Til – Krig mellem det gode og det onde

Jeg har læst – “Krig mellem det gode og det onde” – mange gange. Har du læst den? Ellers bør du nok gøre det, før du læser mine ord til efter­tanke om den. Har du forstået, hvad du har læst? Ved du, hvad det er, der hentydes til? Jeg har set det og vil gerne give det videre i håb om, at andre også må se det. For det er så vigtigt. – Jeg har oversat den med deepl, og du kan jo selv tjekke den engelske ori­ginale, om du kan.

Ord til eftertanke!

Her er mine kom­men­tarer til “Krig mellem det gode og det onde”. Ja, der er absolut krig mellem det gode og det onde. Det er altså ord fra vores him­melske Far. Jeg skriver mange spørgs­mål. For at få men­nesker til at tænke. Se link til op­lys­ninger til slut. Hvis du ikke selv kan se og forstå og regne svarene ud, så svarer jeg på spørgs­målene senere. – Ordene fra “Krig mellem det gode og det onde” har jeg under­streget.

Alt skal afsløres

Imens alt er ved at blive af­sløret, . . . alt skal altså blive afsløret. Og ikke nok med det. Det er faktisk i færd med at blive afsløret. Men hvad er det, der skal af­sløres? Det må jo nød­ven­digvis være noget, som er fore­gået i det skjulte. Noget som mange ikke har set endnu. Noget som nogle men­nesker ikke har set og derfor heller ikke har for­stået endnu. Ellers kunne det jo ikke blive af­sløret. Så ville det have været synligt alle­rede.

Hvad er det? Hvad bør afsløres? Nogle planer og ger­ninger bør af­sløres. Hvad nogen har gjort, og hvad nogen er i færd med at gøre, og hvad nogen vil gøre, om de får lov. Kender du sådan nogle planer? Ved du, hvad der har brug for at blive afsløret? Ved du hvilke planer, der er plan­lagt? Ved du, hvem der står bag?

Enden kommer efter høsten

Fortsætter: . . . må I nu komme til den er­­ken­­delse, at af­slut­­ningen må finde sted, efter at jeg har samlet min høst. – Høsten er selv­føl­gelig Jesus, der høster sine. Men hvad er af­slut­ningen? Hvad er det for en ende, han taler om? Er det ver­dens ende? Når der står . . . må I nu komme til den er­­ken­­delse, . . . så tyder det jo på, at det er en er­ken­delse, som mange ikke har haft.

Men der står – efter at jeg har samlet min høst. – Altså vil Jesus til at høste. Er det så bort­ryk­kelsen, som er høsten, eller er det mange men­nesker om­ven­delse til tro på Jesus? – Jeg håber, det er mange men­neskers om­ven­delse. Og jeg håber, det kommer som en følge af, at alt bliver afsløret. Så men­nesker får en chance mere for at om­vende sig, før det er for sent.

Ondskabens tilintetgørelse kommer

De ugudeliges dage er talte, det er altså men­nesker, der er ugu­delige det kommer fra. Deres straf for den be­­gåede ond­skab . . . , det er altså en ondskab, som allerede er begået. Hvad er det for en ond­skab? Og det er godt at vide, at Gud vil straffe den ond­skab, som er begået. Gud vil til­intet­gøre al ondskab på jorden. Men hvad er det for en ond­skab? Ved du det? Jeg ved det, fordi jeg har set og for­stået, hvad de ugu­de­liges ond­skabs­fulde planer er.

Forbrydelser mod menneskeheden

Amerika er med­­skyldig i alle for­­bryd­­elser mod men­­nes­­ke­­heden, og derfor kommer øde­­læg­­gelsen. – Amerika er med­skyldig, men der er andre skyldige også. Hvad er det for nogle for­bryd­elser mod men­nes­ke­heden, her er tale om? Det er den ondskab, som er begået, som er for­bryd­elser mod men­nes­ke­heden. Ja, lov­løshed er blevet det nye nor­male. Mange handler som om loven ikke eksisterer. Og det er vel at mærke vore ledere, der er blevet lovløse.

