Svar til spørgsmålene til – Krig mellem det gode og det onde

Krig mellem det gode og det onde

Til – Krig mellem det gode og det onde

Spørgsmål til – Krig mellem det gode og det onde

Her er mine svar til spørgsmålene

Alt skal afsløres

1) Det, der skal af­sløres, er det, der er fore­gået i det skjulte. De ugu­deliges planer, at de vil ind­føre en ny ver­dens­orden, har været synlige længe. Nu vil de så, at alle lande skal under­ordne sig WHO på sund­heds­om­rådet. De vil også have ret til at be­stemme, hvem og hvornår folk skal have deres medi­cinske gift bl.a. i form af COVID-19 vac­ciner sprøjtet ind i sig. Desuden vil de have alle men­nesker mærket til deres slave­system. Med andre ord – Dyrets mærke. – Se – Planen om at mærke os

Sandheden er

Det, der er i færd med at blive af­sløret er (for at sige det råt og brutalt), hvad det sande formål med corona-pan­demien var. Nemlig at få folk ind­sprøjtet med deres nano-tek­nologi, som findes i det, som de så smart kalder en COVID-19 vaccine. Det var den gode krise, de havde brug for og selv skabte.

Disse COVID-19 vac­ciner inde­holder, hvad der skal til for at kunne fungere som Dyrets mærke. Se – Er MAC-mærkningssystemet ‘Dyrets mærke’?

Desuden om­skaber de men­nesker, så de ikke længere er skabt i Guds billede. De ændrer men­neskers DNA , så de bliver til hybrider (GMO) og transhumanister ().

Og som om det ikke er nok, inde­holder de gra­fen­oxid og grafen­hy­droxid (foruden levende dyr til hurtig om­ska­belse af men­nesker).  Gra­fenoxid er nok til at slå men­nesker ihjel. Det er gift, der under ingen om­stæn­dig­heder må bruges til men­nesker, fordi det gør dem syge. Grafen­hy­droxid skærer alle celler i kroppen op. Der er 7 for­skellige paten­terede gift­stoffer i COVID-19 injek­tio­nerne (). – Der er slangegift i 10 COVID-19 vaccine-patenter ().

Tror du sandheden eller løgnen?

COVID-19 vac­ci­nerne er et bio­logisk våben,
som bruges til folke­mord ().

Jeg er fuldt ud klar over, at mange vil fornægte disse sand­heder. Men det ændrer ikke noget, om men­nesker vil tro på det eller ej, COVID-19 vac­ci­nerne virker alli­gevel. Og de gør det ar­bejde, som de er blevet lavet til. Men­nesker vil komme til at høste frugten af det, de har fået sået i sig. – Derfor om­vend dig, inden det er for sent! – Hvis du har taget en COVID-19 vaccine. Hvis du har forsøgt at presse andre til at tage en COVID-19 vaccine. Og/eller du har sagt god for COVID-19 vac­ci­nerne til andre.

Enden kommer efter høsten

2) Nej, det kan ikke være verdens ende, der tales om, for den kommer først efter at For­tab­elsens søn har haft sin reger­ings­periode. Så det må nok være afslutningen med For­tab­el­sens søn, der bliver åbenbaret og synligt over­tager styret i verden. Før han bliver afsløret skulle bortrykkelsen gerne komme. Men når der står: efter at jeg har samlet min høst; så tyder det på, at det er bortrykkelsen, for det er jo at samle høsten. Jeg håber bare på, at der først vil være en høst af sjæle ind i Guds rige.

Ondskabens tilintetgørelse kommer

3) De ugudelige er dem, der sam­ar­bejder med For­tab­el­sens søn, Anti­krist, som der står senere, at han står bag. Det kan også være Dyret i hen­hold til, hvad Yuval Noah Ha­rari siger (for­klaring kommer længere nede). Og de ar­bejder gennem WHO, WEF og de vil skabe NWO med Den fjerde Indu­strielle revo­lution. (Som Danmark har under­skrevet en sam­ar­bejds­aftale om.)

