrede var, at når nogle mennesker brugt sol­briller, så hjalp solens stråler ikke. Solbriller ude­lukker noget fra solens stråler. Noget legemet altså har brug for. Alle levende orga­nismer har en opbyg­ning, de udvikles og har nogle livs­nød­ven­dige funk­tioner. Vores legeme har altså brug for noget i solens stråler, som er livs­nød­ven­digt for at kunne fungere optimalt og ikke blive syg.

Hvorfor bliver mennesker så syge af solens stråler?

Er det nu også solens stråler mennesker bliver syge af? For mange år siden var der ikke så mange mennesker som f.eks. døde af kræft. Hvor­dan kan det så være? Dengang skinnede solen da også. Nogle siger nok, at det har noget med ozonlaget at gøre. Det er klart, at hvis men­nes­ker ved deres hand­linger øde­lægger noget, som Gud har skabt for at beskytte os, så vil det også betyde noget for helheden.

Den usunde mad

Nogle skriver, at før marga­rinen og det hvide hvede­mel og hvid sukker blev opfundet, var der ikke så meget sygdom. Hvordan kan det være? Der er noget ved menneskers for­ar­bejd­ning af maden, som gør den usund. Fra mel og sukker fjernes alle de sunde dele, så resten bliver uden nogen sund­heds­værdi. Måden mar­ga­rine frem­stilles på gør sunde fedt­stoffer usunde.

Flerumættede fedtsyrer er det samme som poly­umættet fedt. Når de fler­umættede fedt­syrer bliver fjernet fra de pro­dukter, som de findes i, kan de ved mennesker bearbej­delse blive hærdet (hydro­geni­seret). Nogle af de fler­umættede fedt­syrer vil igennem den proces blive ændret til trans­fedt­syrer. Deres kemi ændrer sig. Dette trans­fedt er meget skade­ligt. Her i Danmark er det meget begrænset, hvad maden må indeholde af trans­fedt­syre. Se mere her.

Når de flerumættede fedt­syrer bliver gjort skade­lige, og man spiser dette fedt, så vil sollyset også blive farligt. Det kan udvikle sig til syg­domme som udvikler sig over lang tid f.eks. hudkræft. De fler­umættede fedt­stoffer er ikke farlige i deres natur­lige form i de føde­varer de findes i. Det er menneskers forkerte bear­bejd­ning der øde­lægger fedt­stof­ferne og gør dem farlige.

Mon det kun er fedtstoffer, hvedemel og sukker, som mennesker har ødelagt? Nej, der findes så mange farlige stoffer i dag. Stoffer som også kan få sollys til at blive farlig. Det er altså ikke sollyset, som er pro­ble­met, men menneskers måde at lave og forarbejde ting på, som giver pro­ble­merne.

Solen får skylden

Lige siden syndefaldet i Edens have har mennesker været gode til at kaste skylden på andre hellere end at tage ansvaret selv. Det er solen, som får skylden for at få huden til at se gammel ud og for at give hud­kræft. Den får også skylden for nogle former for grå stær, som kan medføre blindhed. Men det er ikke retfærdigt. Når det er mennesker, som gør noget, som forvolder skaderne.

En af de virkelige årsager

Solen får skylden for hudkræft. En af de ting, som burde få skylden, er sol­briller og andre briller, som beskytter øjnene mod det ultra­violette lys. Vores syns­nerve i øjnene regi­strerer sollyset, når man altså ikke har briller på, som beskytter mod det ultra­violette lys. Når syns­nerven regi­strerer sol­lyset så begynder hypo­fysen at producere hormoner. Disse hormoner virker, at melanocytterne begynder at producere pig­mentet melanin, som beskytter os mod sol­skoldning og giver vores hud dens naturlige farve.

Når mennesker bruger solbriller, så oplever øjnene, at det er mørkt, og det medfører, at der bliver produ­ceret mindre melanin. Dermed bliver huden dårligere beskyttet og tager nemmere skade. Men det er sollyset, som får skylden. Så bliver der brug for sol­creme.

Solcremens beskyttelse

Nu kan der vel godt være forskel på solcreme i USA og i Danmark. Jeg tør ikke udtale mig om, om solcreme i Danmark skulle være mindre farlig end i USA. Men efter hvad Andrea Moritz skriver, er der mange skade­lige stoffer i solcreme i USA. Det kan du læse om i hans bog “Kræft er ikke nogen sygdom”. Der står også nævnt en lang række af de skadelige stoffer. Nogle af dem er kræft­frem­kald­ende og hormon­for­styr­rende.

