Syndfloden – kommentar

Jeg har en kom­­mentar til det Mark Biltz for­tæller i talen her fra d. 30. april 2022 – Du kan se det på min side her: “Anno Mundi – år efter ska­belsen“.

Syndfloden

Efter min bereg­ning ville det umiddelbart have være i 1656 at Arpak­sjad blev født. Fordi 1056 + 500 = 1556. – Men der er en grund til, at Mark skriver 1656.

Der er altså lige til­syne­lad­ende en uover­ens­stem­melse m.h.t. Noahs alder ved Sems fødsel. Når vi har regnet frem til Noahs fødsel er vi i år 1056 efter Adams ska­belse. I 1. Mos. 5.32 står der, at Noah var 500 år, da han avlede Sem, Kam og Jafet. Fik han trillinger? Eller blev de født med nogle års mel­lem­rum? Det står der ikke noget om. Men det bringer os frem til 1556.

I 1. Mos. 7 står der, at Noah fik at vide, at han skulle gå ind i arken og hvordan med alle dyrene; og at Gud ville lade det regne over jorden om 7 dage. Og det skulle regne i 40 dage og nætter. Noah gjorde, som Gud sagde. Han gik ind i arken med sin familie og alle dyrene. Da de 7 dage var omme kom vand­floden.

1. Mos. 7.6 står der, at Noah var 600 år, da vand­floden kom over jorden. Det må altså have været i 1656. Regnen faldt i 40 dage og nætter.

Det jeg ikke lige kan forstå

Det jeg så ikke lige kan forstå er, hvilken dag gik Noah ind i arken? I 1. Mos. 7.11 står der, at det var i Noahs 600. leveår på d. 17. dag i den 2. måned, at det store ver­dens­dybs kilder brast og him­melens sluser blev åbnet. Men efter­følg­ende står der i 1. Mos. 7.13, at det var den selv samme dag, at Noah med familien og dyrene gik ind i arken.

Hvad er det så for en selv­samme dag Noah gik ind i arken? Går vi tilbage i hand­lingen til den dag Noah fik at vide, at han skulle gå ind i arken? Altså 7 dage før vand­floden kom? Eller var det den om­talte dag den 17. dag i den 2. måned, hvor vand­floden kom? Hvilken dag gik Noah ind i arken? Har det nogen be­tyd­ning for os?

I forhold til i dag

Hvad kan det betyde for os i dag? Ja, hvis vi tror, at som Noah fik at vide, at han skulle gå ind i arken for at blive be­skyttet og over­leve, så vil vi blive hentet (bort­rykket) for at blive be­skyttet. Det er jo ikke “bare” for natur­kata­strofer i dag. Det er også til be­skyt­telse fra de onde, som vil have deres mod­byde­lige gift (COVID-19 vac­ciner) sprøjtet ind i alle. Og de vil tvinge alle til at skulle have det.

I foråret 2024 håber de onde at få ført igennem, at alle lande ti­l­slutter sig til deres nye pan­de­mi­lov, hvor alle lande for­pligter sig til at gøre som WHO vil have. (Dan­marks regering har sagt ja sidste gang.) Dermed er vejen åben for de onde til at for­lange, at alle skal have deres gift. Den gift, som kan om­skabe men­nesker, så de ikke længere er skabt i Guds billede; og de dermed vil få Djæ­ve­lens ejer­skabs­mærke, så de kommer til at til­høre ham.

Vandfloden

1. Mos. 7.24: Vandet steg over jorden i 150 dage. 1. Mos. 8.4: På d. 17. dag i den 7. måned sad arken fast på Ararats bjerge. Den 1. dag i den 10. måned duk­kede bjergenes toppe op. Efter 40 dage åbnede Noah en luge og sendte en ravn ud, men den kom ikke tilbage, den fløj rundt indtil vandet var tørret væk fra jorden. Så sendte Noah en due ud. Det gjorde han flere gange med 7 dages mel­lem­rum.

1. Mos. 8.13: I Noahs 601. leveår på den 1. dag i den 1. måned var vandet tørret væk fra jorden. I næste vers står der: På den 27. dag i den 2. måned var jorden tør.

Sems søns fødsel

I 1. Mos. 11.10 står der at Sem var 100 år da han avlede Arpak­sjad. Men der står også, at det var 2 år efter vand­floden. Vand­floden kom i  1656. 2 år senere må være i 1658. Når Sem var 100 må han dermed være født i 1558. Det er det, som Mark skrev på sin tavle. Men så må Noah nød­ven­digvis have været 502 år, da han fik Sem og ikke 500 år, som der står, at han var. Som vi læste i 1. Mos. 5.32: Da Noah var 500 år gammel, avlede han Sem, Kam og Jafet. – Blev de født med nogle års mel­lem­rum? Eller fik han tril­linger? Det ved vi ikke.

Jeg fort­sætter med Marks bereg­ning, for jeg kan ikke sige, at den ikke er rigtig, ud fra tiden med synd­floden.