Fortabelsens søn står bag

Fortabelsens søn, der i frem­­tiden skal være Anti­krist, er i bag­­grunden og orga­­ni­­serer begiv­­en­­hederne med dem, der har sluttet sig til ham og er villige til at myrde . . . . Ja det er for­tab­elsens søn, der er i bag­grunden og styrer gennem de men­nesker, der har sluttet sig til ham. Yuval Noah Harari, som er en leder i WHO, er kommet med en vigtig ud­talelse. Han siger i videoen her: “How to work with the Beast and not try to work against it.” – “Hvordan ar­bejde med dyret og ikke for­­søge at arbejde imod det.”

Han siger altså, at de må arbejde med dyret. Fordi det er Dyret, der er i bag­­grunden og styrer gennem de men­­nesker, der vil sam­ar­bejde. – Se: Dyret er her!

For at få magt

Og er villige til at myrde . . . de myrder altså igennem deres sam­ar­bejde. Hvad sam­ar­bejder de om? Og hvad myrder de med? Ved du det? Ellers se under svarene til sidst. Hvorfor er de villige til at myrde? For at få flere konge­­riger og terri­­to­rier. De ønsker altså magt til at be­stemme over andre? Jeg kalder det stor­heds­vanvid. Hvem for­søger at få det i dag? – Vil de få det? Nej, som de aldrig vil få i sidste ende. – Ikke i sidste ende, men de vil få det for en tid.

De vil få deres straf

Åh, hvor de vil række deres næver i vejret og for­bande mig, mens de brænder i al evighed! – Gud vil straffe deres ond­skab. Og det er selv­føl­gelig nogle, som ikke vil re­spek­tere Gud. Altså nogen som vil mod­ar­bejde Gud og Guds planer. Hvem gør det i dag? Husk, alt, hvad der kommer med tvang, kommer ikke fra Gud, for Gud tvinger ingen.

Planlagt fra begyndelsen

I lever i slut­ningen af jeres tids­alder, ja, vi lever i ende­tiden; og det, der skal ske, vil ske, . . . Der er nogle ting, som i følge Guds ord skal ske, og det vil ske. Det kan ingen for­hindre. Selv om ingen fuldt ud kan forstå min over­ordnede plan, . . . Jeg tror, det er rigtigt, at ingen fuldt ud kan forstå alt, hvordan det vil komme til at ske. Men når det sker, og når det er sket, så kan vi jo altså se, at det står i Guds ord. Så er det ikke smart at for­nægte Ordet og sige nej, det er ikke sådan, det skal forstås, eller nej det er ikke nu, det skal ske. Hvis det er sket, så er det sket.

Hvem tror, at de er klogere end Gud, der har inspi­reret hans ord? Gud ved godt, hvad han har skrevet, og hvad han mener med det, han har skrevet. Guds plan, som er blevet fast­lagt fra begyn­delsen. – Godt at vide, at Gud har styr på det hele. Gud har en plan, og helt fra begyn­delsen. Der er ingen nød­løs­ninger.

JEG ER vil udføre sin plan

JEG ER er ved at afsløre min magt gennem mine ud­valgte red­skaber; mi­rakler og hel­bred­elser vil bevise for mange, at jeg er den eneste sande levende Gud! I, mine børn, vil se en op­visning, som aldrig før er set. – Det bliver dejligt at se. Hvert knæ vil bøje sig og hver tunge vil be­kende. Alle skal komme til at se og forstå og bøje sig for den eneste sande og levende Gud.

Hvad de ugudelige har gjort, kan jeg gen­op­rette! – Hvad er det de ugu­delige har gjort? De har gen­nem­ført nogle af deres ond­skabs­fulde planer, for­bryd­elser mod men­nes­ke­heden, de myrder. Hvordan? – Der er noget, som har brug for at blive gen­op­rettet. Hvorfor? Se linkene til sidst, om du stadig ikke har set og for­stået det. Men det gode er her, at Far vil gen­op­rette det, de ugudelige har gjort. Hvad er det, der har brug for at blive gen­op­rettet?