Men uanset, om der er skadelige stoffer i sol­creme eller ej, så hindrer det sol­lysets ultra­violette stråler i at trænge ind i huden og gøre godt i legemet. Solen gøre meget andet godt end at give os D-vitamin.

Hvad gør solens ultraviolette stråler?

Solens UV-stråler aktiverer hormon­pro­duk­tionen i skjold­brusk­kirtlen. Denne hormon­pro­duktion får kroppens hvile­stof­skifte til at blive større. Det medfører at musk­lerne udvikler sig bedre, og at man lettere kan tabe sig. Det mod­virker altså overvægt og fedme.

Det vigtige hormon i huden solitrol aktiveres af det ultra­violette lys. Hormonet solitrol har indflydelse på mange af de centre i kroppen, som regulerer noget. Det gælder også for immun­for­svaret. Solitrol sammen med signal­stoffet melatonin har ind­flydelse på de daglige biologiske rytmer. Også på vore humør.

Hæmoglobinet, der skal binde ilten i vores røde blod­legemer, har brug for det ultra­violette lys for at udføre sit job. Den ultra­violette stråling er nødvendigt for at kroppens celler kan dele sig normalt. Det har altså betyd­ning for alle kroppens celler.

D-vitamin

Alle former for sol­be­skyt­telse hindrer kroppen i at mod­tage de ultra­vio­lette stråler. Disse stråler er nød­ven­dige for at kroppen kan produ­cere D-vitamin. D-vitamin­mangel kan medvirke til næsten alle degene­rative syg­domme. D.v.s. syg­domme som udvikles over lang tid. Her kan næv­nes: Depres­sion, knogle­skørhed, bryst­kræft og pros­tata­kræft.

Den D-vitamin, som dannes ved at få sollys, har forskellige hæm­mende virk­ninger mod kræft. Det er bl.a. ved, at de celler, som er i færd med at blive unormale, øde­lægger sig selv; at kræft­celler ikke for­merer sig og spredes så godt.

D-vitamin dannet af sollys beskytter mod syg­domme i knog­lerne og dermed mod knogle­brud. Det beskytter hjertet. Det forebygger op til 16 for­skellige slags kræft. Her kan nævnes kræft i: lunger, bugspyt­kirtel, tyktarm, prostata, ægge­stokke og bryster. Hele 60 % mindskes risikoen, viser forskningen. Men det er altså af den D-vitamin, som dannes i solen, ikke ved piller.

D-vitaminmangel

Mangler mænd D-vitamin, så er deres risiko dobbelt så stor som normalt for at få eller dø af et hjerteanfald. I land­ene højt mod nord, hvor vi får mindre sol, sker der flere hjerte­anfald end i de solrige lande.  I de mørke måneder sker der flere hjerteanfald.

D-vitaminmangel giver også større risiko for at dø af bryst­kræft og ud­vikle diabetes. Når kvinder ikke længere får deres men­strua­tion og deres D-vitamin niveau i blodet er lavt, så er deres risiko for at få bryst­kræft større.

Skabt til sollys

Vi er skabt til at leve i lyset. Og det gælder også, at vi er skabt med behov for sollys. Legemet er skabt til at optage solens ultra­violette lys. Celler deler sig, og det skal de gøre, som de er skabt til. Hvis ikke legemet får sollys nok, så bliver den normale celle­deling for­styrret. Det kan udvikle sig til kræft. Sol­lyset er altså meget vigtigt for, at vore celler kan opføre sig normalt og for­blive sunde.  Hele legemet har brug for sollys for at holde sig sund. Det gælder også for øjnene.

Øjnene og sollys

Solbriller, briller og kontakt­linser som beskytter mod det ultra­violette lys er en af de vig­tigste grunde til degene­rative øjen­syg­domme (syg­domme som udvikles over lang tid). Her kan nævnes: Makula­de­ge­ne­ration, som er den alders­rela­terede øjen­sygdom AMD (også kaldet øjen­for­kalk­ning, selvom det ikke har noget med for­kalk­ning af øjet at gøre). Ritinitis pigmentosa er en pigmen­teret inflam­ma­tion af net­hinden. Det er en degene­rativ nethinde­sygdom, som i sværeste tilfælde kan medføre blindhed. Den giver øget risiko for både grå og grøn stær. Inflam­mation er en betænd­elses­til­stand, som ikke skyldes bakterier

Andreas Moritz skriver, at de fleste mennesker, som regel­mæssigt går med sol­briller, kan fortælle, at deres syn bliver mere og mere dårligt. Og det har betydning for hele legemet.