4) De har bedraget men­nesker til at tro, at der var en farlig pan­demi. (Der er 10 gange så mange, der dør af influ­enza, som af corona-virus.) For at få men­nesker til at tage en eksperi­mentel ind­sprøjt­ning i form af en COVID-19 vac­cine.

Far vil til­intet­gøre al den ond­skab, de gør på jorden. Og de skyldige vil få deres straf.

Forbrydelser mod menneskeheden

5) De  forbrydelser mod menneskeheden, der er tale om er disse såkaldte COVID-19 vacciner. – COVID-sprøj­terne – endnu en for­brydelse . . .For­bryd­else mod børn – Senator Robert Ken­nedy jr. – Nægt vaccine! – Hvorfor lyver min rege­ring for mig? Fordi de vil slå dig ihjel

6) De skyldige er: Amerika, Kina slap corona-virussen ud og har forsket i bio­logisk våben for USA. Alle patenter i COVID-19 mRNA vacci­nerne ejes, så vidt jeg har set, af Isra­elere. De skyldige er WEF, WHO og alle der sam­ar­bejder med dem og prøver at lokke, presse og true men­nesker til at tage deres COVID-19 vacciner. – En peru­viansk domstol dømmer . . .

Fortabelsens søn står bag

7) Nogle af de begiv­en­heder, For­tab­el­sens søn or­ga­ni­serer, er: Pan­de­mier for at få alle men­nesker til at modtage løs­ningen på pan­de­mierne i form af vac­ciner. Igen COVID-19 vaccinerne, fordi men­nesker bl.a. bliver mær­kede. At få alle med­lems­lande i WHO til at accep­tere en ny WHO grundlov, som alle med­lems­lande SKAL under­ordne sig. Så de deri­gennem vil tvinge alle til deres medi­cinske gift og mærk­ning.

8) Han orga­ni­serer disse ting gennem WEF og WHO. Det er dem, der har sluttet sig til ham. Og alle andre, der sam­ar­bejder om, at få alle men­nesker til at tage deres COVID-19 vac­ciner.

For at få magt

9) De er villige til at myrde med deres bio­lo­giske våben COVID-19 vac­ci­nerne, som bl.a. inde­holder flere forskellige giftige stoffer, f.eks. gra­fenoxid og slange­gift. Der er fundet 7 for­skellige paten­terede gift­stoffer i COVID-19 injek­tioner (). Og dr. Ari­yana Love fandt slan­gegift i 10 COVID-19-vac­ci­ne­pa­tenter, der er opført som “gift” og “proteo­lytisk” (enzym) (). Se hvordan slan­ge­gift virker på blodet her.

10) De gør det for at få magt. Derfor kalder jeg dem, magtsyge men­nesker, der har fået stor­heds­vanvid. De tror, at de har ret til at eje alle andre mennesker også og bestemme over dem. Det er ondskab.

De vil få deres straf

11) De er villige til at myrde for at få magt. Men de vil få deres straf. Det er alle, der sam­ar­bejder med For­tab­elsens søn og med Dyret. Men­nesker, der ikke respek­terer, at vi har fået vores frie vilje, og vi selv må vælge, hvem vi vil ad­lyde, mod­ar­bejder Gud. Så alle, der prøver at lokke, true og presse andre til det, de selv vil, vil få deres straf.

Planlagt fra begyndelsen

12) Hvem tror, at de er klo­gere end Gud? Ja, de men­nesker, som vil ændre men­neskers gener og påstår, at det er gen­for­bed­rings ind­sprøjt­ninger, de tror absolut, at de er klogere end Gud. Men de men­nesker, som tror, at de bare har set og for­stået alt, omkring ende­tiden, hvordan Ordet skal forstås, og hvordan tingene skal ske, de skal passe på, at de ikke op­fører sig som om, de er klogere end Gud. Husk det er altid nemmere at se tingene, når de er sket, end før det sker.

