Tro og gerninger


I ser altså, at det er af ger­ninger, et men­neske bliver ret­fær­dig­gjort, og ikke af tro alene. Ligesom legemet er dødt uden ånd, så­ledes er jo også troen død uden ger­ninger. 

Jak. 2. 24+26


Chokeret

Jeg ved ikke, om dette er et chok for nogen. Der er nok mange, som tror, at det er troen ALENE af Guds nåde, som frelser dem. Men det er det altså ikke. Det er med vore ger­ninger, vi viser vores tro. Og det gælder jo ikke kun for troen. Hvad er en kær­lighed værd, som ikke giver sig udtryk i hand­linger? Hvem er vores Herre? Den vi adlyder.

Det hjælper ikke at sige, Jesus er min herre, og sam­tidig leve som en slave af synden. For hvem er det så egentlig, du ad­lyder? Jesus eller synden? – Ingen kan tjene to herrer – Og det gælder også mht. Dyret. Vi kan ikke både ad­lyde Dyret og adlyde Guds ord, det er umuligt.

Ingen tro uden gerninger

Jak. 2.14+17-18+22-23: 14. Hvad nytter det, mine brødre! om en siger, han har tro, når han ikke har ger­ninger? kan troen måske frelse ham? 17. Sådan er det også med troen; hvis den ikke har ger­ninger, er den i sig selv død. 18. Men nu kunne en sige: »Du har tro, jeg har ger­ninger.« Så vis mig din tro uden ger­ninger, og jeg vil gennem mine ger­ninger vise dig min tro.

22. Du ser altså, at troen virkede sammen med hans ger­ninger, og ved ger­ning­erne nåede troen sin fuld­endelse, 23. og således blev det skrift­ord op­fyldt, som siger: »Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til ret­fær­dighed,« og han blev kaldt Guds ven. – Læs selv de mel­lem­lig­gende vers og sam­men­hængen her: “Troen er død uden gerninger“.

Her står der altså klart og tydeligt, at det hjælper ikke at have tro uden ger­ninger. Vi kan ikke blive frelst gennem gode ger­ninger, selv­føl­gelig ikke. Men når vi har mod­taget Guds ret­fær­dighed ufor­skyldt af hans nåde, så må vi godt nok leve i den ret­fær­dighed og gøre de ger­ninger, som er ret­færdig, og om­vende os fra al uret­fær­dighed, synd og lov­løshed. Lovløshed er at handle, som om loven ikke eksi­sterer. Guds ord er jo også vores lov.

Guds ord vores lov

Så at handle i mod­strid med Guds ord kan jo også kaldes lov­løshed; om men­nesker ved, hvad der er det rig­tige og ikke gør det. Når vi handler efter Guds ord, så lever vi faktisk i og efter fri­hedens lov. Jesus har købt os fri fra AL synd. Vi skal ikke længere være en slave af synden, så vi ad­lyder dens lyster. Nej, vi skal be­kende disse ting som synd og også gerne frasige os dem i Jesu navn. Vi kan bryde deres magt over vore liv og så stoppe med at gøre disse ting. Fristelsen kommer måske igen, men så er vi nødt til at sige NEJ, jeg vil ikke. Jeg er fri! Jeg lever i fri­hedens lov.

Frihedens lov

Hvad er frihedens lov? Ja, det vil jeg også gerne vide. Det står der ikke, sådan direkte. Jeg tror ikke det betyder, hvad mange måske vil mene, at vi bare går fri. I Jak. 1.25 står der: Men den, som skuer ind i frihedens fuld­komne lov og bliver ved dermed, så han ikke er en glemsom hører, men en ger­ningens gører, han skal være salig i sin ger­ning. – Ja, her står endda fri­hedens fuld­komne lov. Så det er endda en fuld­kommen lov. Det græske ord, der er brugt og oversat til frihed, bliver kun brugt disse to gange her i Jakobs brev. Det andet sted er Jak. 2.12: I skal tale og handle som de, der skal dømmes efter fri­hedens lov.

Det ord der er brugt for skuer, betyder at se intens. Vi skal altså se intenst i Guds ord. Gerne studere og grave dybt, så finder vi værdi­fulde op­lys­ninger. Og så gøre som Guds ord siger, at vi bør gøre. Så vil vi være ovenud til­fredse og have det godt.

Frihed

Det græske ord for frihed her er 1657  ἐλευ­θερία eleu­theria. På eng­elske over­sætter de det med  liberty og freedom. Hvad betyder disse ord? (Jeg tager det med som er rele­vant.)

