Tabet af din krone, men . . .

På hjemmesiden – Truth in Jesus nameSandhed i Jesu navn – ligger der dette – Her­rens ord fra d. 8. august 2021. Det der står i denne [klamme] har jeg sat ind, som forklaring.

Word of the Lord Aug. 8, 21

I bud­skabet – Tabet af din krone, men Guds barm­hjer­tighed – kan det ses, at det er de men­nesker, der har valgt at lade sig “vac­cinere” med de eksperi­men­telle så­kaldte vac­ciner, der har mistet noget. – Det vil nok være hårdt at få at vide for de fleste, men “tilbuddet” om “vaccine” viser sig altså at være en prøve, som vi mennesker er blevet udsat for. Gud tillader det, fordi det er det bedste for mennesker i sidste ende.

Bestod du prøven eller dumpede du?

Hvis du dumpede, så er det vigtigt, at du indser det og om­vender dig og beder Gud om til­givelse hurtigst muligt. – Hvis du er for stolt til at erkende din dumhed, så ud­sætter du dig selv for endnu mere fare. – Synd skiller fra Gud.


Trompeten

af Bill Burns

Jeg vil have, at du skal være en vinder. Vinderne er dem, der kæmper sig igennem alle om­stæn­dig­heder – alle situa­tioner, der er sat op imod dem. En vinder er den, der ned­bryder de tomme fore­stil­linger og de argu­menter, som fjenden bruger imod dem. Den, der sejrer, lever i mine løfter. Vælg at være en vinder, og begynd i dag med at forny dit sind, siger Herren.


Små træer

af Marsha Burns

Da I svarede på op­for­dringen til at komme ind i mit rige, bad jeg jer om at gøre det rigtige i alle tilfælde – ikke det, der er nemmest. Jeg ønsker, at I skal være objektive og ærlige i alle ting. Lad jer ikke påvirke af følelses­mæssige for­domme, men vær ret­fær­dige.

Salme 5.12: Thi du, Herre, vil velsigne den ret­færdige, du vil omgive ham med nåde som med et skjold.


Budskab fra Margaret Blake fra d. 7. august 2021.

Tabet af din krone, men Guds barmhjertighed

Ondt vendes til godt

Hvad fjenden ønskede at bruge til at ødelægge jer, har jeg vendt til jeres bedste. – I har byttet jeres him­melske krone og her­lig­heds­plads i mit evige nærvær i Himlen for en krone på jorden. – Sådan er det. – Men min kær­lighed skal ikke tages fra jer. I skal ikke blive revet ud af min hånd. Mit ord skal sejre. “Helvedes porte skal ikke få over­hånd over jer.”

Stor fejl

Selv om I har begået store fejl ved at gå verdens vej og har givet jer hen til at tage det djævelske serum ind i jeres kroppe, skal I ikke blive afskåret fra min barm­hjer­tighed. Omvend jer og modtag min til­givelse.

Vaccinen er virussen

Den virus, som I så frygte­ligt håbede at und­gå, da I lod jer ind­sprøjte med det serum (som med vilje blev brygget sammen til en opskrift på død og kata­strofe), er nu i gang med sin øde­læg­gelse i jeres kroppe. – En smule for­sig­tighed og ret­tidig omhu sammen med at søge min vejledning ville have sparet jer for de mange nega­tive kon­se­kvenser, som selv nu resul­terer i megen hjerte­sorg og lidelse.

Du høster, hvad du sår!

Jeg kender jeres hjerter og sind, og jeg ved, at jeres tanker ikke er mine tanker, og at jeres veje ikke er mine veje. Hvis I havde rakt ud efter mig, ville jeg have beskyttet jer. I ville have mod­taget min vej­led­ning. – I vil ikke miste jeres frelse eller jeres plads i Himlen, men de virk­ninger, som injek­tionen vil have på jeres kroppe, vil finde sted.