JEG ER vil udføre sin plan

13) De ud­valgte red­skaber må selv­følgelig være nogle af Fars børn, som han kan komme til at ar­bejde igennem. Og som han derfor har ud­valgt til det ar­bejde, han vil have gjort. Hvornår det så skal gøres, vides ikke. Er det før eller efter bort­ryk­kel­sen? Vi får se. Men jeg håber, at det er før, da det vil redde men­nesker fra at skulle igennem den store trængsel. Men jeg ved jo ikke, om det skulle være de 144.000 der hen­vises til.

14) De ugud­elige har sprøjtet deres gift ind i men­nesker via deres COVID-19 vac­ciner. Der er flere ting i det. – Immun­for­svaret under­trykkes – Disse sprøjter under­trykker det immun­forsvar, som Gud har givet os til beskyt­telse. De æn­drer men­nesker gener og dermed deres gud­givne DNA. – Guds navn i vores DNAGen­­­mani­­­pu­­lation gennem vac­­cinen er et faktumHvad er den vir­kelige dagsorden?Ikke længere normale men­nesker – Des­uden er det et bio­logisk våben og det inde­holder slan­gegift.

15) Mennesker, der har fået en COVID-19 mRNA vaccine, har brug for gen­op­ret­telse. Og det er ikke “bare” fordi, det er et bio­logisk våben, der vil dræbe. Det er fordi vac­ci­nerne ændrer men­neskers gener, så de ikke længere er skabt i Guds billede, men bliver til en GMO og en hybrid.

16) Det er men­neskers DNA, der har brug for gen­op­rettelse, fordi de ikke længere er skab i Guds billede, men bliver om­skabt til det, de ugu­delige har plan­lagt. Og hvad er så det? Kan det ikke tænkes, at det er til Dyrets bil­lede? Når det er Dyret, som står bag, ifølge Yuval Noah Harari.

Skal genoprettes

17) Far vil gen­­op­­rette det, de ugu­delige har gjort; fordi de har om­skabt og ændret men­neskers DNA. Vi ved ikke, hvornår eller hvordan Gud vil gen­op­rette det. Men vi ved, hvorfor han vil gøre det. For at bringe hans egne, som er for­­tabte, tilbage til ham. – Gud vil gen­op­rette det de ugu­delige har gjort, fordi hans egne ellers ville være for­tabte, så de skal bringes tilbage til ham.

18) Hvad kan gøre, at nogle af Fars egne er for­tabte? Har du et svar? Det tror jeg, at jeg har. Det er det, som COVID-19 mRNA vac­ci­nerne gør i de vacci­nerede men­nesker. (Jeg ved ikke om DNA-vacci­nerne gør det samme.) COVID-19 mRNA vac­ci­nerne ændrer men­neskers gener, så de ikke længere er skabt i Guds billede. Og de får et mærke og et digitalt kre­dit­kort in­stal­leret. De er nok for­tabte, fordi de har fået ændret deres gener, så de ikke længere har Guds sig­natur i deres DNA. Og de har fået ind­sprøjtet den tek­nologi, som der skal bruges, til at kunne fungere som Dyrets mærke.

19) De er nok for­tabte, om de er blevet om­skabt til Dyrets billede, og om de har fået Dyrets mærke. De har fået det igennem COVID-19 vac­ci­nerne.

20) De må omskabes igen til at være skabt i Guds billede, og de må have det mærke og kredit­kort fjernet. Vi ved ikke, hvornår eller hvordan Gud vil gen­op­rette det, de ugu­delige har gjort. Men det er godt at vide, at han vil gøre det. Så der er håb for dem, som er blevet be­draget. Men der er et men, og det vender vi tilbage til.

