To herrer

Har du to herrer? – Ingen kan tjene to herrer – Derfor er det så vigtigt, at du ikke har to herrer, fordi ingen kan tjene to herrer. Når man har en herre, så er man jo en slave af denne herre. Og vi bør ikke have andre herrer end den eneste sande Gud, vores Gud, vores him­melske Far, Jesus Kristus og Den Hellige Ånd. Dem, bør vi adlyde. De er ét. De er én.

Discipel af Jesus

En discipel er en elev. Vi bør være en Jesu discipel. Jesus siger i Johs. 8.31: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sand­heden, og sand­heden skal frigøre jer.« Hvordan bliver man i Gud ord? Jeg tror ikke, det er nok “bare” at læse Guds ord. Nej, der skal mere til. Vi må fylde os med Guds ord, så det bliver en del af os. Det må gøres levende for os af Hel­lig­ånden. Så vi for­står Guds ord. Guds ord er sandhed. Så vi for­står sand­heden. Når vi så handler i over­ens­stem­melse med Guds ord, med den sandhed, som Ånden har åben­baret for os. Så vil det gøre os frie.

Vi skal adlyde Guds ord

Vi skal handle i over­ens­stem­melse med det Hel­lig­ånden åben­barer os i Guds ord. Vi kan ikke bare sige, at der er noget, vi ikke for­står; og så bare lade være med at handle efter det. Gud ord er klar nok med hensyn til, hvad der er synd. De ti bud f.eks. bør vi holde og kødets ger­ninger bør vi holde os fra. Det er ved at holde Guds ord, at vi viser vores kær­lighed til Gud.

Slave af synden?

Er du en slave af synd? Jesus siger videre i Johs. 8.34»Sandelig, sandelig siger jeg jer: enhver, der gør synd, er syndens træl.« Og Paulus skriver i Rom. 6.12: Lad derfor ikke synden have herre­dømmet i jeres dødelig legeme, så I lyder dets lyster. Og videre i Rom. 6.16: Ved I ikke, at når I stiller jer til rådighed for en som lydige trælle, så er I trælle under ham, som I lyder, enten under synden til død eller under lydig­heden til ret­fær­dighed? – Vi bør ikke være en slave af synden, for så er synden vores herre.

Hvis der er synd, som et men­neske ikke kan lade være med at gøre, så er det men­neske en slave af den synd. Så er det om at se og er­kende det og omvende sig og bede om til­givelse og holde op med at gøre den synd. Nu ved jeg godt, at så enkelt er det ikke altid. Du kan læse mere om det på mine sider om – Vejen til frihed – For vi bør absolut ikke være en slave af nogen som helst synd. Og det er muligt at blive fri.

Slave af Dyret?

Og vi bør absolut heller ikke være en slave af Dyret. Den vi adlyder, vil være vores herre. Børn bør adlyde deres for­ældre. I hvert fald når for­æl­drene kræver det, som er rigtigt og godt. Hvis for­æl­drene vil have deres børn til at synde og gøre noget, som er for­kert, så er det altså rigtigt at nægte at ad­lyde. Men ellers er den, vi adlyder, vores herre. Derfor er det så vigtigt, hvem vi ad­lyder. Dyrets system er i færd med at blive ind­ført. Fordi – Dyret er her! – Vi må ikke ad­lyde dette “Dyr”, for så risi­kerer vi at skifte vores herre ud.

Hvis du har valgt at få en COVID-19 vaccine, så risi­kerer du, at denne såkaldte vaccine går ind og ændrer dit DNA, så du ikke læn­gere har Guds signatur i dit DNA og dermed ikke længere har hans ejer­skabs­mærke i dig. Og hvem tilhører du så? Hvem ejer dig? Du kan se, hvad dr. Carrie Madaj for­klarer om vores DNA – Hvis ikke du al­le­rede har læst inter­viewet, vil jeg an­befale, at du gør det – Gen­æn­drende mRNA COVID vaccine advarsel – Er du blevet narret til at tage Dyrets mærke så omvend dig i tide.

Det er livsfarligt at adlyde Dyret!

Hvis vi adlyder Dyret, eller del­tager og bøjer os for Dyrets system, som er i færd med at blive ind­ført, så vælger vi jo auto­matisk at under­ordne os Dyret og dets system. Derved gør vi jo også Dyret til vores herre. Det sikreste er at nægte at adlyde dem, der vil os ondt; nægte at ad­lyde dem, der sam­ar­bejder med Dyret. For hvor­når har vi i så til­fælde, hvis vi ad­lyder dem, gjort Dyret til vores herre? Har vi gjort Dyret til vores herre ved at blive ved med at ad­lyde det, hvornår er Jesus så ikke længere vores herre?

Ingen kan tjene to herrer! Og absolut ikke to herrer, som er i direkte strid med hinanden. Vi må vælge mellem, om vi vil leve i lyset og adlyde Gud og hans ord, eller vi vil deltage i de ondes ger­ninger, som er fra mørkets rige, og dermed komme til at leve i mørkets rige! Vi skal vælge? Det er faktisk det eneste Gud tvinger os til. Det er at vælge, hvem vi vil tjene og adlyde.

Den vi adlyder, tilbeder vi!

Og vi er blevet advare om i Guds ord, at vi må ikke tilbede Dyret, eller dets billede, eller tage dets mærke på os. Nogle mener så, at når mærket ikke er sat på hånden eller i panden, så kan det ikke være Dyrets mærke. Men her er det altså ret vigtigt at under­søge, hvad disse ord, der er brugt i origi­nalen, egentlig betyder. Se her om – Mærke – Ordene for hånden og panden har også en langt bredere betyd­ning end på vores fysiske hånd eller på panden. Pas på, du ikke bliver be­draget. – Se, hvad det vil sige at – Tilbede.

Købe eller sælge

I Åb. 13.16-18 står der om Dyrets mærke. Ingen kan købe eller sælge uden. Altså skal det bruges til handel. I dagens sprog er det kryp­to­valuta, som er plan­lagt til det. De har længe haft planlagt, at de vil have alle mærkede til deres slave­system. Hovsa, slave­system? Det betyder, at de bliver men­nes­kers herre. Se – Planen om at mærke os – Se – Er MAC-mærk­nings­systemet ‘Dyrets mærke’? – Du vælger selv, hvem eller hvad du vil tro på, man pas på du ikke vælger forkert, for det kan få kata­strofale kon­se­kvenser.