Corona – krone

En af definitionerne af corona er krone. Da I gav jer til at tage injek­tionen, blev I så kronet med den – corona-virus. Men dette er en krone af øde­læggelse. Der er ingen ære i den. – I det øjeblik, I tog dette onde sammen­kogte stof ind i jeres kroppe, mistede I jeres him­melske krone. Selv om jeres kød vil blive ødelagt, vil jeg bevare jeres sjæl og jeres ånd. – [En definition er en ytring der afgrænser og forklarer et ords betydning.]

Tempel for Helligånden

Jeres kroppe skal være det tempel, hvori Hel­lig­ånden bor, men det er nu ikke muligt for dem, der har taget injek­tionen. Ja, jeg er mægtig til at frelse. Og jeg har frelst jer, fordi jeg elsker jer.

Forstå hvorfor

Og nu vil jeg fortælle jer dette: Mange er kaldet, men få er udvalgt. I, som har taget injek­tionen, er blandt de mange. De af jer, der stod stærkt og modstod fjendens døds­serie, er dem, der regnes blandt de ud­valgte.

Skal jeg fortælle endnu en dybere sandhed, som ligger i alt dette? Skal jeg afsløre den dybere kærlighed, som jeg har til jer? Fordi jeg elsker jer og ønsker, at I skal have forståelse, vil jeg gøre det.

Til de “vaccinerede”

Mine elskede børn, som har modtaget injektionen, til jer siger jeg dette:

I kan se, hvor let I blev bedraget af fjenden, og hvor svag jeres tro på mig er. På grund af dette tillod jeg jer at under­kaste jer injek­tionen for at holde jer fra de større prø­velser, der endnu skal komme, og som I ikke ville være i stand til at modstå; nemlig Dyrets mærke. I ville ikke have været i stand til at modstå at tage denne sidste prøve, og så ville I have været tabt for mig for al evighed. Men nu skal I kun miste jeres helbred og jeres fysiske liv; jeres sjæl og ånd skal være beskyttet og bevaret i mig.

Omvend dig!

Selv om dette er et svært ord for mange af mine børn at mod­tage, er det dog sådan, som tingene er. Derfor, vær trøstet i hjertet over denne sandhed og åben­baring. Søg mig nu og i de kom­mende dage, for jeg er barmhjertig. Omvend jer fra at have taget injek­tionen.


Henvisning til skriften

(Se venligst disse tekster)

Ordsp. 14.12: »Der er en vej, som for et men­neske virker rigtig, men dens ende er dødens vej.«

Ordsp. 3.1-8 ~ 1. Kor. 3.16-23 ~ Esajas 55.6-9 ~ 2. Pet. 3 ~ 1. Pet. 5.1-11 ~ Hebr. 10.31-39 ~ Matt. 16.24-28 ~ Luk. 17.20-37 ~ Johs. 10.27-30 ~ Luk. 9.23-27 ~ Johs. 4.7-10 ~ Hos. 4.6 ~ 1. Mos. 50.15-21 ~ Sal. 118 ~ Åb. 1 ~ Åb. 2 ~ Åb. 3 ~ Luk. 21.7-38

Menneskesønnens komme

Luk. 21.25: »Og der skal ske tegn i solen, i månen og i stjer­nerne, og på jorden skal der være trængsel blandt folke­slagene med for­vir­ring, og havet og bøl­gerne 26 og men­nes­kenes hjerter svigte dem af frygt og af for­vent­ning om de ting, som skal komme over jorden; thi himlens kræfter skal rystes. 27 Og de skal se Men­nes­kesønnen komme i en sky med magt og stor her­lighed. 28 Men når disse ting begynder at ske, så se op og løft jeres hoveder, for jeres for­løsning nærmer sig.«

Vigtigheden af at holde øje

Luk. 21.34: »Men pas på jer selv, så jeres hjerter ikke bliver tynget af fest­lig­heder, druk og dette livs bekym­ringer, og at den dag kommer over jer uventet. 35 For den vil komme som en snare over alle dem, der bor på hele jor­dens over­flade. 36 Våg derfor og bed altid, for at I må blive regnet for værdige til at und­slippe alle disse ting, som skal ske, og til at stå for Men­nes­kesønnen.«