Flygter, men kommer tilbage

21) Har du nu for­stået, hvad de ugu­­de­liges planer går ud på? At mærke og om­skabe men­nesker, for­uden over­vågning og mani­pu­lation, og sletning af gener og dan­nelse af andre syn­te­tiske gener. Jeg kan ikke se andet end, at det må være de ugu­deliges skjulte planer, at de om­skaber men­nesker, mærker dem og in­stal­lerer et kredit­kort i dem via deres COVID-19 vac­ciner. Det er det, der skal af­sløres. Og jeg tror på, at det bliver af­sløret.

22) De ugudelig, der vil flygte for en tid, må være dem, der sam­ar­bejder med For­tab­elsens søn i det skjulte. Der står i Åb. 13.3a: Og jeg så, at et af dets hoveder var som såret til døden, . . . De ugu­delige er derfor dem, der arbejder for en ny ver­dens­orden og sam­ar­bejder med Dyret.

23) Jeg tror, at det, at alt bliver af­sløret, kan få de ugu­delige til at flygte. Og det kan være det døds­hug, som Dyret får. Så jeg håber, at det er, fordi alt bliver af­sløret, og de møder så meget mod­stand, at det kan få dem til at flygte for en tid. Måske griber Far også direkte ind. Vi får se, om vi er her.

24) Jeg tror, at de ugu­delige vender til­bage, efter at Jesus har hentet sin brud, og når dets dødshug er blevet lægt, som der står i Åb. 13.3b. De vil vende tilbage, når For­tab­elsens søn bliver åben­baret for­håb­entlig efter bort­rykkelsen. I følge 2. Tess. 2.

25) De vender der­efter tilbage, fordi der nu ikke længere er noget eller nogen, der holder dem tilbage. Jeg tror, at de vender tilbage, når Jesus har hentet sin brud, for så er vejen banet, så er tiden til, at Dyret må få magt til at virke i 3 ½ år.

26) Jeg tror, at det, Fars egne vil gå fri af, er både, at de ugu­delige kommer tilbage efter bort­rykkelsen og Guds vrede ud­løses over de ugudelige på jorden, og selv­følgelig også, når himlene og jorden vil blive rullet sammen og for­svinde. Hvornår den del, der kaldes den store trængsel kommer eller er i for­hold til bort­ryk­kelsen, er ikke helt klart for mig endnu. Jeg vil ikke låse mig fast i en bestemt mening.

Omvend dig!

27) Vi får at se, hvem der er ud­valgt til at ar­bejder på Fars marker.

28) Mennesker har brug for at om­vende sig fra at have taget og fået disse COVID-19 vac­ciner.

29) De har valgt at bøje sig for WHO og NWO og ad­lyde dem. Og har taget en COVID-19 vaccine. Som følge af det er de nok i færd med at blive om­skabt til Dyrets billede, fordi COVID-19 vac­ci­nerne er om­skabelse af men­nesker. Og kan de skannes, så har de fået et digi­talt mærke et kredit­kort in­stal­leret. Hvordan kan det være andet end Dyrets mærke, når Dyret også er her? De risi­kerer at være for­tabte, om de ikke om­vender sig. De har under­ordnet sig og ad­lydt en anden herre.

Nægt det ikke!

30) De vil få den belønning at gå til den herre, som de har valgt at følge og adlyde. Og det kan ikke være Jesus med den fortsættelse.

31) Ja, kan det være andet end Fortabelsens søn, Antikrist, og Dyret. Jeg ved ikke, om Dyret er For­tab­el­sens søn, da jeg også har tænkt på noget andet i den for­bin­delse.

32) Ja, det er selv­føl­gelig ikke de senge, vi alle sover i om natten. Jeg tror, at det be­tyder, at de men­nesker vil blive syge og komme til at ligge i deres senge. Eftersom disse såkaldte COVID-19 vac­ciner er et bio­logisk våben, og der er regi­streret 1.291 al­vorlige bi­virk­ninger i Pfizers COVID-19 vac­cine, blodet ændrer sig efter vac­ci­nation. Og der er også slan­ge­gift i vac­ci­nerne. Des­uden hæmmer de folks immun­for­svar. Hvordan kan men­nesker så undgå at blive syge?

