Som en tyv om natten


Men om tid og time, brødre! har I ikke nødig, at man skriver til jer; selv ved I jo god besked om, at Herrens dag kommer som en tyv om natten.

1. Tess. 5.1-2


Troet og sagt

Sådan står der i Bibel­sel­skabets over­sættelse. Mange kristne siger, at Jesus kommer som en tyv om natten, og ingen ved, hvornår han kommer. Det har jeg nok også selv sagt, og det har jeg troet på. Men jeg er sådan, at hvis jeg ser og forstår, at jeg har taget fejl i noget, så må jeg altså ændre hold­ning. Og da især, når det er i Guds ord, der åben­bares ting.

Prøv engang at læse det i sin sam­men­hæng. Det står i 1. Tess. 4.135.11. Det er altså om Jesu gen­komst. Det er om bort­ryk­kelsen. Her­under har jeg så oversat teksten fra 1. Tess. 5.1-10 fra grund­teksten.


Min oversættelse fra græsk af 1. Tess. 5.1-10:

1. Tess. 5.1-101. Men angående tids­rum­mene og an­led­ningerne, søs­kende, har I ikke behov at skrives til jer; 2. de nemlig på nøj­agtig måde I vidste da Herrens dag ligesom en tyv om natten så­ledes den kommer; 3. for når de siger: “Fred og sik­ker­hed”, da plud­selig/­uventet kommer øde­læg­gelse over dem, lige­som fød­sels­veer over den frugt­som­me­lige, og de skal slet ikke und­slippe.

4. Men I, søskende, I er ikke i mørke, så at dagen ligesom en tyv skal få magt over jer; 5. alle er i sønner af lys og sønner af dag; vi er ikke af nat og ikke af mørke. 6. Så lad os derfor ikke sove som de andre, men lad os våge [være på vagt] og være sobre.

7. For de sovende de sover om natten, og de drik­kende de drikker om natten; 8. men vi af dag værende lad os være sobre iklædt troens og kær­lig­hedens brynje, og frelses håb hjelm [om­kring hovedet]; 9. fordi Gud bestemte os ikke til vrede, men til er­hverv­else af frelse igennem vores herre Jesus Kristus, 10. efter døden [efter at have døet] for os, så at enten vi er vågne [være år­vågen] eller vi sover [være døde] måtte leve sammen med ham.

Mark Biltz

Mark Biltz fortæller at her i 1. Tess. 5.1, hvor der står tider og års­tider, på dansk står der tid og time, betyder det ikke årstider, som vore 4 årstider. Nej, når Gud taler om Herrens dag, så refe­rerer det ikke til en 24 timers tids­ramme. Det er et større tids­rum. Det er mere sand­synlig at det kan være 7 år eller måske 3 ½ år (3:51), mener Mark.


Lad os se, hvad der står

Det flestes formodede svar

Hvis vi nu sætter os i mod­tagernes sted. Så skriver Paulus her, at vi ikke har behov for, at der skrives til os om tids­rum­mene og an­led­ning­erne. Så er mit spørgs­mål: Hvorfor ikke? Så vil de fleste nok svare, at det er fordi, det kan vi ikke vide, da ingen kender dagen eller timen. Desuden skriver Paulus, at dagen kommer som en tyv om natten.

Hvad jeg tror

Hvorfor har de ikke behov for at få tids­rum­mene og an­led­ningerne at vide? Hvis der er noget, jeg ikke har behov for at få at vide, så er det da fordi, jeg allerede ved det. Hvad står der i det føl­gene vers? de nemlig på nøj­agtig måde I vidste – hvad er det, de på nøj­agtig måde vidste? Tids­rum­mene og an­led­ning­erne hvor Jesus kan komme tilbage. Hvad ellers? De nemlig tids­rum­mene og an­led­ning­erne – I vidste på nøj­agtig måde. De vidste på nøj­agtig måde tids­rum­mene og an­led­ningerne, hvor Jesus vil kunne komme tilbage. Hvad er det for nogle tids­rum og an­led­ninger?

Jeg er over­bevist om, at det er til Rosh Ha­Shanah – Feast of Trumpets – som er trom­pet­festen. Se: “Bort­ryk­kelsen – Paulus“.