Skal genoprettes

Dette vil blive gjort i en bestemt tid for at bringe mine egne, som er for­tabte, tilbage til mig. – Gud vil gen­op­rette det, de ugu­delige har gjort, til hans be­stemte tid. Hvornår og hvordan ved vi ikke. Når Gud vil gen­op­rette det, de ugu­delige har gjort, så må alt jo være godt ikke, eller er det? Men hvor­for vil han gøre det?

For at bringe mine egne, som er for­tabte, tilbage til mig. – Her står noget meget vigtig! – For at bringe mine egne, det er altså men­nesker, som til­hører ham; som er for­tabte, ups! Der er nogen af hans egne, der er for­tabte. Hvordan det? Det er ikke “bare” fra­faldne, for så havde de ikke været hans. Fra­faldne men­nesker er ikke hans læn­gere, når de er faldet fra. Det er altså nogle, der til­hører ham, der ikke er faldet fra, men de er blevet for­tabt. Hvordan kan det gå til? Hvad er der sket? Hvad har de gjort?

Det må altså være Jesus troende men­nesker, der er tale om. Ellers var de ikke hans egne. De er fortabte. De må have gjort noget, som har gjort, at Far siger, at de er for­tabte. Så må det virkelig være alvorligt, det de har gjort. Men de skal bringes tilbage til ham. Hvordan det? Har du forstået, hvad de ugud­eliges planer går ud på? Men Far har en plan også for dem af hans, der er for­­tabte, for at kunne bringe dem til­bage til ham.

Flygter, men kommer tilbage 

Men Bliv ikke for trygge; de ugu­delige vil flygte for en tid og så vende til­bage igen. – Der skal altså ske noget, som får de ugu­delige til at flygte for en tid. Hvorfor vil de flygte? Mon det ikke er fordi, alt skal afsløres af deres skjulte planer.

Himmelen og jorden skal forgå

Og på den fast­satte tid vil him­lene og jorden blive rullet sammen som en bog­rulle. I Guds time vil himlene og jorden forgå. Alle som er mine vil gå fri og alle­rede være hjemme hos mig. – Det er godt at vide, at vi må få lov at komme hjem før da. Men det kræver, at vi følger og ad­lyder Far og ikke ad­lyder hans mod­ar­bej­dere og bøjer os for dem og deres krav.

Omvend dig!

Mine udvalgte vil arbejde på markerne, når de ledes af mig. – Fars udvalgte vil ar­bejde, som de ledes af ham. Umid­del­bart tænker jeg jo høst­marker, når der står marker. Men her står noget meget vigtigt og alvorligt efter det, som viser, at det må være blandt hans egne, dette arbejder handler om: For dem, der nægter selv da at om­vende sig og komme tilbage, . . . Når det er nogen, som skal komme tilbage, så må det nød­ven­digvis være nogen, som er hans. Altså hans egne, som er for­­tabte, som må om­vende sig, for at komme tilbage til ham. Hvad er der sket, som har fået Fars egne til at være fortabte?

Nægt det ikke!

For de af hans, som er fortabte, som har brug for gen­op­ret­telse, som nægter at om­vende sig så vil deres eneste beløn­­ning være at gå til den herre, de følger, . . . Vi vil få løn. Med andre ord vi høster, hvad vi har sået. Vi vil gå til den herre, vi følger. Når vi læser fort­sæt­telsen, så kan vi se, at det kan ikke være Jesus, hvem er det så? Der er kun to valg­mu­lig­heder. Gud, som er god, eller hans mod­stan­dere, som er onde. Som de følger, . . . det er altså en herre, som de ad­lyder, bøjer sig for, følger.