33) Hvis de nægter at om­vende sig, og jeg tror, at det må være efter deres COVID-19 vac­ci­nation, fordi hvad skulle det ellers være? Der står, at de vil gå til grunde og deres navn vil blive slettet af Livets Bog. Det er meget alvorligt. Og nød­vendigt at blive klar over, hvad det er, der hen­tydes til.

34) Hvis vores navn ikke er ind­skrevet i Livets Bog så kan vi ikke komme ind i Him­melen.

Føj, føj, føj!

35) Har du for­stået, hvad det handler om? Ellers er det på høje tid at finde ud af det. Jeg tror des­værre, at der stadig vil være men­nesker, der nægter at mod­tage disse ord fra “Krig mellem det gode og det onde” og ac­ceptere og tro på, at de er fra vores him­melske Far.

Bed uden ophør!

36) Jeg tror, at denne høst må være men­neskers frelse.

37) Jeg tror, at det onde i vores midte er NWO, som prøver at over­tage ver­dens­her­re­dømmet via WHO, og det er Dyret, som står bag. Ja, der står, at det er For­tab­elsens søn, der står bag.

38) Jeg tror Fars bedste arbejde er men­nes­kers frelse! For der står i Guds ord, at der bliver glæde i himmelen, over hver en synder, der omvender sig.

39) Jeg tror, det onde, der hen­tydes til, er al den tvang, di­rekte og indi­rekte, som der fore­går. Der er blevet sagt så mange løgne fra myn­dig­he­derne og medi­erne, siden de slap corona-virus ud. Der er i sandhed en kamp mellem løg­nene og sand­heden. De onde påstår: at deres løgne er sandhed, og at de, der siger sand­heden, lyver.

40) Jeg ved ikke, hvad det er, der hen­tydes til her, som vil cho­kere alle. Er det at sand­heden kommer frem, at alt bliver af­sløret? Alle de men­nesker, der har troet blindt på løg­nene de sidste år, vil da virkelig blive cho­kerede, om de får at vide, at de er blevet be­draget. Der står i Bibelen, at ⅓ af jor­dens be­folk­ning vil komme til at dø. Det vil da virkelig også være et chok. Vi får se, hvad der vil ske. (Åb. 9.15)

41) Hvordan gør man sit åndelige hus klart? Om­vende sig fra al synd og bede om til­givelse for al synd. Og selv tilgive alle for alt. Sørge for at have olie på lampen.

42) Jeg håber, at du beder med frygt og bæven om, at du vil blive fundet værdig til at und­slippe det, der kommer. Og at du er villig til at om­vende dig og bede om til­giv­else, om du har taget nogle af disse COVID-19 vac­ciner.

43) Den store trængsel kommer. Den nye verdens­orden med den store nul­stilling kommer. Dyret vil komme frem i lyset og blive åben­baret, for­håb­entlig først når Jesus har hentet sin brud. Verdens ende kommer. Dom­medag kommer. Osv.

Guds vilje vil ske!

44) Det arbejde, som han alle­rede har omtalt: JEG ER er ved at afsløre min magt gennem mine ud­valgte red­skaber; mi­rakler og hel­bred­elser vil bevise for mange, at jeg er den eneste sande levende Gud! I, mine børn, vil se en op­visning, som aldrig før er set. Hvert knæ vil bøje sig og hver tunge vil be­kende. Hvad de ugudelige har gjort, kan jeg gen­op­rette! Dette vil blive gjort i en bestemt tid for at bringe mine egne, som er for­tabte, tilbage til mig.

45) Fangerne er dem, som er gået i de ondes fælder. Altså dem, der har valgt at få disse så­kaldte COVID-19 vac­ciner.

46) De er blevet fanget i Dyrets system. Fanget af For­tab­elsens søn og Dyret.

Se min – Efterskrift – på næste side.