Mangel på sollys har konsekvenser

Skal dyr fedes op, så går det hurtigere ved at holde dem inden døre. Mennesker, som ikke får nok sol, bliver også lettere fede. At ikke få sollys vil medføre svaghed og dermed psykiske og fysiske problemer. Der er 10 gange så mange, som får hudkræft (melanom) på øerne nord for Skot­land, end de får på øerne i Middel­havet. Det er da tanke­vækkende.

Mangel på sollys er en med­virk­ende årsag til næsten alle former for sygdom. Det gælder også for hud­kræft og alle de andre former for kræft. Får vi ikke sollys nok, kan det virke ødelæggende på kroppens celler, da sollyset er nødvendigt, for at de kan udvikle sig normalt. Det kan altså føre til kræft.

Hormoner

Vi har hormoner i kroppen. Der findes mange slags hor­moner. Døgn­rytmen altså skiftet mellem dag og nat, har stor betydning for alle kroppens hor­moner. Hor­monerne tilpasser sig faktisk efter solens bevægelse. Det gælder også for tarm­hormonet serotonin. Det er dog også et ind­flyd­elses­rigt signal­stof og en neuro­trans­mitter. Det dannes også i hjernen. Det har en stor betydning i central­nerve­systemet.

Serotonin-cyklussen følger døgn­rytmen med skift mellem dag og nat. I nyere forsk­ning lader det til at serotonin også har betyd­ning for leverens evne til at virke celle­deling. At celler ikke deles normalt er en vigtig årsag til kræft. Her har sollys også en stor betydning for vore hormoner i kroppen, så de kan fungere optimalt. Via linket kan du læse mere om:

Serotonin

Videnskabelige bevidste fakta

I “Kræft er ikke nogen sygdom” står der om flere ting, som er viden­ska­beligt bevidst, m.h.t. solens ultra­violette lys. Jeg kan her nævne: Det giver større mod­stands­kraft mod infek­tioner i huden, da det øger legemets egenskab til at stå imod infek­tioner. Det styrer et gen, som er ansvarlig for at pro­du­cere og sende anti­bio­tika ud i hele legemet.

Det ultraviolette lys gør hjertets ydeevne bedre, sænker blod­trykket og hvile­pulsen. Det gør blodets evnet til at trans­portere ilt bedre. Det giver mere udhold­enhed, energi og muskel­styrke. Det redu­cerer depres­sion, og gør, at man bedre kan klare stress. Hvis der er behov for det, ned­sætter det kole­sterol­niveauet. Det afbalan­cerer blod­sukkeret. Og flere andre gode ting.

Andre årsager til sygdom end sollyset

Andreas Moritz skriver også, at der er ikke et eneste viden­skab­eligt bevis på, at sollys alene kan give hud­kræft eller andre syg­domme. Det er da ellers det, vi får at vide i medierne, at solen kan give hudkræft. Der er altid andre årsager, som kan gøre at legemet bliver sygt. Her kan så nævnes:

Når kroppens væv bliver sur. Det kommer af en kost som produ­cerer alt for meget syre. Åsagen til det kan være, at der indtages alt for meget for­ar­bejdet mad og drikke, skade­lige fedt­stoffer, dyrisk protein og de fleste slags apoteker­medicin. Skadelige kemiske stoffer og tung­metaller, som hober sig op i kroppen. Gift­stoffer i blodet. Sammen­hobning i leveren. Ganske enkelt en usund livsstil. Men han skriver faktisk først og fremmest brug af solbeskyttelse og solbriller.

Undersøgeler har vist, at mennesker, som lever mest inden­døre, har en større forekomst af hud­kræft, sammen­lignet med de mennesker, som tilbringer mest tid udendørs. Den farligste form for hud­kræft melanom kommer normalt de steder på huden, som ikke får nok sol eller slet ikke får sol. Så kan man da ikke give solen skylden!

Stress

Det at ikke få sollys nok kan være med til at få alle kroppens celler til at blive stressede og opføre sig unormalt. Når cellerne ikke længer kan klare det stress, de bliver udsat for, så kan de blive unormale og ændre deres oprindelige DNA. Det medfører at de bliver til kræftceller. Det er altid de svageste celler, som først ændrer adfærd.

Anbefaling

Jeg anbefaler helt klart at købe og læse Andreas Moritz bog “Kræft er ikke nogen sygdom“. Der er så mange gode råd i den bog.


 Fortsætter næste side med 

Link til artikler om UV-stråler