Og at ligge i de senge, I har redt til jer selv. Føj, senge de har redt til sig selv. Hvad er det for nogle senge? Vi sover alle i en seng om natten, hvis vi har en seng og lægger os i den. Så det kan ikke være det, der menes. Fort­sæt­telsen er endnu værre: I vil ganske enkelt gå til grunde, og jeres navn vil blive slettet fra Livets Bog.

Føj, føj, føj!

Det her er meget alvorligt: Hvis de men­nesker, der er hans, som er blevet for­tabte, og derfor har brug for gen­op­ret­telse, nægter at om­vende sig, så vil de gå til den herre, de så har valgt at følge. Og det kan kun være Fars mod­stan­dere. De vil gå til grunde og deres navn vil blive slettet af Livets Bog. Har du for­stået, hvad det handler om? Det er meget, meget vigtigt, at du kan se det og forstå det. For men­nesker, der nægter at om­vende sig fra det, de har brug for at om­vende sig fra, vil gå fortabt.

Jeg har skrevet til sidst, hvad jeg er over­bevist om, at det handler om.

Bed uden ophør!

Høsten er moden, mens mørket bliver mørkere. Ja, det bliver mørkere og mørkere, ond­skaben og lov­løs­heden tager til. Dette er en tid som aldrig før: en krig mellem det gode og det onde. I vil se begge dele, da der er så meget ondt i jeres midte, men det er også den tid, hvor jeg vil udføre mit bedste ar­­bejde! Der er krig mellem det gode og det onde. Husk, alt hvad der kommer med tvang, di­rekte eller indi­rekte, kommer ikke fra vores him­melske Far. Far vil til at udføre sit bedste ar­bejde. Hvad er hans bedste arbejde?

Det, der er ved at komme, vil cho­kere alle, også nogle af mine ud­­valgte. Der vil altså komme noget meget cho­ke­rende. Virkelig vildt. Igen siger jeg: Gør jeres ånde­lige hus klar og bed med frygt og bæven om, at I vil blive fundet vær­dige til at und­­slippe det, der kommer. Vi må også være klar åndelig sete. Vi skal bede med frygt og bæven om, at vi må findes værdige til at und­slippe det, som kommer. Hvad kommer? Den store trængsel. Og Guds vrede over men­nesker, som ikke vil om­vende sig.

Det er ikke en selvfølge, at vi und­slipper den. Vi må bede om det og om­vende os fra AL synd. Også for det, som nogen måske ikke har set og for­stået endnu, som har med­virket, at de er for­tabte og har brug for gen­op­ret­telse. – Bed uden ophør!

Guds vilje vil ske!

Alt, hvad der er blevet bestemt, vil blive op­fyldt, og der­efter vil mit rige på jorden blive etab­leret, og jeg vil regere med en jern­stang. – Det der står i Guds ord vil ske. Og det vil ske, som han har for­ud­sagt fra begyn­delsen. Og der­efter vil Far over­tage herre­dømmet over jorden.  For nu skal mit riges arbejde ud­føres gennem mine ud­valgte tje­nere, min hær, for min vilje skal ske på jorden, som den sker i him­melen. Far har altså et arbejde, han vil have ud­ført her på jorden.

Alle vil se min kær­lighed, barm­hjer­tighed og nåde; idet fang­erne bliver sat fri. Alle skal få Fars kær­lighed, nåde og barm­hjer­tighed at se. Så fan­gerne kan blive sat frie. Der er altså nogen, som er blevet fanger. Fanget af hvad eller hvem?

Jeg har talt. Jeg er Herren. Min ære deler jeg ikke med andre. Nej, vores Far deler ikke sin ære med andre. Han er over alle og alt. Ham alene æren.

Det var det!

Det er alt sammen barn. – Det er san­delig også al­vorlige ord. Og nu har jeg stillet en masse spørgs­mål. Du kan se de spørgs­mål, jeg har skrevet på næste side, og tænke over, hvad det er, og hvad det kan være. Efter­som det handler om ikke at gå fortabt, så er det jo meget vigtigt at se og forstå. Jeg er godt klar over, at mange sikkert vil for­kaste bud­skabet og nægte at for­holde sig til det. Jeg har set og forstået, og derfor ad­varer jeg andre. Men de fleste vil ikke tage imod ad­varsler. De nægter at høre om det.