Som en tyv

Vers 2 fortsætter: da Herrens dag ligesom en tyv om natten så­ledes den kommer; 3. for når de siger: “Fred og sik­ker­hed”, da plud­selig/­uventet kommer øde­læg­gelse over dem, lige­som fød­sels­veer over den frugt­som­me­lige, og de skal slet ikke und­slippe. – For hvem er det at Herrens dag kommer som en tyv? Læs de føl­gende vers og se, at det er for dem, der lever i mørket og sover. De ser og forstår ingen ting. De lever bare livet og nyder de goder, som er. Det kan også være nogen, som tager det som en selv­følge, at selv­føl­gelig kommer de da med, når Jesus kommer. Men de lever ikke i lyset.

Når der står “som en tyv”, så betyder det, at det kommer som en plud­selig over­ras­kelse. Noget kan jo kun være en over­ras­kelse, hvis man ikke er for­beredt. Hvis man ved, inden­for hvilket tidsrum noget vil ske og ved hvilken an­led­ning, så har man fået nogle op­lys­ninger. Så er det jo op til en selv, om man vil være for­beredt til den tid eller man ikke vil. En tyv ved vi normalt ikke, hvornår den kommer, for så ville vi våge og ikke lade os over­raske.

Paulus opfordrer os også til at være vågne, år­vågne og leve sobert, så vi ikke bliver over­rum­plede. Det betyder jo så også, at men­nesker kan blive over­ras­kede, hvis de ikke er vågne og lever so­bert. Du kan se mere om, hvad det vil sige, på min side – Fred og ingen fare – Men det er altså over dem, som lever i mørket, som det vil blive en over­ras­kelse for. Hvad vil det så sige at leve i lyset? Ja, det har jeg ikke fået skrevet om endnu. Men det er mere end bare, at det er lyst.

At leve i lyset

At leve i lyset er jo selvfølgelig først og fremmest at være født af Gud, da Gud er lyset. Men vi må også leve i det lys, og det ind­be­fatter at leve i Guds ord. Ikke bare læse Guds ord. Vi må nød­ven­digvis også handle i over­ens­stem­melse med Guds ord. Altså vi må ad­lyde Guds ord. Og det betyder også, at vi må omvende os fra AL synd. Og dermed stoppe med at gøre disse synder. Ellers har vi jo ikke om­vendt os fra det. Vi må leve i lyset. Vi må gøre lysets ger­ninger. Det duer ikke at leve i synd. For så lever vi altså ikke i lyset.

Men der er mere i det end at leve efter Guds ord. Vi må jo nød­ven­digvis se og forstå Guds ord for at kunne leve efter det. Det er nød­vendigt, at vi er op­lyst af Guds ord og om Guds ord. Det er nød­ven­digt at Hel­lig­ånden op­lyser os og vej­leder os til hele sand­heden. At leve i lyset er også at kunne se og forstå for at kunne handle efter det. Vi må se, vide og forstå Guds ord, og kunne se og forstå de ting, som Gud vil åben­bare for os om de ting, der sker i vores verden i dag. Ellers risi­kerer vi at blive be­dragede.

Vær forberedte!

Hvem vil komme til at opleve at dagen kommer “som en tyv om natten”? I vers 3 står der, at når de siger, fred og sikkerhed, da kommer øde­læg­gelsen pludselig over dem. I vers 4 står der, at dagen ikke skal få magt over os, som en tyv, fordi vi er i lyset. Det er dem, som er i mørket, der vil komme til at opleve, at dagen kommer som en tyv.

Vi er nok blevet oplært til at tro, at det er for os alle, at Jesus kommer som en tyv, men det er fak­tisk ikke det, der står. Det er for dem, som lever i mørket. Vi skal leve i lyset, vi skal se og forstå, og vi skal være på vagt. Vi skal leve sobert. Være klædt i troens og kær­lig­hedens brynje og håbet om frelse som en hjelm om hovedet. Fordi Gud har ikke bestemt os til vrede. Altså er det Guds vrede, som de, der lever i mørket, kommer til at op­leve.

Så lad os leve i lyset!

Leve i hellighed og renhed. Og omvende os fra al synd.

Så Jesus ikke kommer som en tyv om natten for os.


Mark Biltz

Mark Biltz spørger her: “Is he coming as a thief in the night?” – Kommer han som en tyv om natten? – Video­klippet er fra talen d. 13. august 2022. Ja, for nogen bliver det som en tyv om natten.

Højde­punkt: “En tyv om natten” – High­light: “A thief in the Night” – 4:17 – fra d. 12. april 2022. –

Se mere på min side:

Som en tyv om natten – Mark Biltz