Liberty: Beting­elsen af at være fri for inde­spærring, trældom eller tvangs­ar­bejde. Til­standen af at være fri for under­tryk­kende restrik­tioner eller kontrol fra en regering eller anden magt. Retten eller beføj­elsen til at [kunne] handle som man selv vælger. Magten til at vælge, tænke og handle selv; frihed fra kontrol eller begræns­ning

Freedom: Beting­elsen af ikke at være i fængsel eller fangen­skab. Til­standen af at være fri for be­græns­ninger, især evnen til at handle uden kontrol eller ind­blanding fra en anden eller fra om­stæn­dig­hederne.

Hvad fortæller det?

Det fortæller mig en helt masse. Dette græske ord for frihed betyder at være fri for at trælle for synden. Synden kan tvinge men­nesker til at gøre, som den vil. Fri­hedens fuld­komne lov er at være fri for syndens slaveri. Vi skal ikke ad­lyde synden og dens lyster. Vi er købt fri! Derfor må vi også om­vende os fra al synd. Hvis vi gør synd og gør det igen og igen, så er vi en slave af denne synd. Det bør vi ikke være.

Salig

Jak. 1.21-25: 21. Aflæg derfor al urenhed og alle de mange udslag af ondskab, og tag med sagt­mo­dighed imod det ord, som er ind­plantet i jer, og som har magt til at frelse jeres sjæle. 22. Og vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers be­drager I jer selv. 

23. Thi hvis nogen er ordets hører og ikke dets gører, så ligner han en mand, der be­tragter sit eget ansigt i et spejl: 24. når han har be­tragtet sig selv går han bort og glemmer straks, hvordan han så ud. 25. Men den, som skuer ind i fri­hedens fuld­komne lov og bliver ved dermed, så han ikke er en glemsom hører, men en ger­ningens gører, han skal være salig i sin ger­ning.

Vi skal holde op med at gøre alt det, som ikke er rent, og det som den onde vil have os til. Vi skal tage imod Guds ord, som er plantet i os og lade det gøre sin ger­ning i os, da det har magt til at frelse vores sjæle. Det har altså magt til at sætte vore sjæle fri. Her er altså noget, vi bør gøre for at opnå noget. Vi skal gøre Guds ord og ikke bare høre det. – Ellers be­drager vi os selv. Hvis vi bare ser i Ordet, men ikke handler efter det, så gør det ikke sin ger­ning i os.

Vi skal blive ved med at se i Guds ord, som er vejen til frihed. Det er en fuld­kommen lov. Vi skal se, læse, forstå og handle efter det. Gør vi Guds ord, så skal vi være salige i vores ger­ning. At være salig betyder: som befinder sig i en tilstand af stor lykke, velvære og til­fredshed, især pga. stor ny­delse eller åndelig glæde. Som fylder én med stor lykke og til­fredshed

Bedrag ikke dig selv

Jak. 1.26: Hvis nogen mener at dyrke Gud og ikke tøjler sin tunge, men bedrager sit hjerte, hans guds­dyrkelse er intet værd. – Det er også vigtigt, at vi taler, som Guds ord anviser. Vi kan ikke dyrke Gud uden at tøjle vores tunge. Hvis vi siger, at vi tror på (dyrker) Gud, men ikke gør efter hans ord og adlyder hans ord, så be­drager vi os selv. Og vores guds­dyrkelse (vores påståede tro på Gud) er intet værd. Ja, det står der jo faktisk.

Af nåde er vi frelst

Ja, det er vi. Ved du, hvad Guds nåde er? Ufor­tjent gunst vil nogle nok sige. Sandt nok, men meget mere end det. Ved du, hvad Guds nåde gør? Gør den noget? Ja, det gør den fak­tisk. Se – Guds opdragende nåde – så kan det være, at du får et chok mere.

Konklusion

Altså er troen død uden ger­ninger. Vi må med vore ger­ninger vise vores tro på Gud og Guds ord. Vi er ganske enkelt nødt til at gøre Guds ord og rette os efter det. Det, som Guds ord kalder synd, det er synd og det bør vi om­vende os fra. Ellers må vi selv tage føl­gerne. For uly­dighed har altså en pris. Vi bør ikke be­drage os selv eller andre til at tro, at vi ikke skal gøre noget for at blive frelst. For det er vi faktisk nødt til. Vi er nødt til at handle i over­ens­stem­melse med Guds ord, som er Guds vilje.