Stakkels, stakkels for­førte og be­dragede men­nesker. Hvordan skal det gå dem, om de ikke vil se sand­heden i øjnene og om­vende sig og bede Far om til­giv­else? I Åb. 18.23 står der, at alle folke­slag blev for­ført af far­makon. Se afsnittet Åb. 18.23. Far­makon er medi­cin/­læge­midler.

Her er svar at finde på spørgsmålene

Du kan jo læse disse sider, jeg har linket til. De af­slører virkelig de ugu­de­liges skjulte planer, som er så ond­skabs­fulde, at de kaldes for­bryd­elser mod men­nes­ke­heden, fordi de myrder m.m. På disse sider afsløres:

De ugudeliges skjulte onde folkemords planer

Planen om at mærke os
Peru­viansk domstol dømmer
Immunforsvaret undertrykkes
Hurtig om­skabelse af men­neskerGiftig om­ska­belses proces
Men­nesker – hackbare dyrm.m.
Er MAC-mærk­nings­sy­stemet ‘Dyrets mærke’?
COVID-19 vacciner er det dyrets mærke?
Quantum dots, DNA-streg­kodning, nano-razorer og den israelske stat

Dr. Ariyana Love
Grafenoxid
COVID-19 vacciner

Der er mange flere sider med oplysninger.


Konklusion

De ugud­elige har begået noget ond­skabs­fuldt. Så ond­skabs­fuldt så det kaldes for­bryd­elser mod men­nes­ke­heden. Amerika er med­skyldig og vil blive ødelagt. Men der er andre skyldige også. Det er For­tab­elsens søn, der står bag. Anti­krist er i bag­grunden. Han orga­ni­serer begiv­en­hederne sammen med dem, der har sluttet sig til ham. Og de er villige til at myrde, for at få mere magt, tror de.

Vi lever i slut­ningen af vores tids­alder. Vi lever i ende­tiden. Det, der skal ske i følge Guds ord, det vil ske. Det kan ingen for­hindre. Ingen kan fuldt ud forstå Fars over­ordnede plan. Far vil af­sløre sin magt gennem hans ud­valgte red­skaber. Gennem mi­rakler og hel­bred­elser. Det vil bevise for mange, at han er den eneste sande og levende Gud. Alle skal komme til at se og forstå og bøje sig for den eneste sande og levende Gud.

Den ond­skabs­fulde for­brydelse mod men­nes­ke­heden vil Far gen­op­rette til hans be­stemte tid. For at bringe hans egne, som er for­tabte, tilbage til ham. Men det er nød­ven­digt, at hans egne for­tabte om­vender sig. Eller vil de gå til den herre (som ikke er Far), som de har valgt at ad­lyde og følge. De vil komme til at ligge i de senge, de har redt. Med andre ord høste det, de har sået. Og de vil gå til grunde og få deres navne slettet af Livets Bog. Det er alvor det her!

Mørket vil blive mørkere. Høsten er moden. Der er krig mellem det gode og det onde. Der vil komme noget, som vil cho­kere alle. Vi skal bede om, at vi må findes værdige til at und­slippe det, som kommer. Når alt det i Guds ord, der skal ske, er sket, så vil Far op­rette sit rige på jorden og regere med en jern­stang. Nu vil han have sit riges ar­bejde udført gennem sine ud­valgte tje­nere, hans hær. Så hans vilje kan ske på jorden som i him­melen. Alle skal se hans kær­lighed, barm­hjer­tighed og nåde, når fan­g­erne bliver sat fri.

Far, Jeg Er, har talt, han er Herren og han deler ikke sin ære med andre.


Du kan se mine spørgs­mål til de enkelte afsnit her

Spørgsmål til – Krig mellem det gode og det onde

Og så kan du jo prøve, om du kan svare på dem. Jeg kan svare på de fleste.