Uslingen i Daniel 11


I hans sted træder en usling. Konge­døm­mets her­lighed over­drages ham ikke, men han kommer, før nogen aner uråd, og til­river sig konge­dømmet ved rænker.

Dan. 11.21


Danske oversættelser

Over­sæt­telsen oven­over var fra 1931 over­sæt­telsen. Her er 1993 over­sæt­telsen: I hans sted fremstår en usling, som man nægter konge­vær­dig­heden. Men han kommer under fore­giv­else af fred og be­mæg­tiger sig riget med list.

Engelsk oversættelse

Deres engelske oversættelse ved det hebraiske

Dan. 11.21: And shall arise (5975) in his place a vile person (959) and not they will give to whom (5921) the honor of roy­alty but he shall come in peace­ably and seize the kingdom by intrigue (2519).

Min oversættelse

af deres engelske oversættelse

Og i hans sted skal der opstå (5975) en veder­styg­gelig person (959) og de vil ikke give hvem som helst den kongelige ære, men han skal komme fred­eligt ind og over­tage konge­riget med in­triger.

Min oversættelse
ud fra de hebraiske ord betydning

Og i hans sted skal der opstå (5975) noget veder­styg­geligt (959) des­uden vil de ikke give til det den kong­elige ære, men det skal komme fred­eligt ind og over­tage konge­riget uden for­hin­dringer eller van­ske­lig­heder.


Hvem eller hvad er denne usling?

Noget vederstyggeligt

959 – to despise – at for­agte, at afsky in­tenst; afsky, veder­styg­gelig, had; dis­dain: foragt, despekt (ringe­agt), for­agte; con­temp­tible: for­agtelig;  think to scorn: tænke at for­agte; a vile person: en mod­byd­elig person. Vile – mod­bydelig: dis­gusting – afsky­elig, vække afsky, veder­styg­gelig, stød­ende for den fysiske, moralske eller etiske smag; loath­some – veder­styg­­gelig: vækker afsky, af­skyelig, an­stød­elig; de­praved – for­dærvet: moralsk for­dærvet eller ned­vær­dig­ende, kor­rupt, per­ver­teret.

Ja, jeg skrev noget veder­styggeligt, for hvor ved vi fra, at det er en person? Det står i 3. person, ja. Men 3. person kan være han/­hun/­det/­den. Altså kan det jo også være noget uper­son­ligt. Forstået på den måde at det jo ikke nød­ven­digvis er et men­neske. Det er altså noget: for­ag­te­ligt, af­skye­ligt, mod­byd­eligt, veder­styg­geligt noget.

Til …

5921 – oversætter de til: to whom – til hvem eller hvilken. Men der står, det er en præ­po­sition i 3. person ental, altså et for­holds­ord, som be­tyder: upon – på, over, til; above – over, oven­over, oven­på; over – forbi, over, på.

Uden forhindringer

Ordet 2519 betyder: smooth­ness, som kan be­tyde: glathed; uden for­hin­dringer eller van­ske­lig­heder; ingra­tia­tingly – på en ind­byd­ende måde, polite – høflig, be­leven, agree­able – be­hag­elig, rar.

Oversætterne over­sætter det til: in­trigueintriger: snedig eller ond­skabs­fuld ad­færd, der har til formål at skabe splid, stille nogen i et dårligt lys, opnå en fordel på andres be­kost­ning, el.lign.; fas­hinere: kommer fra latin fas­cinare for­hekse‘, gøre stærkt ind­tryk på, vække stærk inte­resse hos, betage meget.

Jeg synes ikke lige over­sæt­ternes over­sæt­telse passer sammen med det, der står skrevet ved ordet 2519, at det betyder. Om det vil være uden for­hin­dringer og/­eller via en snedig og ond­skabs­fuld adfærd, ved hjælp af for­hek­selse vil vise sig til den tid.

Forening med uslingen

Dan. 11.23: – Og efter for­e­ningen (2266) med ham vil han gøre be­drageri og han skal komme op og blive magt­fuld med et lille antal af folk. (Min over­sæt­telse.) – Der står ikke, at det er ved en hånd­fuld folk.

Ja, her står faktisk, at jøderne vil blive for­enet med denne usling, men han vil be­drage dem. Hvordan vil de blive for­enet? Jeg tror, det må være denne om­talte pagt i Dan. 9.27, som vil blive op­rettet med mange i de 7 år. Se: “Øde­læg­gel­sens veder­styg­ge­lighed“.

Min kommentar

På næste side kan du se min kommentar og nogle tanker omkring denne usling.

Om denne usling i Dan. 11