The Defender

Children’s Health Defense kan over­sættes til børns sund­heds for­svar eller be­skytter. Så det er børns sund­heds be­skyt­telse. – Citat af Robert F. Kennedy, jr. – “Den største krise, som USA står over for i dag, er epi­de­mien af kro­niske syg­domme blandt ame­ri­kanske børn.” – Mit spørgsmål er så, hvorfor bliver disse børn så syge? Mit gæt er usund levevis, for­u­renet vand og luft, de får sikkert mange vac­ciner og anden medicin, som skader dem.

Children’s Health Defense er en non-profit orga­ni­sation. Dens mission er at gøre en ende på børns sund­heds­epi­demier ved at arbejde ag­gressivt for at fjerne ska­delige på­virk­ninger, holde de skyldige personer an­svarlige, og etablere sikker­heds­for­an­stalt­ninger, så det aldrig sker igen.

Children’s Health Defense

Det er en engelsk hjemmeside, så artiklerne er på engelsk.

Det der står i disse klammer [ . . . ], har jeg tilføjet.


På deres hjemmeside er der også oplysninger om corona og de såkaldte “vacciner”, og hvad det medfører af problemer.


Bog om Anthony Fauci

Ny bog af Robert F. Kennedy Jr.: Den virkelige Anthony Fauci – Du kan læse et lille ud­drag af bogen på engelsk her. Og det over­satte jeg til dansk her. Det er ret vigtigt, fordi han er en farlig mand, når han gør men­nesker og dyr ondt med vilje, for selv at tjene penge. Løgn og bedrag er nogle af de ting de bruger til at få deres vilje med.

Der er mere om bogen her: Engelsk artikel af Jeremy Loffredo fra d. 24. nov. 2021: “Dr. Fauci, Mr. Hyde”: RFK, Jr. deler detaljer om ny bog i “The Corbett Report” – I et nyligt afsnit af “The Corbett Report” inter­viewede jour­nalist og forsker James Corbett Robert F. Kennedy Jr. om sin seneste bog “The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma og den globale krig mod demo­kratiet og folke­sund­heden”.


Ønsker den store nulstilling

1.000 private jetfly flyver ind for at gennemføre den store nul­stilling. Engelsk artikel af dr. Joseph Mercola  – i The Defender d. 28. oktober 2021: “Den rige elite rejser til World Economic Forum’s årlige møder i en lind strøm af privatfly for at dis­kutere emner som global bære­dygtighed, men deres virkelige plan er at ind­føre inte­resse­kapita­lisme, hvor private virk­som­heder – og ikke valgte ledere – bliver “sam­fundets for­valtere”, hvilket bringer dit privatliv og dine data, din mad og din frihed i fare.”

Nulstilling


COVID-vaccine informations hemmeligheder

I artiklen er der en liste over “mulige bivirk­ninger” fra FDA øverst på siden. COVID-19-vaccine-produ­cen­terne er fuld­stændig fri­taget for ethvert ansvar som følge af skader eller døds­fald for­år­saget af deres respek­tive vacciner. Der er en liste over ingre­dien­serne i Pfizer COVID-vaccine og i Modernas COVID-19 Vaccine (mRNA-1273). Der står også noget om, hvad ind­holds­stof­ferne kan for­år­sage. Men der står intet om at de inde­holder grafen­oxid.

Vaccinerede mennesker får stadig COVID. De kliniske forsøg viste kun, at injek­tionen redu­cerede risi­koen for milde COVID-19-symp­tomer som hoste eller muskel­smerter. Find selv masser af oplys­ninger i artiklen. – Lidt mere fra artiklen – her.

COVID-vaccine hemmeligheder


Pfizer-chefer advarer personalet

Om brug af fosterceller til testning af vacciner. Deres E-mail er så vild­led­ende så det ikke er til at finde ud af hvad de egentlig har gjort, men offent­lig­heden må bare ikke få noget at vide om brugen af foster­celler i COVID-19 vacci­nerne. – Oprin­delig artikel fra – Project Veritas – fra d. 6. oktober 2021 – Og her d. 7. oktober 2021 –

Pfizer-ledere advarer personalet


Super-spredere

Fuldt vaccinerede er COVID ‘super-spredere’, siger op­finder af mRNA-tek­no­logi. Ar­tikel af – Jeremy Loffredo – fra d. 12. ok­tober 2021.

COVID-19 vaccinerede er super-spredere


Gensplejsning til biologiske våben

Gensplejsning af sygdoms­frem­kaldende (pato­gener) til frem­stilling af bio­logiske våben er ulovlig – men ingen hånd­hæver loven. Artiklen er af Gary Samore–  fra d. 8. februar 2021.

Gensplejsning til biologiske våben


5G ødelægger

5G ødelægger mennesker, dyr og planter, viser en skel­sæt­tende under­søgelse. I kapløbet om lyn­hurtig inter­net­has­tighed og for­bin­delser drager eksperter sammen­lig­ninger mellem udgivelsen af 5G og tobaks­indu­striens og olie­indu­striens løgne. Artikel af dr. Joseph Mercola d. 3. november 2021.

5G ødelægger


COVID-vaccinerne virker ikke

Fauci og Gates ind­rømmer, at COVID-vaccinerne ikke virker som annon­ceret i inter­views med få dages mel­lemrum ind­rømmede Bill Gates og dr. Anthony Fauci, at COVID-vacci­nerne ikke er effek­tive, men de fore­slog begge, at løs­ningen er at give flere boostere til flere men­nesker. Artikel af Jeremy Loffredo d. 15. november 2021. [Sådan at de kan tjene flere penge, og mennesker hurtigere kan blive forgiftet.]

COVID-vacciner virker ikke